Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige generalforsamling lørdag d 1-6-2024
Kl 9.30 på Midtpunktet Thyholm Rughavevej 5 Hvidbjerg 7790 Thyholm.
Der vil blive morgenmad, med rundstykker kaffe, The og diverse kolde drikke.
Senere samme dag holder vi også vores årlige oprydnings/hyggedag, vi mødes kl 13 enten på fællesarealet for enden af Vagtelvej, eller hos Charlotte og Lennard på Solsortevej Nr 7, alt afhængeligt af vejret.
Vi håber i vil tage godt imod vores forsøg på at slå 2 fluer med et smæk, og møde talstærk op til begge arrangementer.
Mvh
Bestyrelsen.

Ordinær generalforsamling for Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlavgrundejerforening mandag d 29-5-2023 Kl 10.00 på Midtpunket ThyRughavevej 5 Hvidbjerg 7790 Thyholm.

Dagsorden.

1. Valg af stemmetællere – Jan Fisker

2. Valg af dirigent og referent – Finn Rasmussen

3. Bestyrelsens beretning – Finn Rasmussen

4. Regnskabsaflæggelse – Tina Jul Christensen

5. Indkomne foreslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 3 medlemmer er på valg – Finn Rasmussen

7. Valg af suppleant – Finn Rasmussen

8. Valg af revisor – Jan Fisker

9. Valg til Dige Formand – Finn Rasmussen

10. Næste års budget – Tina Jul Christensen

11. Næste års kontingent – Finn Rasmussen

12. Eventuelt

Tilstede var 56 stemmeberettiget husstande repræsenteret ved 82 personer.

1) Valg af stemmetæller – Jan Fisker.

Jan : Bestyrelsen foreslår Bente Rasmussen og Bente Fyllgraf, er der andre som ønsker valg, ingen meldte sig, så Bente og Bente blev valgt.

2) Valg af dirigent og referent – Finn Rasmussen.

Finn : Bestyrelsen foreslår Frank Pedersen fra Nattergale vej 21. Ingen andre ønskede at stille op, så Frank blev valgt. Finn : Jesper og Birgitte fra Stenpikkervej 1 vil gerne være referenter, og de blev valgt.

3) Bestyrelsens beretning – Finn Rasmussen.

Finn : Da vi jo har sendt bestyrelsens beretning ud på mail tænker jeg ikke det er nødvendigt at jeg læser den op her i dag, men for en sikkerheds skyld skal jeg lige høre om der er nogle som ønsker jeg læser den op, eller nogen som har nogle spørgsmål til bestyrelsens beretning. Det var ikke tilfældet.

4) Regnskabsaflæggelse – Tina Jul Christensen.

Tina gennemgik regnskabet og spurgte om der var nogle spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet.

Tina : jeg vil gerne lige benytte lejligheden til at sende en stor tak til vores 2 revisor Lars og Jesper for deres arbejde.

5) Indkomne foreslag – Finn Rasmussen.

Finn : Jeg kan oplyse at der ikke er indkommet nogle foreslag. Så vi går til næste punkt på dagsorden.

6) Valg af bestyrelsen – 3 medlemmer er på valg – Finn Rasmussen.

Finn : Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, det er kassereren Tina Jul Christensen, og så er det sekretær Jesper Sloth og til sidst næstformanden Jan Fisker.

Finn : Tina modtager gerne genvalg, er der andre som kunne tænke sig erhvervet, det var ikke tilfældet så Tina blev genvalget som kassereren.

Finn : Jesper Sloth og Jan Fisker ønsker ikke genvalg, så vi skal have fundet en ny sekretær og en ny næstformand, er der nogle som melder sig frivillige.
Dyyyyb tavshed.

Finn : hvis vi ikke finder nogle afløser i dag så ender det med at bestyrelsen er tvunget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 2 punkter på dagsorden: Punkt 1: Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer og Punkt 2: Eventuel opløsning af grundejerforeningen.
Det er ikke for at lyde brysk jeg siger det her, men i sidste ende kan det jo desværre ende med at grundejerforeningen må opløses, for finder vi ikke finder 2 nye bestyrelsesmedlemmer, er det i strid med vores vedtægter hvor der står at bestyrelsen skal bestå af 5 bestyrelsesmedlemmer, og kan vi ikke opfylde dette krav, så er bestyrelsen jo ulovligt, og kan dermed ikke fortsætte.
Det tror jeg ikke der er nogle som er interesseret i, så skal vi ikke se om der ikke alligevel er et par friske grundejer som melder sig, det værste arbejde er jo overstået (diget) så nu er det jo nærmest det man kalder en kaffeklub man melder sig til, det må da kunne lokke nogen.
Efter lang tids tavshed, meddelte sekretæren Jesper Sloth at han godt ville tage en periode mere.

Finn : Jamen så for en god ordens skyld vil jeg da lige høre om der er andre som alligevel godt kunne ønske sig posten som sekretær, hvilket ikke var tilfældet, så Jesper blev genvalgt.

Finn : Godt, så mangler vi kun en mere, er der nogen som ønsker at træde ind i bestyrelsen i stedet for Jan.
Charlotte Egebæk Hansson fra Solsortevej 9 meldte sig som frivilligt, og da der ikke var andre kandidater blev Charlotte valgt ind i bestyrelsen.
Stort tak for det Charlotte..

7) Valg af suppleant – Finn Rasmussen.

Finn : Jeg kan oplyse at Ole Alstrup modtager genvalg, er der nogle som ønsker at stille op som supplant, det var ikke tilfældet, så Ole blev genvalgt.

8) Valg af revisor – Jan Fisker.

Jan : Lars og Jesper har meddelt at de begge ønsker genvalg, er der andre som ønsker at stille op som revisor, det var ikke tilfældet, så Lars og Jesper blev genvalgt.

9) Valg af digeformand – Finn Rasmussen.

Finn : Som i nok kan huske så blev vores Kap1A sag sidste år med Thisted Kommune ikke til noget.
Et af Thisted kommunens krav, hvis Kap1A sagen blev godkendt, var at der skulle nedsættes et digelav med en kommunalansat og nogle grundejer uden for bestyrelsen som så skulle varetage opsynet med diget.
Bestyrelsen mener ikke det er nødvendigt med et digelav bestående af flere grundejer, vi mener det kan klares af en dige formand, som i samarbejde med Per Kappel påtager sig opgaven med opsyn, udbedring og vedligeholdelse af diget, som jo er en nødvendigt del for at holde diget stærkt nok hele tiden.
Bestyrelsen foreslår Jan Fisker som digeformand da han ofte befinder sig her på Draget, og derfor vil han være oplagt til at varetage denne opgave. Er der nogen som er uenige med bestyrelsen, eller nogen som ønsker at stille sig op som digeformand, det var ikke tilfældet, så Jan Fisker blev valgt til digeformand.

10) Næste års budget – Tina Jul Christensen.

Tina gennemgik næste års budget, og spurgte efterfølgende om der var spørgsmål, det var der ikke.
Bagefter skulle budgettet godkendes, og da der ikke var nogle indsigelser blev budgettet godkendt.

11) Næste års kontingent – Finn Rasmussen.

Finn : Vi burde nok have opkrævet lidt mere end 6500 kr. sidste år i anden rate til diget, for som i lige har set ud fra budgettet for 2023, så har vi kun 75.000 kr. som buffer hvis vores budgetterede udgifter for 2023 holder, hvilket jo ikke er en ret mange penge hvis der pludseligt skulle ske noget uventet.
Derfor foreslår bestyrelsen at vi hæver kontingentet for et år 2024 til 2000 kr. er der nogle spørgsmål.

Spørgsmål Nattergalevej 15 Kenni: Hvad betragter bestyrelsen som en stabil buffer.

Finn: En stabil buffer er vel når der ikke opstår panik hvis der kommer en uforudset udgift, eller bare visheden om at skulle der komme en stor udgift, så har vi midlerne til at stå igennem med.

Kenni: Nu er min erfaring at når noget først er sat op, så bliver det som regel ikke sat ned igen, så kan vi nu regne med at kontingentet bliver sat ned igen.

Finn: Vi regner med at et års kontingentstigning er nok, men hvis vi nu skulle tage fejl garantere jeg for at du bliver den første som får besked.

Finn: Er der flere spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet, så foreslår jeg at vi går direkte til afstemning som lyder, kan generalforsamlingen godkende at kontingentet bliver sat op til 2000 kr. næste år 2024.

Finn: Skal vi bruge stemmesedler, eller ved håndsoprækning, der var klart flertal for håndsoprækning.

Finn: Hvor mange stemmer ja til en kontingens forhøjelse for et år (2024) og hvor mange stemmer nej.

Alle stemte for, ingen stemte imod, så hermed kan vi konstatere at foreslaget er vedtaget.

12) Eventuelt.

Hej, Jeg hedder Birgit Madsen fra Blåmejse vej 20. Jeg er med i et udvalg i den anden grundejerforening, hvor vi arbejder på at etablere nogle madpakkehuse og en handikapvenlig badebro så alle får mulighed for at komme i vandet, eller bare gå ud på broen og bruge den som man har lyst til, krabbefiskeri??
Finansiering af projektet som løber op i ca 300.000 kr. for badebroen, og ca 50.000 kr pr madpakkehus sker blandt andet ved hjælp af donationer fra diverse fonde f.eks. Feriepartner Thy, Friluftrådet og handikapråd børn som tilsammen har støttet os med ca 220.000 kr. Vi søger stadigvæk sponsor rundt omkring, og vi har også fået lavet et støttebevis på 500 kr. stykket, som alle kan købe, indtil videre har vi solgt beviser for 17.000 kr.
Thisted kommune har oplyst at de vil godkende projektet så snart vi har samlet nok penge ind. Af praktiske informationer kan jeg oplyse at badebroen går ca 32 meter ud i vandet, og at sæsonen for brugen af broen strækker sig fra April – Oktober, da den ikke kan klare at stå ude om vinteren med store bølger og masser af is, det kræver ca 4 mand at sætte/fjerne broen.

Finn : Vi hilser forslaget velkommen, vi må samtidigt oplyse at der i mange år har været snakket om en badebro i vores grundejerforening, men hver gang er det blevet nedstemt. Hvis der ønskes et nyt forsøg, skal emnet indberettes til bestyrelsen under indkommende forslag senest Marts måned næste år, for at blive behandlet på generalforsamling.

Sneppevej : Forholdene har jo ændret sig efter udbygningen/stensætning af diget, så jeg synes det giver god mening med en badebro.

Finn : Vi kan ikke foretage os noget, før den endelige godkendelse af diget er gået igennem.

