Ekstraordinær generalforsamling for Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Mandag d. 6-6-2022 kl 12.00 på Midtpunktet Thy Rughavevej 5 Hvidbjerg 7790 Thyholm.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere – v. Jan Fisker

2. Valg af dirigent og Referent – v. Finn Rasmussen

3. 2en behandling af NORDEAS krav om ændring i foreningens vedtægter

Tilstede var 65 husstande repræsenteret med 89 personer.

Ad 1) Valg af stemmetæller.
Pollete, Rikke og Eva fra Vagtelvej 32 blev valgt som stemmetæller.

Ad 2) Valg af dirigent.
Connie Høegh Larsen blev valgt, og hun konstaterede at der var lovligt indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling i rette tid.

Ad 3) 2nd behandling af NORDEA’s krav om ændring i foreningen’s vedtægter.
Finn: Skal vi ikke bare kaste os direkte ud i afstemning af 2nd behandling af NORDEA’s krav om ændring i foreningen’s vedtægter.

Afstemning foregik ved håndsoprækning, alle 65 husstande stemte for, ingen imod.

Dermed kan vi konstatere at 2nd behandling af NORDEA’s krav om ændring i foreningen’s vedtægter er endegyldigt godkendt.

På vegne af bestyrelsen

Sekretær
Jesper Sloth

Godkendt dagens dato 19/06-2022

Connie’s underskrift er på file hos foreningens sekretær.

Ordinær generalforsamling for Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Mandag d 6-6-2022 kl. 10.00 på Midtpunket Thy
Rughavevej 5 Hvidbjerg 7790 Thyholm.
Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere – v. Jan Fisker
 2. Valg af dirigent og referent – v. Finn Rasmussen
 3. Bestyrelsens beretning – v. Finn Rasmussen
 4. Regnskabsaflæggelse – v. Tina Jul Christensen
 5. 2nd behandling af forslag til bestyrelsens brug af foreningens midler – v. Finn Rasmussen
 6. 1st behandling af NORDEAS krav om ændring i foreningens vedtægter – v. Finn Rasmussen
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – v. Finn Rasmussen
 9. Valg af suppleant – v. Finn Rasmussen
 10. Valg af revisor – v. Jan Fisker
 11. Valg til Dige Lav – v. Finn Rasmussen
 12. Næste års budget – v. Tina Jul Christensen
 13. Næste års kontingent – v. Finn Rasmussen
 14. Eventuelt.

  Tilstede var 65 stemmeberettigede husstande repræsenteret med 89 personer.

  Ad 1) Valg af stemmetæller.
  Pollete, Rikke og Eva fra Vagtelvej 32 blev valgt som stemmetæller.

  Ad 2) Valg af dirigent.
  Connie Høegh Larsen blev valgt, og hun konstaterede at der var lovligt indkaldt til
  den ordinære generalforsamling i rette tid.

  Ad 3) Bestyrelsens beretning.
  Formanden Finn Rasmussen startede med at byde de fremmødte velkommen til
  generalforsamlingen, og samtidigt roste han for det store fremmøde.
  Finn efterlyste samtidigt en notar, da der kun var sekretæren til at tage notater, men
  der var desværre ingen som meldte sig, så derfor må i undskylde hvis ikke alle
  kommentarerne fra mødet er med, det er jo svært ene mand at få det hele med.
  Finn : jeg vil høre om jeg skal bruge tid på at læse hele bestyrelsens beretning op,
  eller om det er ok at gå direkte til spørgsmål.
  Der var bred enighed om at gå direkte til spørgsmål :
  Men før vi går til spørgsmålene vil jeg gerne læse dette dokument op jeg har skrevet.
  Tanker omkring Kap 1A sagen.
  Vi har indtil nu haft 3 møder med Thisted Kommune omkring Kap 1A sagen.
  Det har været os magtpåliggende, at få en klar melding om hvad TK vil acceptere
  som udgifter, der skal ind under Kap 1A sagen.
  Det lykkedes endelig i torsdags at få et klart udsagn fra TK.
  TK har besluttet, at færdiggørelsen af diget IKKE kan afregnes via Kap 1A sagen!!
  Der blev foreslået, at vi skulle søge TK om en kommune garanti for de sidste ca. KR
  1 mill plus moms. Vi kunne så med en sådan kommune garanti gå i banken (Nordea)
  og anmode om et lån. Vi har ingen ide om hvad sådanne lånebetingelser evt. kunne
  blive ej heller om de i sidste ende vil kræve pant i vores ejendomme.
  Efter grundig overvejelse har bestyrelsen besluttet, at det ikke er en farbar vej.
  Grunden hertil er som følger:

  1. Det vil sikkert tage noget der ligner 10 til 11 måneder at få ansøgningen igennem på kommunalt plan. Vi skal i den forbindelse huske på, at TKs økonomi udvalg tidligere har afslået at støtte projektet økonomisk.

  2. Hvis vi skulle gå den vej, bliver vi nødt til at udsætte færdiggørelsen til efteråret Vores kontrakt med KAPPEL skal være fuldendt inden udgangen af 2022.
  KAPPEL vil sikkert hilse en forsinkelse velkommen, da vi dermed har brudt vores
  kontraktlige forpligtigelser. Vi kunne forestille os, at KAPPEL i givet fald vil
  acceptere en udsættelse, men samtidig kræve kompensation for de stigende brændstof
  priser, som den nuværende kontrakt ikke er omfattet af. Dette kunne meget vel
  fordyre projektet med KR 3-400,000.

  3. Endelig er der MURPHY’s lov. Hvis vi valgte at udsætte projektet, er der nok en fair
  chance for en kæmpe vinterstorm som potentielt kunne ødelægge hvad vi allerede har bygget, med efterfølgende oversvømmelse af udsatte ejendomme.