Arne : Jeg har haft dårlige oplevelser med en privat badebro, så vi skal tænke os godt om inden vi gør noget.

Jan : Sådan en badebro og madkassehuse tiltrækker mange folk udefra, hvordan har den anden grundejerforening tænk sig at undgå det.

Birgit : Jeg tænker det er ok at folk komme og benytte badebroen hvis de vil, der bliver ikke holdt opsyn med hvem der bruger den.

Jan : Jeg synes vi skal tænke os godt om før vi evt. vedtager at bygge en badebro og de såkaldte madpakkehuse, for det vil helt sikkert give masser af trafik og larm/svineri fra oplandet, det bedste vil være hvis der blev bygget en badebro henne omkring toilettet for enden af Solsortevej, så er vi også fri for al den trafik ned gennem vores sommerhusområde.

Birgit : Nu var det jo sådan set bare en information om hvad den anden grundejerforening har af initiativer omkring en badebro jeg ønsker at viderebringe her, og så med et håb om at de 2 grundejerforeninger kan finde ud af et samarbejde hvis vi også ønsker en badebro/madpakkehuse.

Finn : Jamen tak for informationen og det fine arbejde. Jeg kan oplyse at vi har været i dialog med den anden grundejerforening om samarbejde af forskellig arter flere gange, men så snart der kommer økonomi indover kommer udfordringerne, vi har jo ikke tvunget medlemskab af vores grundejerforening, som de har, og så længe vi ikke ved præcis hvor mange der evt. betaler til diverse projekter dør samarbejdet simpelthen. Så tro mig det er ikke helt så nemt som det kunne lyde.

Sneppevej?? Jeg har lige et andet spørgsmål, jeg var nede og se på diget i går, og den er meget ujævn, bliver det udbedret.

Finn : Vi tager en snak med Kappel, og så kan vi jo håbe på noget regn som kan udjævne det lidt.

Vagtelvej 16 Arne : Folk vadende hen over det nysåede græs, det kan simpelthen ikke være rigtigt at folk ikke kan respektere at de ikke må gå på det, når de har fået det af vide på de offentlige kanaler.

Spørgsmål fra salen??? Hvilket offentlige kanaler.

Finn : Vi har skrevet på Facebook at der lige er sået græs, og at folk derfor godt må undgå at gå på det.

??? : Du kan da ikke kalde Facebook en offentlig kanal, der er mange som ikke er på Facebook, de ser jo ikke den besked.

Finn : Vi har altid brugt vores Facebook side til korte beskeder, de mere generelle informationer sender vi jo ud til alle grundejer på mail. Men jeg vil da opfordre folk til at melde sig på vores Facebook side.

Spørgsmål fra salen??? Er der planer om at afholde en oprydningsdag senere på året.

Finn : Vi var i dialog med den anden grundejerforening om en fælles indvielsesdag af vores diger, og så havde vi tænkt at slå det sammen med vores oprydningsdagen, men det kan jo først komme på tale når vores dige er blevet godkendt, og hvornår det sker ved vi jo ikke.

Birger : jeg har snakket med nogle af de skraldemænd som køre på vores veje, og de har sagt at hvis der ikke bliver klippet ordentlig ind kan det ende ud i at en hel vej ikke får tømt skraldespandene, for kan de ikke komme forbi uden at de rammer grene eller lignende, jamen så køre de slet ikke ind på vejen, så vi må endnu engang kraftig opfordre alle grundejer til at få klippet, og evt. hjælpe hinanden hvis behov.

Nattergalevej 15 Kenni : Hvordan sikre vi at bunden i grøften har det rigtige fald så vandet kan løbe væk fra området, og hen til drænrøret, så vi undgår samme situation som vi havde tidligere på året.

Jan : Det handler ikke om der er fald i grøften, hvis der er fri passage så skal vandet nok løbe hen til drænet uanset faldet i grøften, det eneste det handler om er at holde grøften fri for skidt og møg.

Kenni : Jeg graver tit grøften ren men det resultere bare i at der altid står meget vand i grøften uden for min grund, hvad gør jeg så, skal jeg fylde den op med jord???

Jan : Igen, hvis grøften bliver holdt ren så skal vandet nok løbe væk, og til info så er det den enkelte grundejer der ejer grunden op til en grøft, som har pligt til at holde den fri for affald, kan man ikke selv overkomme det må man hyre nogen, eller få hjælp af naboer/familie til at rense grøften op.

Kenni : Så du siger det er den enkelte grundejer der selv skal rense grøften op, også selv om man f.eks. er for gammel eller for svag/syg til selv at gøre det.

Jan : Ja sådan er loven, den enkelte grundejer har pligt til at rense grøfter og dræn rundt om ejendommen. Sidste år besluttede bestyrelsen at få rense grøften op på Sneppevej maskinelt fordi der var så meget skidt i den at vi var bange for at drænrøret ville blive stoppet, så det var ikke derfor vandet ikke kunne løbe væk fra grøften på Sneppevej tidligere i år, det var simpelthen fordi der var sunket en brønd på Solsortevej nr 4, så vandet fra grøften/drænet kunne ikke løbe den vej igennem og over til Skibsted fjord.
Mens jeg nu står her vil jeg benytte lejligheden til at takke af for min tid i bestyrelsen, og takke for den opbakning der har været til bestyrelsens arbejde, jeg ønsker bestyrelsen held og lykke med jeres fremadrettede arbejde, og vil gerne takke for den tid vi har haft sammen i bestyrelsen. Tak for nu.

Finn : Vi takker for dit store arbejde i grundejerforeningen, og ønsker dig held og lykke fremover.
Så vil bestyrelsen gerne høre forsamlingen om hvad i siger til at bestyrelsen fremadrettet selv må bestemme datoen, i anden kvartal, for hvornår vores generalforsamling skal afholdes.

Langt flertal gav tilsavn ved håndsoprækning, kun 6 var imod.
Så er vi vist nået hele vejen igennem dagsorden, men inden vi slutter har jeg en kraftig opfordring til alle

Jeg har igennem det forgangende år fået mange ubehagelige beskeder sendt til min private messenger, som kun havde til formål at svine mig til og det vil jeg simpelthen ikke finde mig i mere, så de beskeder der fremover bliver sendt til mig privat bliver ikke besvaret, alt korrespondance til bestyrelsen skal gå igennem grundejerforeningens officielle mailadresse som er ydbydrag@ydbydrag.dk og det må gerne foregå i en sober tone, for husk nu at bestyrelse sidder der frivilligt og vi prøver at gøre det så godt vi kan.
Og til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke for et godt og rolig møde, og håber vi ser jer igen til næste generalforsamling. Tak for i dag.

På vegne af bestyrelsens

sekretære

Jesper Sloth.

Godkendt dagens dato.

Frank Pedersen________________________________________________________.

Frank,s underskrift er på fil hos foreningens sekretær.

Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling Lørdag d 10-9-2022.

Ekstraordinær generalforsamling for Sindrup By Ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening lørdag den 10 september kl 10.00 på Midtpunktet Thy, Rughavevej 5, Hvidbjerg 7790 Thyholm.

Dagsorden :

1. Valg af diagent – v Finn Rasmussen.
2. Valg af stemmetæller og referent – v Jan Fisker.
3. Orientering om Kap1A sagen og stillingtagen til om vi skal fortsætte med samme.
4. Oplysning og godkendelse af vores forhåbentlig sidste bidrag til dige byggeriet.
5. Evt.

Tilstede var 55 stemmeberettiget husstande, plus en ikke stemmeberettiget husstand.

 1. Valg af dirigent (v. formand Finn Rasmussen)

Bestyrelsen foreslår Connie Høgh Larsen, som modtog valg
Connie blev valgt af de fremmødte grundejere.

 1. Valg af stemmetællere og referent (v. næstformand Jan Fisker)

Bestyrelsen foreslår Bente Rasmussen og Rikke Mogensen som stemmetællere, samt Birgitte som referent. Alle 3 modtog valg, og blev valgt af de fremmødte grundejere.

 1. Orientering om kapitel 1A sagen, samt stillingtagen til om vi skal fortsætte med samme.

Finn læser op fra sin beretning :

Draget den 8. sep 2022. (TK = Thisted kommune)

Vi havde vores sidste møde med TK den 24 august, 2022. Med risiko for at gentage hvad der tidligere er sagt, finder jeg det magtpåliggende at starte ud med et par facts.

Vores vedtægter i grundejerforeningen siger helt klart at GENERALFORSAMLINGEN og dermed også den EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING er foreningens øverste myndighed. Vi har på en tidligere generalforsamling den 8.8.2020 besluttet at vi skal betale solidarisk til diget, og med solidarisk mener vi alle skal betale det samme beløb.

Grundejerforeningen har i februar 2021 ansøgt om at få en Kap 1A sag i Thisted Kommune. Grunden til at vi besluttede at ansøge om en Kap 1A sag var og er, muligheden for at TK kan betale omkostningerne ved diget og efterfølgende opkræve pengene fra de enkelte grundejere evt via ejendomsskatterne. Vi var af den opfattelse, at alle 204 grundejere derved kom til at betale det samme beløb for diget og dets vedligehold.

Vi blev bevilget en Kap 1A sag i december 2021. Vi har efterfølgende holdt adskillige møder med TK i et forsøg på at finde ud af hvad de mener Kap 1A sagen faktisk dækker. Det er nu endeligt lykkedes for os at få klar besked.
TK vil ikke involveres i opkrævning til selve dige byggeriet, men udelukkende til den fremtidige vedligeholdelse af diget.

TK har i mellemtiden uden at tale med os (husk på at en Kap 1A sag er et FÆLLES PROJEKT mellem kommunen og borgerne, i dette tilfælde TK og Ydby Drag grundejerforening) hyret en landmåler, et konsulent firma og Kyst & Havneviden til at varetage deres interesse.
I denne forbindelse er det værd at nævne, at bestyrelsen i forbindelse med vores første møde med TK, gjorde TK opmærksom på at vi havde en generalforsamlings beslutning om en solidarisk betaling af omkostningerne til diget.

TK har efterfølgende blankt erkendt at de ikke har nogen erfaring med en Kap 1A sag. Såvidt vides har TK ikke tidligere haft en Kap 1A sag.
Det er derfor mærkværdigt, at TK vælger at hyre en konsulent for intern rådgivning, når de lige så godt kunne have grebet telefonen og talt med både Slagelse og Struer Kommuner, der begge tidligere har gennemført Kap 1A sager.

TK læner sig kraftigt op ad deres konsulent, der er kommet til den konklusion at TK får færrest problemer med grundejerne, hvis TK vælger at det kun er de grundejere, der er mest udsat der skal betale til den fremtidige vedligeholdelse.
Iflg TK og deres konsulent drejer det sig om 86 grundejere.
Det vil i princippet sige at ud af 2 naboer vil den ene blive pålagt at betale til den fremtidige vedligeholdelse af diget og den anden vil ikke.

Det vil primært være ejendomme der er bygget indenfor de sidste få år der bliver undtaget da der i flere tilfælde er blevet kørt ekstra fyld på grundene inden byggeriet er påbegyndt. Vi har gjort TK opmærksom på, at det er uacceptabelt set med Grundejerforenings øjne.

Vi skal i dag tage stilling til om vi skal fortsætte med Kap 1A sagen, eller om vi skal trække os fra fremtidige deltagelse. I den forbindelse er det værd at nævne, at TK på nuværende tidspunkt har haft udgifter i størrelses orden af ca dkk 250,000.00.
Der er en gamle konsulent regning på ca dkk 100,000.00, og en nye konsulent regning som sikkert ikke bliver mindre, en regning fra landmåleren på ca dkk 30,000.00 og møder og samtaler med Kyst og Havneviden i Lemvig, som sikkert også løber op i dkk 20-30,000.00.

Hvis vi beslutter at fortsætte med Kap 1A sagen, så vil disse dkk 250,000.00 blive noget af det første TK vil opkræve fra de 86 grundejere som TK mener er dem som vil blive mest berørt af en oversvømmelse.
Et simpelt regnestykke viser at det bliver en udgift på dkk 2,900.00 per ”mest” udsat grundejer. Og samtidigt så skal de samme 86 grundejer betale for ALT vedligeholdelse af diget fremover. Begge dele tager bestyrelsen kraftigt afstand fra.
I forbindelse med TK behandling af vores Kap 1A ansøgning står der bl.a. under Økonomiske konsekvenser :

Det er kutyme at kommunen afholder interne udgifter til fremme af en Kap 1A sag. Eksterne udgifter til rådgivere mm kan videreføres til de grundejere der har nytte af projektet i tilfælde af at Kap 1A sagen gennemføres.
I modsat fald vil kommunen skulle betale sådanne udgifter.

Altså på dansk, fortsætter vi med Kap1A sagen så sender TK en regning ud
på Ca. dkk 250,000.00 til de 86 grundejer som de mener er mest udsat.
Men fravælger vi Kap1A sagen er det kutyme at TK selv dækker den udgift de har haft på de dkk 250,000.00.

Såfremt vi bestemmer os til at fortsætte med Kap 1A sagen skal i være opmærksom på, at det er et krav fra TK at der oprettes et DIGELAV, bestående af mindst 3 medlemmer. Der skal ligeledes udfærdiges vedtægter for et sådant digelag.
Hvis det bliver nødvendigt at nedsætte et digelag, bør medlemmerne til digelaget efter bestyrelsens mening bestå af personer fra de mest udsatte ejendomme.
I tilfælde af at vi vælge at trække os fra Kap 1A sagen er det bestyrelsens overbevisning at den til enhver tid siddende bestyrelse selv kan varetage opgaverne omkring vedligeholdelse af diget, måske med valg af en dige formand til at varetage opgaverne.

De opgaver vil primært bestå i at holde øje med erosionen af strand og dige med
efterfølgende kontakt til Kappel mht rådgivning og vedligeholdelse.
Det skal i den forbindelse nævnes at det er bestyrelsens opfattelse at den fremtidige
vedligeholdelse i det store og hele kan holdes indenfor vores nuværende kontingent.

Med dette i mente er vi klar til at svare på spørgsmål . Efter spørgsmål og svar seancen skal vi stemme om vi skal fortsætte med Kap 1A sagen eller om vi skal trække os ud af samme.

Spørgsmål fra salen :

Vagtelvej 11, Peter. Hvis I ikke vil have en kap.1a sag, hvordan vil vi så stå med kommunen fremover, både økonomisk og vedligeholdelses mæssigt.

Finn: Det er vores opfattelse at det er vores egne penge det drejer sig om…kommunen gør det ikke gratis. Og vi mener vi er lige så gode til selv fremover at vedligeholde diget i samarbejde med Kappel, og ikke mindst noget billigere end hvis kommunen er indover.

Vagtelvej 2, Hans: Hvis vi alle bidrager til kystsikring, så bliver det jo billigere for alle.

Finn: Det har du helt ret i, men det støtter TK og enkelte tinglyste grundejer desværre ikke. Vi har dog i 2020 stemt om, og vedtaget, at være solidariske, så alle tinglyste grundejer betaler det samme. De tinglyste grundejer som har valgt at ignorere generalforsamlingens beslutning om en solidarisk indbetaling af 1. rate, har efterfølgende fået en venlig hilsen fra vores advokat.

Vagtelvej 11, Peter: Jeg bifalder bestyrelsens arbejde. Ejendomsværdien falder jo på ALLE ejendomme hvis ikke vi bygger diget færdig. Jeg kan kun opfordrer alle til at være fælles om ansvaret. Vi skal alle beskytte hinanden.

Jan: En lille opfordring fra bestyrelsen: Kom endelig med alle de spørgsmål i brænder for at stille nu, der er ingen dumme spørgsmål her. Vi oplever desværre at flere først kommer med deres spørgsmål efter mødet, via mail eller tlf, det giver bestyrelsen en del ekstra arbejde, og samtidigt så går alle de andre grundejer jo glip af både spørgsmålet og svaret

Blåmejsevej 10, Mogens: Hvad er status på diget nu? Hvor langt er vi? Jeg bakker også op om det fælles byggeri.

Finn: Diget er ikke færdigt. Kappel går i gang til oktober med den sidste del. Vi mangler byggeri for ca. 1 million. Det kan dog være at Kappel vælger at udskyde belægningen med topmuld og græs på toppen af diget til næste år, da det måske er bedst at vente med at så græs til det tidligere forår.
Kappel arbejder også hos den anden grundejerforening, men vi kommer i første række, da de først opkræver næste rate i foråret.

Sneppevej 1, Anette: Grundejernes forsikringerne kan også gå hen og blive dyrere, for den enkelte, hvis man ikke er med i fællesskabet omkring digebyggeriet.

Finn: Ja, vi har tidligere været omkring forsikringsspørgsmålet. Hvis der bliver tale om en katastrofe i forbindelse med digebrud, så kan forsikringsselskaberne spørge ind til hvorvidt den enkelte grundejer har bidraget til fællessikring af området.
Har man ikke det, kan forsikringen nægte at dække skader ved en evt. stormflod.

Blåmejsevej 8, Michael: Kan vi blive oplyst lidt mere, eksempelvis er der en del af de frivillige medlemmer, som jo ikke er tvunget ind i grundejerforeningen, hvor mange af dem har meldt ud at de ikke vil betale.
Hvor mange medlemmer er sendt til retten i Holstebro?
Hvor mange forventer man vil betale 2.rate?
…..Jeg vil også være med til at betale fælles, hvis man kan sikre at alle betaler.

Finn: Vi er pt. 151 tinglyste medlemmer, samme antal gennem flere år nu.
Der er yderligere Ca 30 ikke tinglyste grundejer som år efter år betaler kontingentet.
Der er Ca 20 ikke tinglyste grundejer som hverken betaler kontingent eller til diget.
I alt har 167 tinglyste og ikke tinglyste grundejer indbetalte den 1.rate på de 10.000 Kr.
11 tinglyste grundejer synes ikke de skulle betale til diget trods det faktum at de er tinglyst.
1 har betalt efter vi sendte en ”huskemail” ud til alle ikke betalende tinglyste grundejer.
4 har betalt efter en henvendelse fra vores advokat.
Der er desværre stadigvæk 6 tinglyste grundejer som fortsat nægter at betale til diget. Vores advokat har stævnet dem, og de skal møde i retten i Holstebro.
Det bliver nok først engang i 1.kvt. næste år, at sagen kommer for en dommer.
Det er tynde argumenter de tinglyste grundejer kommer med for ikke at betale til diget.

Jan: Vi forventer at man betaler. Jeg har talt med en del og har ikke hørt om nogen, der ikke vil betale. Tidligere har vi jo snakket om et beløb på helt op til Ca 24.000 Kr pr grundejer, og det beløb har vi jo fået barberet ned til Ca 16500 Kr, og det er jo positiv. Vi skal huske på at stort set ALLE vil blive berørt af en evt. oversvømmelse.
Kom op og se på denne planchen der står heroppe hvor meget vandet vil brede sig ved en oversvømmelse. Dem der har en grund der ikke direkte bliver oversvømmet skal jo have en båd fra Thyholm for at komme til deres hus. Og så skal de være heldige hvis der stadigvæk er strøm til sommerhuset, for vand og el går jo som vi ved ikke godt i spænd sammen.

Solsortevej 1, Leif Sunesen: Skal den skade på diget nede ved Solsortevej repareres?

Jan: Du skal have fat i Thisted kommune for at få repareret den lunke der er nede ved dit hus. Eksperter har været rundt og se på, hvor diget skal være hårdt og hvor det skal være naturligt. (Jan viser det på kortet)

Solsortevej 1, Sunesen: Det er et andet sted jeg mener…. (der peges på kortet)

Finn: Det stykke du taler om er ikke færdiggjort endnu. Det kommer i den følgende etape.

Blåmejsevej, Vera: Folk på Draget har i mange år stået sammen. Det er jeg sikker på at de fortsætter med. Så kære bestyrelse – Bare klø på…!

Solsortevej 16 Lars: Er der hånd om at vandet kan trænge ind bagfra? Helt derude hvor kreaturerne går?

Finn: Vi kan kun tage os af det område som berøre vores grundejerforening, det område derude du snakker om høre under den anden grundejerforening.

Blåmejsevej 8 Michael: Hvor stor en andel forventer bestyrelsen at vi fremover skal bruge på vedligeholdelse af diget, af de 1500kr vi betaler i kontingentet?

Jan: Vi læner os op ad Kappels vurdering på hvor meget vedligeholdelsesarbejde der er på diget, og mener vi kan klare os med de 1500 kr. pr år i kontingent. Vi er godt dækket ind.

Blåmejsevej 8 Michael: Vil det sige at alle de 1500 kr. vil gå til diget?

Jan: Nej, vi er overbevist om at der også er penge nok til de andre udgifter vi har i årets løb.