  FREMTIDIG VEDLIGEHOLDELSE.
  Som vi alle ved er foreningens generalforsamling foreningens øverste myndighed.
  Vi bringer det op for at erindre om, at vi for et par år siden vedtog, at alle grundejere
  skulle bidrage på lige fod (samme beløb) til bygning af diget.
  TK har nu haft hyret et konsulent firma til rådgivning omkring bidrags ydelsen.
  TK har også hyret en landmåler til at måle niveauet over daglig vande for hver enkel
  ejendom.
  TK konsulent er kommet frem til og anbefaler TK til kun at lade de mest udsatte
  ejendomme betale for den fremtidige vedligeholdelse.
  Konsulentens begrundelse er at det vil mindske TK risiko ved evt fremtidige søgsmål.
  Det er stik imod hvad vi som forening tidligere har bestemt, og vi finder denne
  fremgangsmåde helt uacceptabel.
  Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi ved at bibeholde vores nuværende kontingent
  niveau sagtes kan magte opgaven med fremtidig vedligeholdelse af diget.

  Ad 4) Regnskabsaflæggelse.
  Kassereren Tina Jul Christensen fremlagde regnskabet for de fremmødte, og spurgte
  derefter om der var spørgsmål til regnskabet :
  Michael Blåmejsevej 8 : Hvorfor stemmer Kontingentindtægterne ikke overens med
  det budgetterede.

  Tina: Det gør det sådan set også, vi har jo kun 153 tinglyste medlemmer som er
  tvunget til at betale hvert år. Derefter kommer der de frivillige indbetaler, som ikke er tinglyste medlemmer men som hvert år alligevel betaler kontingent, det tal svinger jo fra år til år alt efter hvor mange af de frivillige som betaler kontingentet.

  Michael : Jeg kan se en diverse udgift på over 10.000kr som i ikke har udspecificeret,
  som i ellers har gjort jer umagen med på de andre punkter, hvad er de penge brugt til.

  Tina: De 3500kr er gået til bord bænkesæt ned til stranden. Desuden har vi købt en
  brugt bærbar computer til sekretæren til 2500kr. Så har vi haft et hackerangreb som
  har koste 1300kr at få ordnet, og en oprensning af dræn mellem Solsortevej og
  Sneppevej til 3300kr.

  Else (fra??): Jeg kan se et tilgodehavende fra tinglyste medlemmer som ikke har
  betalt kontingent, hvad vil i gøre for at få de penge.

  Finn : De tinglyste grundejer er tvunget til at betale kontingent, det er der slet ingen
  tvivl om. Engang efter dette møde, sender vi en rykker brev/mail ud med besked om
  at betale det udestående inden en given dato, ellers ender sagen med inkasso.
  Og det samme vil vi gøre med den manglende indbetalinger på de 10.000kr til diget.

  Ad 5) 2nd behandling af forslag til bestyrelsens brug af foreningens midler.
  Finn : Vi er nu nået til 2nd behandling af forslaget til bestyrelsens brug af foreningens midler. Er der nogle spørgsmål:

  Bo Hjejlevej : Hvorfor begrænse bestyrelsens midler, hvad nu hvis der kommer en
  uforudset udgift på over de 25.000kr, hvordan vil i så takle det.

  Finn : Vi mener at vi har så meget styr på de årlige udgifter, at vi ikke tror vi vi
  komme i den situation. Men skulle det alligevel ske, vil det overskredet beløb højst
  sandsynligt være meget begrænset, og så betaler vi det, og så må vi bringe det op på
  næste generalforsamling, og så høre forsamlingen mening.

Bo : Hvilket formål er der så med den begrænsning, hvis den alligevel ikke bliver
overholdt.

Rasmus Solsortevej 66 : Det er ikke nødvendigt at begrænse bestyrelsens midler, da
det bliver bestemt på generalforsamlingen.

Finn : Nu skal vi lige huske på at formålet med denne begrænsning er at vi vil
forhindre fremtidige bestyrelser i bare at bruge løs af foreningens midler, ude
grundejernes viden. Det var vi jo vidner til med den forrige bestyrelse, de havde både bestilt en bådrampe til 300.000kr, og købt betonklodser til 75.000kr uden
generalforsamlingens godkendelse. Og dette ønsker vi at forhindre fremover.

Bo : Jeg vil være ked af at lave noget for en forening hvor bestyrelsen havde en
begrænsning på 25.000kr, hvis regningen nu er over 25.000 vil jeg så få mine penge.

Jan Næstformand : Hvis der kommer et eller andet som skal laves til over 25.000kr så
må vi jo venter til vi har haft det oppe på den næstkommende generalforsamling.
Herefter kørte spørgsmålene og svarene bare rundt i ring, så efter en rum tid skar
formanden ind og proklamerede at nu var det vist tid til en afstemning.

Finn : Da i kom fik i udleveret en ja nej stemmeseddel med et 1 tal på, den skal i
bruge nu. I skal sætte kryds i ja eller nej rubrikken.
Vi stemmer om den vedtægtsændring som bestyrelsen fremsatte sidste år, der
siger at den til enhver tid siddende bestyrelse har et maximum rådighedsbeløb på
25,000.00 kr til uforudsete udgifter årligt.

Dog undtaget er arbejde på diget, hvis der f.eks. er fare gennembrud ved
Stormflod eller lignende, her skal bestyrelsen have fri rådighed over foreningens
midler/penge.

Efter endt afstemning og optælling af stemmesedlerne kunne vi konstatere med 60 ja
stemmer mod 7 nej stemmer, at vedtægtsændringen er endeligt godkendt.
Ved en fejl var der blevet udleveret 2 ekstra stemmesedler.
Forsamlingen blev informeret om dette, og blev spurgt om de ønskede omvalg,
hvilket ikke var tilfældet.

Ad 6) 1st behandling af Nordeas krav om ændring i foreningens vedtægter.
Finn : Vi er af Nordea blevet pålagt at ændre vores vedtægter i forhold til deres regler
Hvis vi siger nej til denne vedtægtsændring risikere vi af stå uden en bank.
Dette er en helt normal formular, som bruges af de fleste banker og foreninger, og vi
opfordre derfor alle de fremmødte grundejer til at stemme ja.
I har fået udleveret en ja nej seddel med et 2 tal på, den skal i bruge nu, og sæt kryds i ja eller nej rubrikken.
Efter endt afstemning og optælling af stemmesedlerne kunne vi konstatere med 65 ja
stemmer mod 0 nej stemmer, at det blev til et klart ja til 1st behandling af Nordeas
krav om ændring i foreningens vedtægter.

Ad 7) Indkomne forslag.
Jan Fisker : Der er ingen indkommende forslag. Vera : Det er ikke rigtigt, jeg har sendt et brev til dig med forskellige forslag.

Jan : Ja, det er rigtigt, men da vi snakkede sammen i telefonen i ca. en time, fik jeg
den fornemmelse at vi blev enige om at det nu var færdigdiskuteret.

Vera : Nej det må du have misforstået, eller så har jeg ikke udtrykt mig klart nok, så
det gør jeg nu. Det står i vedtægterne at bestyrelse har en forpligtelse til at holde øje
og opsyn på draget, og der synes jeg i har svigtet som bestyrelse.

Jan : Altså, der står ikke noget om at vi skal holde øje med om der er græs på en
vendeplads i stedet for grus, og der står heller ikke at vi skal holde øje med at folk
sørger for at få klippet de grene af, som hænger lidt for langt ind over naboens grund.
Sådanne småting mener vi klart er bedst for alle hvis grundejerne selv får løst.
Vi ønsker ikke at gå rundt og være opsynsmænd og komme med bulder og brag og
løftet pegefinger, i tide og utide, det mener vi ikke der kommer noget godt ud af.
Vi har i stedet valgt at brugt vores tid og fokus på diget, som vi mener er langt mere
vigtigt, end hvor der gror græs og hvor der hænger uønskede grene.

Vera : De ting jeg fremhævede i brevet til dig er jo ikke skrevet for at kritisere
bestyrelsen, det er en påmindelse om hvad der kræves af bestyrelsen, og i skal
betragte det som en håndsrækning til jer.

Jan : Bestyrelsen har dyb respekt for det arbejde du igennem mange år har lagt i
grundejerforeningen, men du må respektere at vi har valgt at prioritere og gøre
tingene på en anderledes måde, end dengang du var formand.

Vera : Jeg er nød til at sige det igen, det jeg skrev og siger her er ikke for at kritisere
bestyrelsen, men jeg mener stadigvæk det er jeres ansvar at holde opsyn på Draget.

Jan : Vi har som sagt valgt at koncentrere os om diget i det forløbende år, og det
bliver vi ved med til det er færdigt. Derefter håber vi der kommer mere ro på tingene, så vi i bestyrelsen kan finde tid til andre gøremål på Draget.

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Finn Rasmussen og Birger Chang.
Begge modtog genvalg.
Begge 2 blev genvalgt ved klapsalver.

Ad 9) Valg af suppleant.
På valg var Kirsten Larsen, som ikke ønskede genvalg.
Ole Alstrup fra Vagtelvej 6 meldte sig frivilligt som suppleant.
Ole Alstrup blev valgt ved klapsalver.

Ad 10) Valg af revisor.
Jan : Vi har pt. 2 dygtige revisor som begge har tilkendegivet at de modtager genvalg.
Begge blev genvalgt ved klapsalver.

Ad 11) Valg til digelaug.
Finn : Bestyrelsen mener det nok vil være bedst at vente med at vælge et digelaug.
Vi risikere at skulle vælge et ny digelaug igen efter den udmelding TK kom med i
torsdags, og måske bliver vi også nød til at lave et sæt helt nye vedtægter.
Vi vil hurtigst muligt indkalde til et nyt møde med kommunen, for at høre om de
fastholder deres udspil i Kap1A sagen, eller om de vil efterkomme vores ønske om
at alle grundejer på draget solidarisk bidrager til diget, både det der er etableret og det som senere i år skal laves, samt den fremtidige vedligeholdelsen af den.
Birgit Blåmejsevej 20 : Hvad har kommunen imod at vi alle betaler til diget.

Finn : Kommunen er blevet rådgivet til at begrænse antallet af betalende grundejer, til de mest udsatte grundejer, fordi de så mindsker risikoen for søgsmål.
Hans Vagtelvej 2 : Der skulle komme en landmåler og måle op, er det ikke spild af
tid hvis vi ikke vil følge kommunens retningslinje om individuel betaling til diget.

Finn : Nu er det jo TK som har bestilt en landmåler for at finde ud af hvem og hvor
mange grundejer der vil blive berørt af en vandstigning, og derefter er TK kommet
med et oplæg om at det kun er disse grundejer som skal betale til diget, og det mener
vi i bestyrelsen er helt forkasteligt, og ikke noget vi kan bakke op om.

Vera : Det blev besluttet på en generalforsamling for mange år siden at vi alle
solidarisk skulle betale til diget, det er jeg glad for at høre at i bestyrelsen prøver at
efterkomme.

Spørgsmål fra salen, fik hverken navn eller bopæl : Jeg mener at have læst at TK
mener en solidarisk betaling til diget ikke er lovligt, er det virkeligt rigtigt.

Jan : TK er simpelthen bange for søgsmål hvis alle grundejer er betalingspligtigt.
Kommunerne snakker jo sammen når de skal kystsikre, og når TK høre at nogle af
de andre kommuner er blevet sagsøgt bliver de bange for at ende i samme situation.

Ad 12) Næste års budget.
Næste års budget blev fremlagt af Tina, og efter fremlæggelsen spurgte hun om der
var spørgsmål.

Spørgsmål fra salen, og igen fik jeg hverken navn eller bopæl :
Skal kassebeholdning være så høj, ca. 500.000kr, så høj mindes jeg ikke den plejer at
være.

Tina : Nej det behøver den såmænd ikke at være.

Finn : Vi kommer jo ikke uden om at vi engang senere på året skal opkræve yderlige
penge til diget. Vi har regnet os frem til at vi nok skal opkræve 7500kr pr grundejer.
Det beløb kunne jo gøres mindre hvis vi bruger noget af kassebeholdningen til diget,
men det vil vi ikke bare lægge ind i budgettet uden jeres opbakning.
Derfor kommer vi heller ikke uden om en ekstraordinær generalforsamling her senere på året, hvor vi skal have dette emne på dagsorden. Og til den tid håber vi også på en endegyldigt svar fra TK og Kap1A sagen, så vi forhåbentlig ved præcis hvor vi står.
Der kom ikke flere spørgsmål, og derfor gik vi direkte til godkendelse af budgettet.
Afstemningen blev afgjort ved håndsoprækning. Alle stemte for ingen imod, så
dermed blev næste års budget godkendt af de fremmødte.

Ad 13) Næste års kontingent.
Finn : Bestyrelsen foreslår at vi bibeholder det samme kontingents beløb på 1500kr.
Kontingent beløbet på 1500kr blev godkendt ved håndsoprækning, hvor alle stemte
for ingen imod, så dermed blev næste års kontingent på 1500kr godkendt af de
fremmødte.