Finn: Thisted kommune mener at der til næste år skal hældes 200 tons grus og ral på diget. Det er Kappel ikke enige i. Han mener ikke det er nødvendigt at der skal hældes så meget materiale på. Han vil i stedet for ”genbruge” det grus/ral som har flyttet sig rundt imellem høfderne, til at fylde på de steder hvor der evt mangler noget. Det vil også gøre arbejdet væsentligt billigere for grundejerforeningen.

Jan: Vi har været ude at gå på diget med eksperter og vi er opmærksomme på at vi skal være på forkant med vedligeholdelsen på en fornuftig og økonomisk måde.

Birger: I henhold til tidligere spørgsmål om indtrængende vand bagfra, så har den anden grundejerforening lavet et dige – en vold af blåler – ude ved vejlerne.
Jeg har selv set at Kappel har kørt ler på. Så det er der tænkt på, så vi skulle meget gerne være beskyttet mod vand fra den side af også.

Spætmejsevej 18, Carsten: Hvis vi ikke retter os efter kommunen og køre det ral og sand på som de foreskriver, bortfalde tilladelse til diget så? Og hvordan vil I takle det?

Finn: Tilladelse til at bygge diget HAR vi jo fået, så det ser vi ingen problemer med.
Hvis vi forholde os til kommunens foreslag om fodring af diget med 200 tons ral og sand, så bliver det svært af komme ned til stranden for sand og ral, så for at undgå denne scenarie læner vi os op af Kappels indsigt og erfaring i hvordan man vedligeholder et dige.

Flere spørgsmål?

Det var ikke tilfældet.

Finn: Jamen så er vi jo kommet frem til selve afstemningen.

Hvis vi skal være solidarisk og melde os ud af Kap.1A sagen, stemmer I ”Ja”.
Hvis I stemmer ”nej”, er det de 86 personer der skal betale gildet alene.

Bente og Rikke tæller stemmerne op, og resultatet er : JA =54, NEJ=1

Finn: Med det resultat betyder det at vi trækker os ud af Kap.1A sagen.
Vi vil herefter informere Thisted kommune om resultatet af afstemningen, og vores afslutning af Kap. 1A sagen, hvilket de sikkert vil blive mere end glade for.

 1. Oplysning og godkendelse af vores forhåbentlig sidste bidrag til digebyggeriet.

Finn: Hvis vi har samme opbakning fra alle dem som har indbetalt til først rate til diget, har bestyrelsen regnet sig frem til at den forhåbentlig sidste opkrævning ender på kun 6500 kr. Dette beløb er jo heldigvis væsentlig mindre end de beløber vi havde oppe at vende på den ekstraordinære generalforsamling d 29-8-2021. (værste scenarie 24.000kr)

Der stemmes om indbetaling af 2. rate til diget på 6500,- kr.

Sæt kryds ved ja hvis du mener vi skal indbetale 6500,-kr. til diget i anden rate.
Sæt kryds ved nej hvis du mener vi ikke skal indbetale 6500,-kr. til diget i anden rate.

Bente og Rikke tæller stemmerne op, og resultatet er : Ja = 54. Nej = 0. Blank = 1.

Finn: Hermed kan vi konkluderer at de fremmødte grundejer har vedtaget at vi skal indbetale 6500,-kr. I anden rate til diget.
Bestyrelsen takker generalforsamlingen for opbakningen til indbetaling til diget.
Vi regner med at udsende opkrævningen snarest, så vi har pengene sidst i oktober.

 1. Eventuelt.

Jan: Der er kommet en del nye ejere til i grundejerforeningen. Ifm. udlejning af husene kunne det ønskes at man laver en huskeliste til lejere (på flere sprog) om at skrald skal i skraldespanden og ikke smides ved siden af, så de vilde dyr spreder det i hele området. Samtidigt kunne man også skrive at hundeefterladenskaber på diget og vores veje, skal fjernes så de andre sommerhusejere/lejere ikke går rundt og træder i hunde høm hømmer.

Spætmejsevej 18, Carsten: I slap lidt let hen over det med tilladelser til strandfodring mm. Hvis tilladelsen fra Thisted kommune frafalder, risikere vi så at vi kommer til at fjerne diget igen for egne regning?

Jan: Thisted kommune skal godkendt diget når det er færdigt. Det er jeg overbevist om de også gør. Vi har haft mange samtaler med dem undervejs i byggeriet af diget, så jeg er ret overbevist om at de bliver tilfreds med vores (Kappels) færdige arbejde.

Finn: Thisted kommune vil gerne godkende vores dige uden deres deltagelse i byggeriet. De er blevet inviteret til at deltage i et eventuelt nyt digelag. Det har de dog takket pænt nej tak til, så derfor er jeg ikke nervøs for om de kommer med påbud om at vi skal fjerne eller ombygge diget igen. Hvis de mener der er problemer med diget eller den fremtidige vedligeholdelse, går jeg ud fra at de informere os om hvad de ønsker der evt skal ændres eller forbedres, og så må vi jo rette os ind efter det.

Der var ikke flere spørgsmål.

Finn: Jamen så er der kun tilbage at takke alle for deltagelse og for en god og venlig tone.

På vegne af bestyrelsen

Sekretær
Jesper Sloth

Godkendt dagens dato.

Godkendelse af referat

Ordstyrer: Connie Høgh Larsen __________________________________________

Ordinær generalforsamling for Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Mandag d 6-6-2022 kl. 10.00 på Midtpunket thy Rughavevej 5 Hvidbjerg 7790 Thyholm.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere – v. Jan Fisker

2. Valg af dirigent og referent – v. Finn Rasmussen

3. Bestyrelsens beretning – v. Finn Rasmussen

4. Regnskabsaflæggelse – v. Tina Jul Christensen

5. 2nd behandling af forslag til bestyrelsens brug af foreningens midler – v. Finn Rasmussen

6. 1st behandling af NORDEAS krav om ændring i foreningens vedtægter – v. Finn Rasmussen

7. Indkomne foreslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – v. Finn Rasmussen

9. Valg af suppleant – v. Finn Rasmussen

10. Valg af revisor – v. Jan Fisker

11. Valg til Dige Lav – v. Finn Rasmussen

12. Næste års budget – v. Tina Jul Christensen

13. Næste års kontingent – v. Finn Rasmussen

14. Eventuelt.

Tilstede var 65 stemmeberettigede husstande repræsenteret med 89 personer.

Ad 1) Valg af stemmetæller.
Pollete, Rikke og Eva fra Vagtelvej 32 blev valgt som stemmetæller.

Ad 2) Valg af dirigent.
Connie Høegh Larsen blev valgt, og hun konstaterede at der var lovligt indkaldt til den ordinære generalforsamling i rette tid.

Ad 3) Bestyrelsens beretning.
Formanden Finn Rasmussen startede med at byde de fremmødte velkommen til generalforsamlingen, og samtidigt roste han for det store fremmøde.

Finn efterlyste samtidigt en notar, da der kun var sekretæren til at tage notater, men der var desværre ingen som meldte sig, så derfor må i undskylde hvis ikke alle kommentarerne fra mødet er med, det er jo svært ene mand at få det hele med.

Finn : jeg vil høre om jeg skal bruge tid på at læse hele bestyrelsens beretning op, eller om det er ok at gå direkte til spørgsmål. Der var bred enighed om at gå direkte til spørgsmål :

Men før vi går til spørgsmålene vil jeg gerne læse dette dokument op jeg har skrevet.

Tanker omkring Kap 1A sagen.

Vi har indtil nu haft 3 møder med Thisted Kommune omkring Kap 1A sagen.
Det har været os magtpåliggende, at få en klar melding om hvad TK vil acceptere som udgifter, der skal ind under Kap 1A sagen.
Det lykkedes endelig i torsdag at få et klart udsagn fra TK.
TK har besluttet, at færdiggørelsen af diget IKKE kan afregnes via Kap 1A sagen!!
Der blev foreslået, at vi skulle søge TK om en kommune garanti for de sidste ca. KR 1 mill plus moms. Vi kunne så med en sådan kommune garanti gå i banken (Nordea) og anmode om et lån. Vi har ingen ide om hvad sådanne lånebetingelser evt. kunne blive ej heller om de i sidste ende vil kræve pant i vores ejendomme. Efter grundig overvejelse har bestyrelsen besluttet, at det ikke er en farbar vej.
Grunden hertil er som følger:

 1. Det vil sikkert tage noget der ligner 10 til 11 måneder at få ansøgningen igennem på kommunalt plan. Vi skal i den forbindelse huske på, at TKs økonomi udvalg tidligere har afslået at støtte projektet økonomisk.
 2. Hvis vi skulle gå den vej, bliver vi nødt til at udsætte færdiggørelsen til efteråret 2023. Vores kontrakt med KAPPEL skal være fuldendt inden udgangen af 2022. KAPPEL vil sikkert hilse en forsinkelse velkommen, da vi dermed har brudt vores kontraktlige forpligtigelser. Vi kunne forestille os, at KAPPEL i givet fald vil acceptere en udsættelse, men samtidig kræve kompensation for de stigende brændstof priser, som den nuværende kontrakt ikke er omfattet af.
  Dette kunne meget vel fordyre projektet med KR 3-400,000.
 3. Endelig er der MURPHY’s lov. Hvis vi valgte at udsætte projektet, er der nok en fair chance for en kæmpe vinterstorm som potentielt kunne ødelægge hvad vi allerede har bygget, med efterfølgende oversvømmelse af udsatte ejendomme.

FREMTIDIG VEDLIGEHOLDELSE.

Som vi alle ved er foreningens generalforsamling foreningens øverste myndighed.
Vi bringer det op for at erindre om, at vi for et par år siden vedtog, at alle grundejere skulle bidrage på lige fod (samme beløb) til bygning af diget.
TK har nu haft hyret et konsulent firma til rådgivning omkring bidrags ydelsen.
TK har også hyret en landmåler til at måle niveauet over daglig vande for hver enkel ejendom.
TK konsulent er kommet frem til og anbefaler TK til kun at lade de mest udsatte ejendomme betale for den fremtidige vedligeholdelse.
Konsulentens begrundelse er at det vil mindske TK risiko ved evt fremtidige søgsmål.
Det er stik imod hvad vi som forening tidligere har bestemt, og vi finder denne fremgangsmåde helt uacceptabel.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi ved at bibeholde vores nuværende kontingent niveau sagtes kan magte opgaven med fremtidig vedligeholdelse af diget.

Ad 4) Regnskabsaflæggelse.

Kassereren Tina Jul Christensen fremlagde regnskabet for de fremmødte, og spurgte om der var spørgsmål til regnskabet :

Michael Blåmejsevej 8 : Hvorfor stemmer kontingent indtægterne ikke overens med det budgetterede.

Tina : Det gør det sådan set også, vi har kun 153 tinglyste medlemmer som er tvunget til at betale hvert år. Derefter kommer der de frivillige indbetaler, som ikke er tinglyste medlemmer, men som hvert år alligevel betaler kontingent, det tal svinger jo fra år til år alt efter hvor mange af de frivillige der betaler kontingentet.

Michael : Jeg kan se en diverse udgift på over 10.000kr som i ikke har udspecificeret, som i ellers har gjort jer umagen med på de andre punkter, hvad er de penge blevet brugt til.

Tina : De 3500kr er gået til bord og bænkesæt ned til stranden. Desuden har vi købt en bærbar computer til sekretæren til 2500kr. Så har vi haft et hackerangreb som har kostet 1300kr at få ordnet, og sidst så har vi fået lavet en oprensning af dræn mellem Solsortevej og Sneppevej til 3300kr.

Else (fra??) : Jeg kan se et tilgodehavende fra tinglyste medlemmer som ikke har betalt kontingent, hvad vil i gøre for at få de penge.

Finn : De tinglyste grundejer er tvunget til at betale kontingent, det er der slet ingen tvivl om. Engang efter dette møde, sender vi en rykker brev/mail ud med besked om at betale det udestående inden en given dato, ellers ender sagen med inkasso.
Og det samme vil vi gøre med de manglende indbetalinger på de 10.000kr til diget.

Ad 5) 2nd behandling af forslag til bestyrelsens brug af foreningens midler.

Finn : Vi er nu nået til 2nd behandling af forslaget til bestyrelsens brug af foreningens midler. Er der nogle spørgsmål :

Bo Hjejlevej : Hvorfor begrænse bestyrelsens midler, hvad nu hvis der kommer en uforudset udgift på over de 25.000kr, hvordan vil i så takle det.

Finn : Vi mener at vi har så meget styr på de årlige udgifter at vi ikke tror vi vil komme i den situation. Men skulle det alligevel ske, vil det overskredet beløb højst sandsynligt være meget begrænset, og så betaler vi det, og så må vi bringe det op på næste generalforsamling, og så høre forsamlingens mening.

Bo : Hvilket formål er der så med den begrænsning, hvis den alligevel ikke bliver overholdt.

Rasmus Solsortevej 66 : Det er ikke nødvendigt at begrænse bestyrelsens midler, da det bliver bestemt på generalforsamlingen.

Finn : Nu skal vi lige huske på at formålet med denne begrænsning er at vi vil forhindre fremtidige bestyrelser i bare at bruge løs af foreningens midler, uden grundejernes viden. Det var vi jo vidner til med den forrige bestyrelse, de havde både bestilt en bådrampe til 300.000kr, og købt betonklodser til 75.000kr uden generalforsamlingens godkendelse. Og det ønsker vi at forhindre fremover.

Bo : Jeg vil være ked af at lave noget for en forening hvor bestyrelsen havde en begrænsning på 25.000kr, hvis regningen nu er over 25.000 vil jeg så få mine penge.

Jan Næstformand : Hvis der kommer et eller andet som skal laves til over 25.000kr så må vi jo venter til vi har haft det oppe på den næstkommende generalforsamling.

Herefter kørte spørgsmålene og svarene bare rundt i ring, så efter en rum tid skar formanden ind og reklamerede at nu var det vist tid til en afstemning.

Finn : Da i kom fik i udleveret en ja nej stemmeseddel med et 1 tal på, den skal i bruge nu. I skal sætte kryds i ja eller nej rubrikken.

Vi stemmer om den vedtægtsændring som bestyrelsen fremsatte sidste år, der siger at den til enhver tid siddende bestyrelse har et maximalt rådighedsbeløb på 25.000kr til uforudsete udgifter årligt.

Dog undtaget ved arbejde på diget, hvis der f.eks. er fare for gennembrud ved stormflod, eller lignende, her skal bestyrelsen have frit rådighed over foreningens midler/penge.

Efter endt afstemning og optælling af stemmesedlerne kunne vi konstatere med 60 ja stemmer mod 7 nej stemmer, at vedtægtsændringen er endeligt godkendt.
Ved en fejl var der blevet udleveret 2 ekstra stemmesedler.
Forsamlingen blev informeret om dette, og blev spurgt om de ønskede omvalg, hvilket ikke var tilfældet.

Ad 6) 1st behandling af Nordeas krav om ændring i foreningens vedtægter.

Finn : Vi er af Nordea blevet pålagt at ændre vores vedtægter i forhold til deres regler. Hvis vi siger nej til denne vedtægtsændring risikere vi af stå uden en bank. Dette er en helt normal formular, som bruges af de fleste banker og foreninger, og vi opfordre derfor alle de fremmødte grundejer til at stemme ja.

I har fået udleveret en ja nej seddel med et 2 tal på, den skal i bruge nu, og sæt kryds i ja eller nej rubrikken.
Efter endt afstemning og optælling af stemmesedlerne kunne vi konstatere med 65 ja stemmer mod 0 nej stemmer, at det blev til et klart ja til 1st behandling af Nordeas krav om ændring i foreningens vedtægter.

Ad 7 ) Indkomne forslag.

Jan Fisker : Der er ingen indkommende foreslag.

Vera : Det er ikke rigtigt, jeg har sendt et brev til dig med forskellige forslag.

Jan : Ja, det er rigtigt, men da vi snakkede sammen i telefonen i ca en time, fik jeg den fornemmelse at vi blev enige om at det nu var færdigdiskuteret.

Vera : Nej det må du have misforstået, eller så har jeg ikke udtrygt mig klart nok, så det gør jeg nu. Det står i vedtægterne at bestyrelse har en forpligtelse til at holde øje og opsyn på draget, og der synes jeg i har svigtet som bestyrelse.

Jan : Altså, der står ikke noget om at vi skal holde øje med om der er græs på en vendeplads i stedet for grus, og der står heller ikke at vi skal holde øje med at folk sørger for at få klippet de grene af, som hænger lidt for langt ind over naboens grund. Sådanne småting mener vi klart er bedst for alle hvis grundejerne selv får løst.
Vi ønsker ikke at gå rundt og være opsynsmænd og komme med bulder og brag og løftet pegefinger, i tide og utide, det mener vi ikke der kommer noget godt ud af.
Vi har i stedet valgt at brugt vores tid og fokus på diget, som vi mener er langt mere vigtigt, end hvor der gror græs og hvor der hænger uønskede grene.

Vera : De ting jeg fremhævede i brevet til dig er jo ikke skrevet for at kritisere bestyrelsen, det er en påmindelse om hvad der kræves af bestyrelsen, og i skal betragte det som en håndsrækning til jer.

Jan : Bestyrelsen har dyb respekt for det arbejde du igennem mange år har lagt i grundejerforeningen, men du må respektere at vi har valgt at prioritere og gøre tingene på en anderledes måde, end dengang du var formand.

Vera : Jeg er nød til at sige det igen, det jeg skrev og siger her er ikke for at kritisere bestyrelsen, men jeg mener stadigvæk det er jeres ansvar at holde opsyn på Draget.

Jan : Vi har som sagt valgt at koncentrere os om diget i det forløbende år, og det bliver vi ved med til det er færdigt. Derefter håber vi der kommer mere ro på tingene, så vi i bestyrelsen kan finde tid til andre gøremål på Draget

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Finn Rasmussen og Briger Chang.
Begge modtog genvalg.
Begge 2 blev genvalgt ved klapsalver.

Ad 9) Valg af suppleant.

På valg var Kirsten Larsen, som ikke ønskede genvalg.
Ole Alstrup fra Vagtelvej 6 meldte sig frivilligt som suppleant.
Ole Alstrup blev valgt ved klapsalver.

Ad 10) Valg af revisor.

Jan : Vi har pt. 2 dygtige revisor som begge har tilkendegivet at de modtager genvalg.
Begge blev genvalgt ved klapsalver.

Ad 11) Valg til digelaug.

Finn : Bestyrelsen mener det nok vil være bedst at vente med at vælg et digelaug.
Vi risikere at skulle vælge en ny digelaug igen efter den udmelding TK kom med i torsdags, og måske bliver vi også nød til at lave et sæt helt nye vedtægter.
Vi vil hurtigst muligt indkalde til et nyt møde med kommunen, for at høre om de fastholder deres udspil i Kap1A sagen, eller om de vil efterkomme vores ønske om at alle grundejer på draget solidarisk bidrager til diget, både det der er etableret og det som senere i år skal laves, samt den fremtidige vedligeholdelsen af den.

Birgit Blåmejsevej 20 : Hvad har kommunen imod at vi alle betaler til diget.

Finn : Kommunen er blevet rådgivet til at begrænse antallet af betalende grundejer, til de mest udsatte grundejer, fordi de så mindsker risikoen for søgsmål.

Hans Vagtelvej 2 : Der skulle komme en landmåler og måle op, er det ikke spild af tid hvis vi ikke vil følge kommunens retningslinje om individuel betaling til diget.

Finn : Nu er det jo TK som har bestilt en landmåler for at finde ud af hvem og hvor mange grundejer der vil blive berørt af en vandstigning, og derefter er TK kommet med et oplæg om at det kun er disse grundejer som skal betale til diget, og det mener vi i bestyrelsen er helt forkasteligt, og ikke noget vi kan bakke op om.

Vera : Det blev besluttet på en generalforsamling for mange år siden at vi alle solidarisk skulle betale til diget, det er jeg glad for at høre at i bestyrelsen prøver at efterkomme.

Spørgsmål fra salen, fik hverken navn eller bopæl : Jeg mener at have læst at TK mener en solidarisk betaling til diget ikke er lovligt, er det virkeligt rigtigt.

Jan : TK er simpelthen bange for søgsmål hvis alle grundejer er betalingspligtigt. Kommunerne snakker jo sammen når de skal kystsikre, og når TK høre at nogle af de andre er blevet sagsøgt bliver de bange for at ende i samme situation.

Ad 12) Næste års budget.

Næste års budget blev fremlagt af Tina, og efter fremlæggelsen spurgte hun om der var spørgsmål.

Spørgsmål fra salen, og igen fik jeg hverken navn eller bopæl :
Skal kassebeholdning være så høj, ca. 500.000kr, så høj mindes jeg ikke den plejer at være.

Tina : Nej det behøver den såmænd ikke at være.