Ad 14 Eventuelt.
Finn : Bestyrelsen vil gerne opfordre til at vi hjælper hinanden, og alle tager et
voksent ansvar. Tag kontakt til naboen hvis du går og gruer over noget, så i kan få
snakket om det i en ordentlig tone. Og spørg om og tilbyd din hjælp, det kommer vi
alle længst med.

Vejvedligeholdelse : kunne der evt. lægges grus til at lappe vores veje med.
Der ligger stadigvæk lidt grus for enden af Stenpikkervej, Nattergalevej, Sneppevej
og Blåmejsevej. Der arbejdes på at finde et sted hvor vi kan droppe et læs til fælles
afbenyttelse. Er der nogen der evt har en ubebygget grund de kunne tænke sig at
tilbyde til formålet?

Morten Solsortevej : Er bestyrelsen bekendt med at der midt i vejen på solsortevej, er
gravet nogle huller, tror det er i forbindelse med opmåling af skælpæle.
Hvem kommer og dækker de huller til igen.

Jan : Altså, jeg kommer i hvert fald ikke og dækker dem til. Stort grin fra salen..
Bestyrelsen har ikke hørt noget. Og som vi har sagt før, så tag da en snak med naboen eller de berørte beboer, og høre dem ad hvad der yderlige skal ske.

Sneppevej 19 : 2 spørgsmål. 1 spørgsmål Hvorfor fliser vi ikke mere.
2 spørgsmål adgangen til stranden er blevet meget dårligt efter bygning af diget.

Jan : Ang. flis, der er flertal i bestyrelsen for at det ikke er foreningens opgave, men
derimod den enkelte borger som selv må bestille en flismaskine/mand.
Og til dit spørgsmål til adgangen til stranden, så er det en forglemmelse fra Kappels
side af, da han skulle have lavet en naturligt nedgang af de sten der er lagt for enden
af vores høfder, han udbedre det senere og samtidigt så vil vi søge kommunen om
tilladelse til at bygge nogle trapper nedgange til stranden.

Enkelte af de fremmødte udtrykte deres utilfredshed med flis svaret, og mente at det
var for dårligt at de ikke kunne få fliset mere.

En af de fremmødte rejste sig op og sagde meget højt : Nu må i altså holde op.
Hvis jeg vil have lavet noget havearbejde hvor jeg bor privat, så må jeg enten gøre
det selv, eller betale for det. Hvorfor skulle det være anderledes oppe i mit
sommerhus, det giver da ingen mening, hvis man vil have noget havearbejde lavet,
her eller derhjemme så er det enten knofedt eller betale for det. Stor applaus.

Nattergalevej 12 : Jeg har et spørgsmål til Birger. Hvem slår græsset på diget.

Birger : Det har jeg gjort indtil nu, men det er fremover lagt over på en anden, da jeg
ikke mener det er foreneligt at være med medlem af bestyrelsen og samtidig udføre
betalt arbejde for foreningen.

Finn : Græsset på diget og Helligsøvej bliver slået ca. en gang i vækstmånederne til
en pris omkring 7000kr pr sæson.

Der kom ikke yderlige spørgsmål, så formanden Finn takkede for god takt og tone, og
gjorde opmærksom på at der blev holdt en kort pause på 5-10 min, inden vi gik i gang med den ekstraordinær generalforsamling.

På vegne af bestyrelsen
Sekretær
Jesper Sloth.
Godkendt dagens dato
Connie Høegh Larsen: .
Connie’s underskrift er på file hos foreningens sekretær.

Infobrev om betaling af første rate til digeprojektet.

Kære grundejer.

Som vedtaget på generalforsamling d. 29-8-2021, opfordrer vi hermed alle grundejere til hurtigst muligt, dog senest d. 28-12-2021, at indbetale første rate til digebyggeriet på Kr. 10.000.

Opkrævning kommer fra banken enten på PBS eller girokort senere.

I bestyrelsen er vi af den klare overbevisning, at den enkelte grundejer vil stå bedre stillet rent forsikringsmæssigt, hvis denne har vist vilje, ved kollektivt at stå sammen om digebyggeriet, for at sikre sin ejendom mod fare for oversvømmelse.

Der er nogle helt specifikke regler angående skader og selvrisiko ved stormflod.
vi opfordrer alle til at gå ind og læse om på nettet. Søg: Lov om stormflod og stormfald.
Kontakt evt. også jeres forsikringsselskab og hør nærmere der.

Her kommer et lille udpluk fra nettet, som vi mener er højaktuel for alle grundejere på Draget:

For skader på fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 10 pct.
Selvrisikoen udgør minimum 10.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.

Skader på privat løsøre placeret i fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 5 pct.
Selvrisikoen udgør minimum 5.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.

Som alle nok kan se, så kan det blive en ret så bekostelig affære, hvis vores dige ikke er stærk nok. Derfor opfordrer vi endnu engang alle grundejere på Draget til at støtte økonomisk op omkring vores FÆLLES dige, som skal beskytte os ALLE imod indtrængende vand fra Fjorden.

Nedenstående er fra nettet under: Lov om stormflod og stormfald. Gå ind og læs..!

§ 7. Erstatning for skader forårsaget af stormflod kan ud over selvrisikoen nedsættes eller helt bortfalde, såfremt:

 • 1) bygningen er opført på et sted, hvor der er en særlig stor risiko for skader forårsaget af stormflod og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opførelsen eller erhvervelsen vidste eller burde vide dette,
 • 2) bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, hvor dette er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,
 • 3) bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,
 • 4) løsøre er anbragt i de under nr. 1-3 anførte bygninger eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet,
 • 5) skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller
 • 6) skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet.

Ps: Hvis ”gamle” ejer på Draget modtager dette brev, så send venligst en mail med oplysninger om de nye ejer, så vi kan få rettet vores mailadresser til, og få sendt dette brevet videre til de nye ejer.

I kan sende oplysningerne til ydbydrag21@outlook.dk eller ydbydrag@ydbydrag.dk

På vegne af bestyrelsen
Sekretær
Jesper Sloth.