Finn : Vi kommer jo ikke uden om at vi engang senere på året skal opkræve yderlige penge til diget. Vi har regnet os frem til at vi nok skal opkræve 7500kr pr grundejer. Det beløb kunne jo gøres mindre hvis vi bruger noget af kassebeholdningen til diget, men det vil vi ikke bare lægge ind i budgettet uden jeres opbakning.
Derfor kommer vi heller ikke uden om en ekstraordinær generalforsamling her senere på året, hvor vi skal have dette emne på dagsorden. Og til den tid håber vi også på en endegyldigt svar fra TK og kap1a sagen, så vi forhåbentlig ved præcis hvor vi står.

Der kom ikke flere spørgsmål, og derfor gik vi direkte til godkendelse af budgettet.

Afstemningen blev afgjort ved håndsoprækning. Alle stemte for ingen imod, så dermed blev næste års budget godkendt af de fremmødte.

Ad 13) Næste års kontingent.

Finn : Bestyrelsen foreslår at vi bibeholder det samme kontingents beløb på 1500kr.

Kontingenets beløbet på 1500kr blev godkendt ved håndsoprækning, hvor alle stemte for ingen imod, så dermed blev næste års kontingent på 1500kr godkendt af de fremmødte.

Ad 14 Eventuelt.

Finn : Bestyrelsen vil gerne opfordre til at vi hjælper hinanden, og alle tager et voksent ansvar. Tag kontakt til naboen hvis du går og gruer over noget, så i kan få snakket om det i en ordentlig tone. Og spørg om og tilbyd din hjælp, det kommer vi alle længst med.

Vejvedligeholdelse : kunne der evt. lægges grus til at lappe vores veje med.

Der ligger stadigvæk lidt grus for enden af Stenpikkervej, Nattergalevej, Sneppevej og Blåmejsevej. Der arbejdes på at finde et sted hvor vi kan droppe et læs til fælles afbenyttelse. Er der nogen der evt har en ubebygget grund de kunne tænke sig at tilbyde til formålet.

Morten Solsortevej : Er bestyrelsen bekendt med at der midt i vejen på solsortevej, er gravet nogle huller, tror det er i forbindelse med opmåling af skælpæle.
Hvem kommer og dækker de huller til igen.

Jan : Altså, jeg kommer i hvert fald ikke og dækker dem til. Stort grin fra salen..
Bestyrelsen har ikke hørt noget. Og som vi har sagt før, så tag da en snak med naboen eller de berørte beboer, og høre dem ad hvad der yderlige skal ske.

Sneppevej 19 : 2 spørgsmål. 1 spørgsmål Hvorfor fliser vi ikke mere.
2 spørgsmål adgangen til stranden er blevet meget dårligt efter bygning af diget.

Jan : Ang. flis, der er flertal i bestyrelsen for at det ikke er foreningens opgave, men derimod den enkelte borger som selv må bestille en flis maskine/mand.
Og til dit spørgsmål til adgangen til stranden, så er det en forglemmelse fra kappels side af, da han skulle have lavet en naturligt nedgang af de sten der er lagt for enden af vores høfder, han udbedre det senere og samtidigt så vil vi søge kommunen om tilladelse til at bygge nogle trapper nedgange til stranden.

Enkelte af de fremmødte udtrykte deres utilfredshed med flis svaret, og mente at det var for dårligt at de ikke kunne få fliset mere.

En af de fremmødte rejste sig op og sagde meget højt : Nu må i altså holde op.
Hvis jeg vil have lavet noget havearbejde hvor jeg bor privat, så må jeg enten gøre det selv, eller betale for det. Hvorfor skulle det være anderledes oppe i mit sommerhus, det giver da ingen mening.
Hvis man vil have lavet noget havearbejde, her eller derhjemme så er det enten knofedt eller betale for det. Stor applaus.

Nattergalevej 12 : Jeg har et spørgsmål til Birger. Hvem slår græsset på diget.

Birger : Det har jeg gjort indtil nu, men det er fremover lagt over på en anden, da jeg ikke ønsker at fortsætte.

Finn : Græsset på diget og helligsøvej bliver slået ca. en gang i vækstmånederne til en pris omkring 700kr pr gang.

Der kom ikke yderlige spørgsmål, så formanden Finn takkede for god takt og tone, og gjorde opmærksom på at der blev holdt en kort pause på 5-10 min, inden vi gik i gang med den ekstraordinær generalforsamling.

På vegne af bestyrelsen
Sekretær
Jesper Sloth.

Godkendt dagens dato

Connie Høegh Larsen: ____________________________________

Connies underskrift er på file hos foreningens sekretær.

Ekstraordinær generalforsamling for Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Mandag d. 6-6-2022 kl 12.00 på Midtpunktet Thy Rughavevej 5 Hvidbjerg 7790 Thyholm.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere – v. Jan Fisker

2. Valg af dirigent og Referent – v. Finn Rasmussen

3. 2en behandling af NORDEAS krav om ændring i foreningens vedtægter

Tilstede var 65 husstande repræsenteret med 89 personer.

Ad 1) Valg af stemmetæller.
Pollete, Rikke og Eva fra Vagtelvej 32 blev valgt som stemmetæller.

Ad 2) Valg af dirigent.
Connie Høegh Larsen blev valgt, og hun konstaterede at der var lovligt indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling i rette tid.

Ad 3) 2nd behandling af NORDEA’s krav om ændring i foreningen’s vedtægter.
Finn: Skal vi ikke bare kaste os direkte ud i afstemning af 2nd behandling af NORDEA’s krav om ændring i foreningen’s vedtægter.

Afstemning foregik ved håndsoprækning, alle 65 husstande stemte for, ingen imod.

Dermed kan vi konstatere at 2nd behandling af NORDEA’s krav om ændring i foreningen’s vedtægter er endegyldigt godkendt.

På vegne af bestyrelsen

Sekretær
Jesper Sloth

Godkendt dagens dato 19/06-2022

Connie’s underskrift er på file hos foreningens sekretær.

Infobrev om betaling af første rate til digeprojektet.

Kære grundejer.

Som vedtaget på generalforsamling d. 29-8-2021, opfordrer vi hermed alle grundejere til hurtigst muligt, dog senest d. 28-12-2021, at indbetale første rate til digebyggeriet på Kr. 10.000.

Opkrævning kommer fra banken enten på PBS eller girokort senere.

I bestyrelsen er vi af den klare overbevisning, at den enkelte grundejer vil stå bedre stillet rent forsikringsmæssigt, hvis denne har vist vilje, ved kollektivt at stå sammen om digebyggeriet, for at sikre sin ejendom mod fare for oversvømmelse.

Der er nogle helt specifikke regler angående skader og selvrisiko ved stormflod.
vi opfordrer alle til at gå ind og læse om på nettet. Søg: Lov om stormflod og stormfald.
Kontakt evt. også jeres forsikringsselskab og hør nærmere der.

Her kommer et lille udpluk fra nettet, som vi mener er højaktuel for alle grundejere på Draget:

For skader på fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 10 pct.
Selvrisikoen udgør minimum 10.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.

Skader på privat løsøre placeret i fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 5 pct.
Selvrisikoen udgør minimum 5.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.

Som alle nok kan se, så kan det blive en ret så bekostelig affære, hvis vores dige ikke er stærk nok. Derfor opfordrer vi endnu engang alle grundejere på Draget til at støtte økonomisk op omkring vores FÆLLES dige, som skal beskytte os ALLE imod indtrængende vand fra Fjorden.

Nedenstående er fra nettet under: Lov om stormflod og stormfald. Gå ind og læs..!

§ 7. Erstatning for skader forårsaget af stormflod kan ud over selvrisikoen nedsættes eller helt bortfalde, såfremt:

 • 1) bygningen er opført på et sted, hvor der er en særlig stor risiko for skader forårsaget af stormflod og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opførelsen eller erhvervelsen vidste eller burde vide dette,
 • 2) bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, hvor dette er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,
 • 3) bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,
 • 4) løsøre er anbragt i de under nr. 1-3 anførte bygninger eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet,
 • 5) skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller
 • 6) skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet.

Ps: Hvis ”gamle” ejer på Draget modtager dette brev, så send venligst en mail med oplysninger om de nye ejer, så vi kan få rettet vores mailadresser til, og få sendt dette brevet videre til de nye ejer.

I kan sende oplysningerne til ydbydrag21@outlook.dk eller ydbydrag@ydbydrag.dk

På vegne af bestyrelsen
Sekretær
Jesper Sloth.

Ekstraordinær generalforsamling for Ydbydrags Grundejerforening søndag den 29-8-2021 kl.10.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent – v. Jan Fisker

2. Valg af stemme tæller – v. Jan Fisker

3. Kort orientering om ”siden sidst” – v. Finn Rasmussen

4. Diget, pris for diget og hvordan betaler vi for digekonstruktionen – v. Jan /Finn

5. Valg af bestyrelsesmedlem – v. Jan Fisker

6. Valg af suppleant – v. Jan Fisker

7. Valg af revisor – v. Jan Fisker

8. Forslag til begrænsning af bestyrelsens brug af foreningens penge – v. Finn Rasmussen

9. Budget – v. Finn Rasmussen

10. Eventuelt.

Tilstede var 67 husstande repræsenteret med 94 personer.

ad 1. Valg af dirigent.

Connie Høegh Larsen blev valgt, og hun konstaterede at der var lovligt indkaldt til den ekstra ordinære generalforsamling i rette tid.

ad 2. Valg af stemmetæller.

Dorthe Kjær og Karen Bjerregaard blev valgt. Begge er fra Spætmejsevej.

ad 3. Kort orientering om “siden sidst”.

Finn refererer:

Umiddelbart efter den ordinære general forsamling den 20 juni 2021, mødtes de nyvalgte bestyrelses medlemmer og konstituerede sig som følger:

Formand Heidi Andersen
Næstformand Jan Fisker
Kasserer Finn Rasmussen
Sekretær Jesper Sloth
Bestyrelsesmedlem Birger Chang
Suppleant Preben Nielsen

På dette møde blev der blev diskuteret og lagt retningslinjer for hvordan vi vil arbejde i bestyrelsen:

Generelt åbenhed.
Forstærke sammenholdet.
100 % fokus på diget.
Holde os indenfor lovens rammer.

Finn’s referat fra bestyrelsesmødet af 4. juli 2021:

Formanden Heidi kan berette at hun har været i kontakt med kommunen, og Henrik Steinecke Nielsen fra Kyst-Havneviden for at få udarbejdet et nyt udkast til diget, uden rampe. Kommunen har lovet at kigge på sagen, så der hurtigst muligt kan komme et svar på om de kan godkende udkastet. Vi ser frem til en snarlig afgørelse, så vi forhåbentlig snart kan komme videre med dige projektet.

Heidi spurgte kommunen om vi eventuel må bruge betonklodserne i diget, men det må vi ikke, der er helt strikse regler for hvordan man bygger et dige op, og der indgår betonklodser altså ikke.

Preben Nielsen meddelte at han havde solgt sit sommerhus og var derfor nødt til at trække sig fra bestyrelsen. Han lovede dog at hvis vi fik brug for hans kompetence, skulle han nok stå til rådighed. Vi ønsker ham al mulig held og lykke fremover.

Heidi Andersen meddelte at hun og hendes mand har sat deres sommerhus til salg hvorfor hun ikke mente hun kunne fortsætte som formand. En trist og ikke mindst overraskende udmelding, men forståeligt nok, når hun nu ikke fremover vil have tilknytning til Draget mere. Vi ønsker hende al mulig held og lykke fremover. Heidi lovede dog at hun fortsat vil hjælpe os i den udstrækning vi fandt det nødvendigt.

Jan Fisker accepterede at blive midlertidig formand.

Efter konstitueringen kan man sige at det har været lidt op ad bakke at få startet op. Først måtte vi konstatere at vores webside – www.Ydbydrag.dk og vores email – Ydbydrag@ydbydrag.dk var lukket.

Vi fandt efterfølgende ud af at grunden skyldtes manglende betaling for nævnte service ydelser. Det viste sig senere hen at der også lå en ubetalt regning for vores ophold på MIDTPUNKTET den 20 juni 2021.

Det har været svært at få en ordentlig overlevering fra den tidligere bestyrelse. Den egentlige overdragelse fandt sted den 6 juli 2021 og bestod i at vi selv måtte køre til Viborg og hente bestyrelses materialer, da den tidligere formanden ikke havde planer om at komme på draget, til en overlevering af materialet. Materialet bestod af 14 ringbind hvis indhold daterede sig mere end 20 år tilbage. Samme eftermiddag modtog vi 12-14 emails med over 50 vedhæftede filer, der alt i alt indeholdt adskillige hundrede sider materiale, som var mildest talt uoverskuelig.

Den 8. Juli havde Jan og Finn et møde med Per Kappel for at finde ud af hvor vi stod med Kappel efter udsættelsen af opstart af digebyggeriet. Det var et godt og konstruktivt møde. Kappel kunne oplyse at han havde en restance på godt og vel 200.000 kr for sten, dug og de 48 betonklodser, som var bestilt i februar måned i år.

Den 11 juli havde vi et kort bestyrelses møde, hvor bestyrelsen blev orienteret om mødet med Kappel. I den resterende del af juli måned havde vi 2-3 møder der i princippet opstod spontant og som primært drejede sig om at holde hinanden orienteret om vores forskellige fremskridt.

Den 4 august havde vi et møde med foreningens tidligere kasserer Kirsten Larsen, hvor hun gav den nye kasserer en opdatering på hvor foreningen nu står rent økonomisk. Vi takker Kirsten for den store hjælp hun har givet den nye bestyrelse.

Den 5 august havde vi et møde med Henrik Steincke fra Kyst & Havneviden . Vi var primært interesseret i, om han havde en kontrakt med foreningen og om der i den forbindelse var noget udestående arbejde. Henrik kunne bekræfte at han ikke har en kontrakt med foreningen og han kunne ligeledes bekræfte, at der er blevet betalt for samtlige ydelser, han har ydet. I løbet af mødet fandt vi ud af at han havde indgivet ansøgning på de sidste ca. 90 meter digebyggeri til Thisted kommune, men at vi endnu ikke havde hørt nærmere fra kommunen. Henrik bekræftede at han var villig til at stå stand by for eventuelle ad hoc opgaver, vi måtte finde nødvendige fremover.

ad 4. Dige, pris for diget og hvordan vi betaler for dige konstruktion.

Den 18 august havde Jan og Finn et møde med Per Kappel. Bestyrelsen ønskede at høre hvor hurtigt digearbejdet kan komme i gang. Hvis Kappel kun skal gå i gang med den første sektion, kan han starte forholdsvis hurtigt, men skal vi bygge hele diget på én gang, kræver det lidt mere planlægning og fremskaffelse af de sten der skal bruges. Det viste sig desværre at Kappel’s originale tilbud ikke inkluderede de sidste ca. 90 meter længst mod vest. Vi bad ham om at reviderer tilbuddet til også at inkludere disse ekstra 90 meter. Vi fik efterfølgende en ny FAST pris, tilbud er et MAX pris tilbud, d.v.s. det kan ikke blive dyrere end MAX prisen.

Når vi kommer til kontrakt skrivning på den resterende del af projektet, foreslog Kappel at vi arbejder på en TIMELØN OG TONS PRIS BASIS som dog under ingen omstændigheder må overskride hans maxpris tilbud. Per Kappel er overbevist om at hvis vi gør det på den måde, vil vi kunne spare penge når alting er gjort op. Der er desværre ikke noget nyt mht salg af betonklodserne.

Desuden oplyser Finn at bestyrelsen har valgt at fortsætte samarbejde med Kappel, da han har en lokal grusgrav, hvor han kan hente/samle materiale efterhånden som de skal bruges. Samtidigt har han mindre maskiner (dumper), som ikke belaster vores veje. Udefrakommende entreprenører vil skulle få brug for at opbevare mange hundrede tons sten og grus på området, som vil blive leveret af mange tunge lastbiler i en lind strøm, som helt sikkert vil køre vores veje i smadder.

Derfor har vi valgt at indhentet et tilbud hos Kappel, og få ham til at komme med en pris på HELE diget.

Selve prisen og hvordan vi finansierer digeprojektet kommer vi ind på under punkt 9 på dagsorden.

Sidst, men ikke mindst, havde vi et godt og konstruktivt møde med digeudvalget torsdag den 26 aug. Vi blev i den forbindelse enige med dige udvalget om at fortsætte den gode dialog mellem bestyrelsen og digeudvalget. Per Bjørnholdt gjorde os opmærksom på, at i tilfælde af digebrud efter konstruktionen af diget, med efterfølgende oversvømmelse af ejendomme ville “IKKE BETALENDE MEDLEMMER TIL BYGNING AF DIGET” ikke blive dækket under en evt. offentlig katastrofeforsikringsdækning. Det burde give stof til eftertanke for de få ejere på Draget, der indtil nu har været imod betaling til diget.

Jan overtager ordet:

”Kære grundejere.

Der er udleveret et kort over kysten som vores grundejerforening har mulighed for at kystsikre ved stenkastning.

Den hårde kystsikring vi har fået lavet – har bestået sin prøve ved flere lejligheder og det er denne form for stenkastning, vi vil benytte og har fået godkendelse til den. (Den 1. del blev lovliggjort 17.12.2019.)

Den kystsikring vi har fået lavet er som nævnt godkendt og vi agter at få lavet nogle adgangsveje/nedgange i flade natursten, så dette indgår naturligt og gør det lettere at forcere ved op/nedgang til kysten/vandlinien. Opstår der behov for en form for mere handicapvenlig forcering af diget, vil vi se på mulighederne for dette, ved at kikke på andre kyster, hvor dette er lavet. Samt se muligheden for at søge fonde.

Entreprenør Kappel, ser denne mulighed for adgang som en let opgave der ikke vil gøre projektet dyrere.

Vi vil have et øje på de lavninger der er inde bag ved kystsikringen og vi er i dialog med kommunen og vil involvere de grundejere og se om disse er med på ideen om at hæve disse uden det skæmmer landskabet og om lovgivningen kan indeholde dette. Der tænkes specielt på den sydøstlige del af Solsortevej, hvor det måske er nok at hæve vejen!

Som Finn tidligere har nævnt har vi haft et konstruktivt møde med digelauget og vi vil benytte os af deres kompetencer i samme anledning, samt deres mangeårige ihærdige arbejde med at finde løsninger. Sagt på en anden måde vi vil inddrage og trække på jer, når der er behov for dette.

Vi har samfundsvigtige installationer, der tænkes på ledningsnet, lysleder, tlf. net og vand. Disse firmaer, kommunalt og privat vil vi forsøge at trække på økonomisk,(der tænkes på et økonomisk bidrag), idet de også har en interesse i, at området ikke bliver oversvømmet og installationer dermed bliver beskadiget.

På landsplan er der megen fokus på lavtliggende områder der er bebygget og der er ingen tvivl om, at man fra politisk side ser mere alvorligt på disse problematikker og hvordan man forebygger og går ind økonomisk og støtter, idet der står store samfundsmæssige interesser på spil.”

Der er ingen spørgsmål fra forsamlingen til ovennævnte.

ad 5. Valg af bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslog Tina Jul Christensen til nyt bestyrelsesmedlem.

Da der ikke var andre der blev foreslået, eller ønskede at opstille, blev der klappet ad Tina, som dermed var valgt.

ad 6. Valg af suppleant.

Bestyrelsen foreslog ligeledes Kirsten F. Larsen, som suppleant, og her var der heller ikke modkandidater, og hun er derfor valgt.

ad 7. valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog Jesper Kirk som revisor. Han var dog ikke til stede, men havde overfor bestyrelsen givet tilsagn om at han gerne ville opstille.

Her var der heller ikke andre modkandidater og han er derfor valgt.

ad 8. Forslag til begrænsning af bestyrelsens brug af foreningens penge.

Bestyrelsen forslår en ny vedtægtsændring:

Bestyrelsen foreslår at den til enhver tid siddende bestyrelse har et maximalt rådighedsbeløb på 25.000 Kr. til uforudsete udgifter årligt.

Gælder ikke de almindelige udgifter, folkefest, vejvedligeholdelse, fliesning eller lignende.

Dog undtaget ved arbejde på diget, hvis der f.eks. er fare for gennembrud ved stormflod, eller lignende, her skal bestyrelsen have frit rådighed over foreningens midler/penge.

Forslaget blev godkendt af de fremmødte, men da der ikke var nok fremmødte medlemmer (mindst 2/3) til at lave en vedtægtsændring, gav de fremmødte medlemmer bestyrelsen dispensation, til at udsætte den endelige vedtægtsændring til foråret 2022, i stedet for som vedtægterne ellers foreskriver det inden for 2 måneder.

ad 9. Næste års budget.

Finn henleder forsamlingens opmærksomhed på det udleverede budget.

Henriette Dahl påpeger at, der ifølge vores vedtægter, kræves en ny ekstraordinær generalforsamling, indenfor to måneder, for at man kan godkende næste års budget, da kontingentet ikke særskilt er sat på dagsordenen.