Ekstraordinær generalforsamling for Ydbydrags Grundejerforening søndag den 29-8-2021 kl.10.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent – v. Jan Fisker

2. Valg af stemme tæller – v. Jan Fisker

3. Kort orientering om ”siden sidst” – v. Finn Rasmussen

4. Diget, pris for diget og hvordan betaler vi for digekonstruktionen – v. Jan /Finn

5. Valg af bestyrelsesmedlem – v. Jan Fisker

6. Valg af suppleant – v. Jan Fisker

7. Valg af revisor – v. Jan Fisker

8. Forslag til begrænsning af bestyrelsens brug af foreningens penge – v. Finn Rasmussen

9. Budget – v. Finn Rasmussen

10. Eventuelt.

Tilstede var 67 husstande repræsenteret med 94 personer.

ad 1. Valg af dirigent.

Connie Høegh Larsen blev valgt, og hun konstaterede at der var lovligt indkaldt til den ekstra ordinære generalforsamling i rette tid.

ad 2. Valg af stemmetæller.

Dorthe Kjær og Karen Bjerregaard blev valgt. Begge er fra Spætmejsevej.

ad 3. Kort orientering om “siden sidst”.

Finn refererer:

Umiddelbart efter den ordinære general forsamling den 20 juni 2021, mødtes de nyvalgte bestyrelses medlemmer og konstituerede sig som følger:

Formand Heidi Andersen
Næstformand Jan Fisker
Kasserer Finn Rasmussen
Sekretær Jesper Sloth
Bestyrelsesmedlem Birger Chang
Suppleant Preben Nielsen

På dette møde blev der blev diskuteret og lagt retningslinjer for hvordan vi vil arbejde i bestyrelsen:

Generelt åbenhed.
Forstærke sammenholdet.
100 % fokus på diget.
Holde os indenfor lovens rammer.

Finn’s referat fra bestyrelsesmødet af 4. juli 2021:

Formanden Heidi kan berette at hun har været i kontakt med kommunen, og Henrik Steinecke Nielsen fra Kyst-Havneviden for at få udarbejdet et nyt udkast til diget, uden rampe. Kommunen har lovet at kigge på sagen, så der hurtigst muligt kan komme et svar på om de kan godkende udkastet. Vi ser frem til en snarlig afgørelse, så vi forhåbentlig snart kan komme videre med dige projektet.

Heidi spurgte kommunen om vi eventuel må bruge betonklodserne i diget, men det må vi ikke, der er helt strikse regler for hvordan man bygger et dige op, og der indgår betonklodser altså ikke.

Preben Nielsen meddelte at han havde solgt sit sommerhus og var derfor nødt til at trække sig fra bestyrelsen. Han lovede dog at hvis vi fik brug for hans kompetence, skulle han nok stå til rådighed. Vi ønsker ham al mulig held og lykke fremover.

Heidi Andersen meddelte at hun og hendes mand har sat deres sommerhus til salg hvorfor hun ikke mente hun kunne fortsætte som formand. En trist og ikke mindst overraskende udmelding, men forståeligt nok, når hun nu ikke fremover vil have tilknytning til Draget mere. Vi ønsker hende al mulig held og lykke fremover. Heidi lovede dog at hun fortsat vil hjælpe os i den udstrækning vi fandt det nødvendigt.

Jan Fisker accepterede at blive midlertidig formand.

Efter konstitueringen kan man sige at det har været lidt op ad bakke at få startet op. Først måtte vi konstatere at vores webside – www.Ydbydrag.dk og vores email – Ydbydrag@ydbydrag.dk var lukket.

Vi fandt efterfølgende ud af at grunden skyldtes manglende betaling for nævnte service ydelser. Det viste sig senere hen at der også lå en ubetalt regning for vores ophold på MIDTPUNKTET den 20 juni 2021.

Det har været svært at få en ordentlig overlevering fra den tidligere bestyrelse. Den egentlige overdragelse fandt sted den 6 juli 2021 og bestod i at vi selv måtte køre til Viborg og hente bestyrelses materialer, da den tidligere formanden ikke havde planer om at komme på draget, til en overlevering af materialet. Materialet bestod af 14 ringbind hvis indhold daterede sig mere end 20 år tilbage. Samme eftermiddag modtog vi 12-14 emails med over 50 vedhæftede filer, der alt i alt indeholdt adskillige hundrede sider materiale, som var mildest talt uoverskuelig.

Den 8. Juli havde Jan og Finn et møde med Per Kappel for at finde ud af hvor vi stod med Kappel efter udsættelsen af opstart af digebyggeriet. Det var et godt og konstruktivt møde. Kappel kunne oplyse at han havde en restance på godt og vel 200.000 kr for sten, dug og de 48 betonklodser, som var bestilt i februar måned i år.

Den 11 juli havde vi et kort bestyrelses møde, hvor bestyrelsen blev orienteret om mødet med Kappel. I den resterende del af juli måned havde vi 2-3 møder der i princippet opstod spontant og som primært drejede sig om at holde hinanden orienteret om vores forskellige fremskridt.

Den 4 august havde vi et møde med foreningens tidligere kasserer Kirsten Larsen, hvor hun gav den nye kasserer en opdatering på hvor foreningen nu står rent økonomisk. Vi takker Kirsten for den store hjælp hun har givet den nye bestyrelse.

Den 5 august havde vi et møde med Henrik Steincke fra Kyst & Havneviden . Vi var primært interesseret i, om han havde en kontrakt med foreningen og om der i den forbindelse var noget udestående arbejde. Henrik kunne bekræfte at han ikke har en kontrakt med foreningen og han kunne ligeledes bekræfte, at der er blevet betalt for samtlige ydelser, han har ydet. I løbet af mødet fandt vi ud af at han havde indgivet ansøgning på de sidste ca. 90 meter digebyggeri til Thisted kommune, men at vi endnu ikke havde hørt nærmere fra kommunen. Henrik bekræftede at han var villig til at stå stand by for eventuelle ad hoc opgaver, vi måtte finde nødvendige fremover.

ad 4. Dige, pris for diget og hvordan vi betaler for dige konstruktion.