Bestyrelsen beklager dette, men oplyser at der ikke er påtænkt en stigning i kontingentet, og spørger forsamlingen om der kan dispenseres for denne fejltagelse, så man ikke skal afholde endnu et møde i efteråret, til en pris af ca. 8.000 kr., som det koster at leje Midtpunktet.

Mange af de fremmødte var positive stemt over for dispensationen.

Henriette: ”Det kunne jo være at nogle af de udeblevne ville være kommet, hvis kontingentfastsættelsen havde været sat på dagsordenen”

Vera: ”Lad os da nu være fornuftige, os der er her må da kunne blive enige”

Bemærkning fra salen: ”Enig, lad os nu få givet denne dispensation”

Det blev derefter godtaget af forsamlingen, ved klapsalver, at man IKKE skal afholde en ny ekstraordinær generalforsamling, inden for 2 måneder som vedtægterne ellers foreskriver, da kontingentet ikke er blevet ændret, og det dermed kan godkendes gennem budgetgodkendelsen.

Der blev stillet spørgsmål til dræn og om der var afsat penge til vedligehold og/eller forbedring af dette?

Finn: Der er ikke direkte afsat penge til dræn.

Jan: De dræn vi har nu ligger for højt, måske skal vi have en pumpestation for at dræne området ordentlig.

Per Bjørnholt: Vi har pt. ingen lovlige dræn på Draget.

Der blev også stillet spørgsmål til den konkrete budgetpost på diget.

Finn: Det står på bagsiden af budgettet..

Der har ikke været en fast pris på hele diget, før nu, idet de manglede 90 m ikke var med i Kappels første tilbud. Nu har vi fået et tilbud på HELE diget.

Kappels tilbud pr. august 2021 inkl. moms DKK 4.584.813,75

Finn nævner herefter 3 forskellige mulige priser pr grundejer for diget:

Pris pr grundejer på basis af alle 204 grundejere (paragraf1A): DKK 17.793,20

Pris pr grundejer på basis af 183 medlemmer: DKK 19.835,05

Pris pr grundejer på basis af tinglyste medlemmer: DKK 24.038,50

Når kontrakten er i hus med Entreprenør Kappel bliver disse priser en max pris.

D.v.s. at Kappel har garanteret at det ikke bliver dyrere, men sansynligvis billigere, pr grundejer, end de anførte priser.

Claus, Topmejsevej 12: Nu blev der nævnt både en fast og max pris fra Kappel på digeprojektet, kan du uddybe.

Finn: Kappel mener at vi vil spare en del penge hvis vi vælger at afregne på timeløn og tons basis, frem for en fast pris, men prisen på hele projektet må ikke overstige max prisen.

Michael Vagtelvej 42: Kan du uddybe hvordan det skal forståes.

Finn: Det skal forståes på den måde at uanset hvilket uforudsete udgiften der eventuel skulle komme, så må/kan Kappel ikke pålægge os dem, det er ham som løber risikoen for en evt. budgettetoverskridelse.

Michael: Ok, så det er altså Kappel som løber risikoen, det var rart at vide.

Der stilles spørgsmål fra en anden beboer: Hvordan går det med kap.1A sagen.

Finn: Vi har endnu ikke en Kap.1A sag i hus, selvom der er positive vibrationer fra kommunen.

Vera påpeger at det er en høj pris at skulle betale på én gang, og at der vil være flere pensionister, som vil blive nødsaget til at sælge deres hus, hvis det bliver kutyme fremover at indkræve så store beløb på én gang. Man vil kunne bidrage på lige fod, hvis det kan betales i bidder. Vera ønsker ikke at Draget kun skal være for velhavere.

Finn tilkendegiver at der evt. kan gives en økonomisk håndsrækning og få fordelt udgiften ud over flere rater.

Finn: Bestyrelsen foreslår at alle indbetaler 10.000kr inden årets udgang.

Derved undgår vi at opkræve hele beløbet på en gang, men samtidigt så har bestyrelsen nogle penge at gøre godt med.

Leif Sunesen fra Solsortevej spørger til betonklodserne og om det kan være beboernes og bestyrelsens problem at hæfte for det indkøb?

Finn: Der arbejdes på en løsning med et evt. salg af klodserne, når man kan få en fornuftig pris for disse. Vi er blevet tilbudt 500 kr. pr styk, for en handel nu og her, som der dog er takket pænt nej-tak til, da de er indkøbt for 1500 kr. stykket. Der skal nok findes en køber der vil give en bedre pris, så vi slipper for et stort tab.

Mette (fra?) spørger til tinglysning af medlemskab og om bestyrelsen kan lave en hvervekampagne, så alle kan være med til at betale?

Finn: Folk der ikke har været med til at betale kan muligvis IKKE få dækket evt vandskade af deres forsikring, så det vil være et godt argument for de grundejer som ikke er medlemmer, at komme med i grundejerforeningen.

Vera slår et slag for tinglysning af medlemskab og at vi alle skal være ambassadører for Draget.

Charlotte fra Solsortevej, spørger til om der ikke kan tages en positiv dialog med de ca. 20 beboere der ikke er medlem, og det tilkendegiver Jan, at han og Finn vil forsøge, ved at holde kaffemøder og have dialog med de resterende grundejere, så man ad den vej forhåbentlig kan få nogle flere med i fællesskabet.

Der er ikke flere spørgsmål og der skal derfor stemmes om budgetgodkendelse – det gøres på den grønne stemmeseddel.

Endvidere ønsker bestyrelsen en tilkendegivelse for første beløbs indbetaling til diget – det gøres på den orange stemmeseddel.

Grøn stemmeseddel: Godkendelse af budgettet. Ja/Nej

Orange stemmeseddel: Skriv ”10.000 kr.- Ja” eller ”10.000 kr.- Nej” for at tilkendegive sin stemme, om man vil godkende at der skal indbetales 10.000 kr. pr. grundejer til diget inden for årets udgang.

Der tælles op:

 1. Grønne stemmesedler: 67 ja, 0 nej, ugyldig 1
 2. Orange stemmesedler: 57 ja, 8 nej, ”rate” 1. (Der mangler en stemmeseddel)

Jan takker for den overvældende opbakning og påskønner hjælpen til det videre bestyrelsesarbejde, der nu gøres meget lettere.

ad 10. Eventuelt.

Det påtales at Hjemmesiden, Ydbydrag.dk, skal op at køre igen, så man kan følge med på Draget ad den vej.

Vera: Folk der er bosat på Fyn, har bedt hende om at beklager at der smides jord og grene på deres ubebyggede grunde. Der henstilles til at dette straks ophører.

Der spørges endvidere, fra anden grundejer (navn?), til om der bliver træfliesning i år?

Finn: Nej, vi har valgt at fokusere vores energi og penge på diget, men hvis folk gerne vil have fliset, så henviser bestyrelsen til Leif Sunesen, som kan kontaktes og hyres, hvis træfliesningen er en hastesag for de enkelte grundejere.

Nogle grundejere efterlyser bestyrelsens navne og mailadresser og ønsker at disse påføres på referatet, så man ved hvem man skal henvende sig til.

Finn henviser til den officielle mail, hvor man altid kan skrive til den til enhver tid siddende bestyrelse. Mail adressen er: Ydbydrag@ydbydrag.dk

Vera ønsker fortsat brev sendt ud, da hun og flere andre ikke har mail, og hun påpeger at det kan hænges op i ”vidensvinduet”.

Der er ikke mere under ”Eventuelt” og Jan takker forsamlingen for god ro og orden og opfordrer til at man sender gode ideer til bestyrelsen på mail.

Her til sidst skal der lyde en opfordring til at huske at draget er for alle, og jo mere den enkelte gør for området, jo bedre for os alle..

____________________________________________________________________

Efterfølgende trak bestyrelsesmedlemmerne sig tilbage for at konstituere bestyrelsen.

Bestyrelsen er, som den ser ud nu, efter konstituering d 29-8-2021.

Finn Rasmussen, Formand: Stenpikkervej 4 Tlf. 52248892.
Jan Fisker, Næstformand: Vagtelvej 7 Tlf. 26843305.
Jesper Sloth, Sekretær: Stenpikkervej 1 Tlf. 22435655.
Tina Christensen, Kasserer, Vagtelvej 8 Tlf. 26716788.
Birger Chang, Menig medlem, Vagtelvej 4 Tlf. 40211713.
Kirsten Larsen, Suppleant, Sortmejsevej 6 Tlf. 30268092.

Med venlig hilsen

Sekretær

Jesper Sloth.

Godkendt dagens dato

Connie Høegh Larsen: .

Generalforsamling 2021

Kære medlemmer.

Så er det sidste faldet på plads ift. generalforsamling. I har modtaget en e-mail med: Dagsorden, Formandens beretning, årsregnskab og budget for 2021.

dagsorden ses ligeledes herunder:

Dagsorden – Generalforsamling den 20. juni 2021 kl. 10.00 på Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.

 1. Valg af stemmetællere – Henriette Dahl
 2. Valg af dirigent og referent – Henriette Dahl
 3. Aflæggelse af beretning for den forløbne periode
  a. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning – Henriette Dahl
  b. Orientering om bestyrelsens beslutningsproces i forbindelse med kystsikringen – Allan Pedersen
 4. Regnskabsaflæggelse – Henriette Dahl
 5. Indkomne forslag
  a. Forslag fra Vera – nedsættelse af brandfare og flisudvalg – Henriette Dahl
  b. Indbetaling til kystsikringen – bestyrelsens finansieringsforslag – indbetaling af kr. 8.000,00 i fbm. etape 1 og 2 – Henriette Dahl
 6. Tillidsafstemning vedr. de siddende bestyrelsesmedlemmer som ikke er på valg, Henriette Dahl og Allan Pedersen. Der ønskes generalforsamlingens tilkendegivelse af, hvorvidt der stadig er tillid til deres bestyrelsesarbejde valgperioden ud. – Allan Pedersen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Henriette Dahl
 8. Valg af suppleant – Henriette Dahl
 9. Valg af revisorer – Henriette Dahl
 10. Næste års budget – Henriette Dahl
 11. Næste års kontingent – Henriette Dahl
 12. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer.

Mvh. Bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Kære Grundejere på Ydby Drag. Vi har nu fået endelig bekræftet lokationen for den kommende generalforsamling. Derfor bedes I sætte kryds i kalenderen den 20/6-2021 klokken 10:00. Generalforsamlingen kommer i år til at foregå i Midtpunktet, Rughavevej 5, Hvidbjerg 7790 Thyholm. Der vil som tidligere være kaffe og rundstykke. Dagsorden følger snarest.

Mvh. Bestyrelsen.