Den 18 august havde Jan og Finn et møde med Per Kappel. Bestyrelsen ønskede at høre hvor hurtigt digearbejdet kan komme i gang. Hvis Kappel kun skal gå i gang med den første sektion, kan han starte forholdsvis hurtigt, men skal vi bygge hele diget på én gang, kræver det lidt mere planlægning og fremskaffelse af de sten der skal bruges. Det viste sig desværre at Kappel’s originale tilbud ikke inkluderede de sidste ca. 90 meter længst mod vest. Vi bad ham om at reviderer tilbuddet til også at inkludere disse ekstra 90 meter. Vi fik efterfølgende en ny FAST pris, tilbud er et MAX pris tilbud, d.v.s. det kan ikke blive dyrere end MAX prisen.

Når vi kommer til kontrakt skrivning på den resterende del af projektet, foreslog Kappel at vi arbejder på en TIMELØN OG TONS PRIS BASIS som dog under ingen omstændigheder må overskride hans maxpris tilbud. Per Kappel er overbevist om at hvis vi gør det på den måde, vil vi kunne spare penge når alting er gjort op. Der er desværre ikke noget nyt mht salg af betonklodserne.

Desuden oplyser Finn at bestyrelsen har valgt at fortsætte samarbejde med Kappel, da han har en lokal grusgrav, hvor han kan hente/samle materiale efterhånden som de skal bruges. Samtidigt har han mindre maskiner (dumper), som ikke belaster vores veje. Udefrakommende entreprenører vil skulle få brug for at opbevare mange hundrede tons sten og grus på området, som vil blive leveret af mange tunge lastbiler i en lind strøm, som helt sikkert vil køre vores veje i smadder.

Derfor har vi valgt at indhentet et tilbud hos Kappel, og få ham til at komme med en pris på HELE diget.

Selve prisen og hvordan vi finansierer digeprojektet kommer vi ind på under punkt 9 på dagsorden.

Sidst, men ikke mindst, havde vi et godt og konstruktivt møde med digeudvalget torsdag den 26 aug. Vi blev i den forbindelse enige med dige udvalget om at fortsætte den gode dialog mellem bestyrelsen og digeudvalget. Per Bjørnholdt gjorde os opmærksom på, at i tilfælde af digebrud efter konstruktionen af diget, med efterfølgende oversvømmelse af ejendomme ville “IKKE BETALENDE MEDLEMMER TIL BYGNING AF DIGET” ikke blive dækket under en evt. offentlig katastrofeforsikringsdækning. Det burde give stof til eftertanke for de få ejere på Draget, der indtil nu har været imod betaling til diget.

Jan overtager ordet:

”Kære grundejere.

Der er udleveret et kort over kysten som vores grundejerforening har mulighed for at kystsikre ved stenkastning.

Den hårde kystsikring vi har fået lavet – har bestået sin prøve ved flere lejligheder og det er denne form for stenkastning, vi vil benytte og har fået godkendelse til den. (Den 1. del blev lovliggjort 17.12.2019.)

Den kystsikring vi har fået lavet er som nævnt godkendt og vi agter at få lavet nogle adgangsveje/nedgange i flade natursten, så dette indgår naturligt og gør det lettere at forcere ved op/nedgang til kysten/vandlinien. Opstår der behov for en form for mere handicapvenlig forcering af diget, vil vi se på mulighederne for dette, ved at kikke på andre kyster, hvor dette er lavet. Samt se muligheden for at søge fonde.

Entreprenør Kappel, ser denne mulighed for adgang som en let opgave der ikke vil gøre projektet dyrere.

Vi vil have et øje på de lavninger der er inde bag ved kystsikringen og vi er i dialog med kommunen og vil involvere de grundejere og se om disse er med på ideen om at hæve disse uden det skæmmer landskabet og om lovgivningen kan indeholde dette. Der tænkes specielt på den sydøstlige del af Solsortevej, hvor det måske er nok at hæve vejen!

Som Finn tidligere har nævnt har vi haft et konstruktivt møde med digelauget og vi vil benytte os af deres kompetencer i samme anledning, samt deres mangeårige ihærdige arbejde med at finde løsninger. Sagt på en anden måde vi vil inddrage og trække på jer, når der er behov for dette.

Vi har samfundsvigtige installationer, der tænkes på ledningsnet, lysleder, tlf. net og vand. Disse firmaer, kommunalt og privat vil vi forsøge at trække på økonomisk,(der tænkes på et økonomisk bidrag), idet de også har en interesse i, at området ikke bliver oversvømmet og installationer dermed bliver beskadiget.

På landsplan er der megen fokus på lavtliggende områder der er bebygget og der er ingen tvivl om, at man fra politisk side ser mere alvorligt på disse problematikker og hvordan man forebygger og går ind økonomisk og støtter, idet der står store samfundsmæssige interesser på spil.”

Der er ingen spørgsmål fra forsamlingen til ovennævnte.

ad 5. Valg af bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslog Tina Jul Christensen til nyt bestyrelsesmedlem.

Da der ikke var andre der blev foreslået, eller ønskede at opstille, blev der klappet ad Tina, som dermed var valgt.

ad 6. Valg af suppleant.

Bestyrelsen foreslog ligeledes Kirsten F. Larsen, som suppleant, og her var der heller ikke modkandidater, og hun er derfor valgt.

ad 7. valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog Jesper Kirk som revisor. Han var dog ikke til stede, men havde overfor bestyrelsen givet tilsagn om at han gerne ville opstille.

Her var der heller ikke andre modkandidater og han er derfor valgt.

ad 8. Forslag til begrænsning af bestyrelsens brug af foreningens penge.

Bestyrelsen forslår en ny vedtægtsændring:

Bestyrelsen foreslår at den til enhver tid siddende bestyrelse har et maximalt rådighedsbeløb på 25.000 Kr. til uforudsete udgifter årligt.

Gælder ikke de almindelige udgifter, folkefest, vejvedligeholdelse, fliesning eller lignende.

Dog undtaget ved arbejde på diget, hvis der f.eks. er fare for gennembrud ved stormflod, eller lignende, her skal bestyrelsen have frit rådighed over foreningens midler/penge.

Forslaget blev godkendt af de fremmødte, men da der ikke var nok fremmødte medlemmer (mindst 2/3) til at lave en vedtægtsændring, gav de fremmødte medlemmer bestyrelsen dispensation, til at udsætte den endelige vedtægtsændring til foråret 2022, i stedet for som vedtægterne ellers foreskriver det inden for 2 måneder.

ad 9. Næste års budget.

Finn henleder forsamlingens opmærksomhed på det udleverede budget.

Henriette Dahl påpeger at, der ifølge vores vedtægter, kræves en ny ekstraordinær generalforsamling, indenfor to måneder, for at man kan godkende næste års budget, da kontingentet ikke særskilt er sat på dagsordenen.

Bestyrelsen beklager dette, men oplyser at der ikke er påtænkt en stigning i kontingentet, og spørger forsamlingen om der kan dispenseres for denne fejltagelse, så man ikke skal afholde endnu et møde i efteråret, til en pris af ca. 8.000 kr., som det koster at leje Midtpunktet.

Mange af de fremmødte var positive stemt over for dispensationen.

Henriette: ”Det kunne jo være at nogle af de udeblevne ville være kommet, hvis kontingentfastsættelsen havde været sat på dagsordenen”

Vera: ”Lad os da nu være fornuftige, os der er her må da kunne blive enige”

Bemærkning fra salen: ”Enig, lad os nu få givet denne dispensation”

Det blev derefter godtaget af forsamlingen, ved klapsalver, at man IKKE skal afholde en ny ekstraordinær generalforsamling, inden for 2 måneder som vedtægterne ellers foreskriver, da kontingentet ikke er blevet ændret, og det dermed kan godkendes gennem budgetgodkendelsen.

Der blev stillet spørgsmål til dræn og om der var afsat penge til vedligehold og/eller forbedring af dette?

Finn: Der er ikke direkte afsat penge til dræn.

Jan: De dræn vi har nu ligger for højt, måske skal vi have en pumpestation for at dræne området ordentlig.

Per Bjørnholt: Vi har pt. ingen lovlige dræn på Draget.

Der blev også stillet spørgsmål til den konkrete budgetpost på diget.

Finn: Det står på bagsiden af budgettet..

Der har ikke været en fast pris på hele diget, før nu, idet de manglede 90 m ikke var med i Kappels første tilbud. Nu har vi fået et tilbud på HELE diget.

Kappels tilbud pr. august 2021 inkl. moms DKK 4.584.813,75

Finn nævner herefter 3 forskellige mulige priser pr grundejer for diget:

Pris pr grundejer på basis af alle 204 grundejere (paragraf1A): DKK 17.793,20

Pris pr grundejer på basis af 183 medlemmer: DKK 19.835,05

Pris pr grundejer på basis af tinglyste medlemmer: DKK 24.038,50

Når kontrakten er i hus med Entreprenør Kappel bliver disse priser en max pris.

D.v.s. at Kappel har garanteret at det ikke bliver dyrere, men sansynligvis billigere, pr grundejer, end de anførte priser.

Claus, Topmejsevej 12: Nu blev der nævnt både en fast og max pris fra Kappel på digeprojektet, kan du uddybe.

Finn: Kappel mener at vi vil spare en del penge hvis vi vælger at afregne på timeløn og tons basis, frem for en fast pris, men prisen på hele projektet må ikke overstige max prisen.

Michael Vagtelvej 42: Kan du uddybe hvordan det skal forståes.

Finn: Det skal forståes på den måde at uanset hvilket uforudsete udgiften der eventuel skulle komme, så må/kan Kappel ikke pålægge os dem, det er ham som løber risikoen for en evt. budgettetoverskridelse.

Michael: Ok, så det er altså Kappel som løber risikoen, det var rart at vide.

Der stilles spørgsmål fra en anden beboer: Hvordan går det med kap.1A sagen.

Finn: Vi har endnu ikke en Kap.1A sag i hus, selvom der er positive vibrationer fra kommunen.

Vera påpeger at det er en høj pris at skulle betale på én gang, og at der vil være flere pensionister, som vil blive nødsaget til at sælge deres hus, hvis det bliver kutyme fremover at indkræve så store beløb på én gang. Man vil kunne bidrage på lige fod, hvis det kan betales i bidder. Vera ønsker ikke at Draget kun skal være for velhavere.

Finn tilkendegiver at der evt. kan gives en økonomisk håndsrækning og få fordelt udgiften ud over flere rater.

Finn: Bestyrelsen foreslår at alle indbetaler 10.000kr inden årets udgang.

Derved undgår vi at opkræve hele beløbet på en gang, men samtidigt så har bestyrelsen nogle penge at gøre godt med.

Leif Sunesen fra Solsortevej spørger til betonklodserne og om det kan være beboernes og bestyrelsens problem at hæfte for det indkøb?

Finn: Der arbejdes på en løsning med et evt. salg af klodserne, når man kan få en fornuftig pris for disse. Vi er blevet tilbudt 500 kr. pr styk, for en handel nu og her, som der dog er takket pænt nej-tak til, da de er indkøbt for 1500 kr. stykket. Der skal nok findes en køber der vil give en bedre pris, så vi slipper for et stort tab.

Mette (fra?) spørger til tinglysning af medlemskab og om bestyrelsen kan lave en hvervekampagne, så alle kan være med til at betale?

Finn: Folk der ikke har været med til at betale kan muligvis IKKE få dækket evt vandskade af deres forsikring, så det vil være et godt argument for de grundejer som ikke er medlemmer, at komme med i grundejerforeningen.

Vera slår et slag for tinglysning af medlemskab og at vi alle skal være ambassadører for Draget.

Charlotte fra Solsortevej, spørger til om der ikke kan tages en positiv dialog med de ca. 20 beboere der ikke er medlem, og det tilkendegiver Jan, at han og Finn vil forsøge, ved at holde kaffemøder og have dialog med de resterende grundejere, så man ad den vej forhåbentlig kan få nogle flere med i fællesskabet.

Der er ikke flere spørgsmål og der skal derfor stemmes om budgetgodkendelse – det gøres på den grønne stemmeseddel.

Endvidere ønsker bestyrelsen en tilkendegivelse for første beløbs indbetaling til diget – det gøres på den orange stemmeseddel.

Grøn stemmeseddel: Godkendelse af budgettet. Ja/Nej

Orange stemmeseddel: Skriv ”10.000 kr.- Ja” eller ”10.000 kr.- Nej” for at tilkendegive sin stemme, om man vil godkende at der skal indbetales 10.000 kr. pr. grundejer til diget inden for årets udgang.

Der tælles op:

 1. Grønne stemmesedler: 67 ja, 0 nej, ugyldig 1
 2. Orange stemmesedler: 57 ja, 8 nej, ”rate” 1. (Der mangler en stemmeseddel)

Jan takker for den overvældende opbakning og påskønner hjælpen til det videre bestyrelsesarbejde, der nu gøres meget lettere.

ad 10. Eventuelt.

Det påtales at Hjemmesiden, Ydbydrag.dk, skal op at køre igen, så man kan følge med på Draget ad den vej.

Vera: Folk der er bosat på Fyn, har bedt hende om at beklager at der smides jord og grene på deres ubebyggede grunde. Der henstilles til at dette straks ophører.

Der spørges endvidere, fra anden grundejer (navn?), til om der bliver træfliesning i år?

Finn: Nej, vi har valgt at fokusere vores energi og penge på diget, men hvis folk gerne vil have fliset, så henviser bestyrelsen til Leif Sunesen, som kan kontaktes og hyres, hvis træfliesningen er en hastesag for de enkelte grundejere.

Nogle grundejere efterlyser bestyrelsens navne og mailadresser og ønsker at disse påføres på referatet, så man ved hvem man skal henvende sig til.

Finn henviser til den officielle mail, hvor man altid kan skrive til den til enhver tid siddende bestyrelse. Mail adressen er: Ydbydrag@ydbydrag.dk

Vera ønsker fortsat brev sendt ud, da hun og flere andre ikke har mail, og hun påpeger at det kan hænges op i ”vidensvinduet”.

Der er ikke mere under ”Eventuelt” og Jan takker forsamlingen for god ro og orden og opfordrer til at man sender gode ideer til bestyrelsen på mail.

Her til sidst skal der lyde en opfordring til at huske at draget er for alle, og jo mere den enkelte gør for området, jo bedre for os alle..

____________________________________________________________________

Efterfølgende trak bestyrelsesmedlemmerne sig tilbage for at konstituere bestyrelsen.

Bestyrelsen er, som den ser ud nu, efter konstituering d 29-8-2021.

Finn Rasmussen, Formand: Stenpikkervej 4 Tlf. 52248892.
Jan Fisker, Næstformand: Vagtelvej 7 Tlf. 26843305.
Jesper Sloth, Sekretær: Stenpikkervej 1 Tlf. 22435655.
Tina Christensen, Kasserer, Vagtelvej 8 Tlf. 26716788.
Birger Chang, Menig medlem, Vagtelvej 4 Tlf. 40211713.
Kirsten Larsen, Suppleant, Sortmejsevej 6 Tlf. 30268092.

Med venlig hilsen

Sekretær

Jesper Sloth.

Godkendt dagens dato

Connie Høegh Larsen: .

Generalforsamling 2021

Kære medlemmer.

Så er det sidste faldet på plads ift. generalforsamling. I har modtaget en e-mail med: Dagsorden, Formandens beretning, årsregnskab og budget for 2021.

dagsorden ses ligeledes herunder:

Dagsorden – Generalforsamling den 20. juni 2021 kl. 10.00 på Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.

 1. Valg af stemmetællere – Henriette Dahl
 2. Valg af dirigent og referent – Henriette Dahl
 3. Aflæggelse af beretning for den forløbne periode
  a. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning – Henriette Dahl
  b. Orientering om bestyrelsens beslutningsproces i forbindelse med kystsikringen – Allan Pedersen
 4. Regnskabsaflæggelse – Henriette Dahl
 5. Indkomne forslag
  a. Forslag fra Vera – nedsættelse af brandfare og flisudvalg – Henriette Dahl
  b. Indbetaling til kystsikringen – bestyrelsens finansieringsforslag – indbetaling af kr. 8.000,00 i fbm. etape 1 og 2 – Henriette Dahl
 6. Tillidsafstemning vedr. de siddende bestyrelsesmedlemmer som ikke er på valg, Henriette Dahl og Allan Pedersen. Der ønskes generalforsamlingens tilkendegivelse af, hvorvidt der stadig er tillid til deres bestyrelsesarbejde valgperioden ud. – Allan Pedersen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Henriette Dahl
 8. Valg af suppleant – Henriette Dahl
 9. Valg af revisorer – Henriette Dahl
 10. Næste års budget – Henriette Dahl
 11. Næste års kontingent – Henriette Dahl
 12. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer.

Mvh. Bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Kære Grundejere på Ydby Drag. Vi har nu fået endelig bekræftet lokationen for den kommende generalforsamling. Derfor bedes I sætte kryds i kalenderen den 20/6-2021 klokken 10:00. Generalforsamlingen kommer i år til at foregå i Midtpunktet, Rughavevej 5, Hvidbjerg 7790 Thyholm. Der vil som tidligere være kaffe og rundstykke. Dagsorden følger snarest.

Mvh. Bestyrelsen.

Hjertestarter på Vagtelvej 40

Der er fornyligt hængt en hjertestarter op på adressen: Vagtelvej 40. Hjertestarteren er offentlig tilgængelig 24/7-365. Hjertestarteren er hængt op på privat initiativ og har derfor ikke haft økonomisk konsekvens for Ydby Drag Grundejerforening.

Herunder ses billeder af hvor nøjagtigt hjertestarteren hænger:

For yderligere spørgsmål, kontakt sekretær: Allan Pedersen.

Bestyrelsesmøde

Den 08/05-2021 har bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde. På mødet er der arbejdet med med at få planlagt dette års generalforsamling jf. gældende og kommende COVID-19 retningslinjer. Der er nu fundet en dato sidst i juni som der arbejdes hen imod. Så snart der er endelig verificering fra de involverede parter på at det kan lade sig gøre vil datoen selvfølgelig blive meldt ud til medlemmerne.

Dagsorden m.m. vil blive meldt ud jf. vedtægterne og indkomne forslag fra medlemmerne modtages meget gerne.

Bestyrelsen glæder sig til at se alle til generalforsamling.

Hjemmesiden er endelig oppe at køre igen.

Det er med stor glæde at vi nu igen kan tage ejerskab over Ydby Drags hjemmeside. Hjemmesiden har gennem lang tid være låst efter et hackerangreb. Dette er nu bragt til en ende og hjemmesiden vil igen blive løbende opdateret med relevant info for Grundejere samt interesserede.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.