Indkaldelse til generalforsamling 2019

Du/i indkaldes til generalforsamling i Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening.

Tid: Mandag den 10. juni (2. pinsedag) 2019, kl. 10.00
Sted: Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kystbeskyttelse (Per Bjørnholdt): Beretning fra digeudvalget
 4. Beretning ved formanden (Vera Schmidt)
 5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren (Kirsten Fomsgaard Larsen)
 6. Fibernet / internet på Draget (Jørgen Dahlgaard)
 7. Indkommende forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
  1 valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Poul Krog (ønsker ikke genvalg), Henning Knudsen
  2 valg af suppleant, på valg er: Charlotte Egebæk Hansson
  3 valg af revisorer, på valg er: Morten Lindberg
 9. Næste års budget 2020
 10. Næste års kontingent 2020
 11. Eventuelt (valg til stående udvalg?) Fliseudvalg: Biger og Pia

Foreningen er vært med kaffe, te og et rundstykke.
Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Husk: Jf. ”Indkomne forslag”: Forslag skal være formanden i hende senest den 15. marts 2019.

Med venlig hilsen

Henning Knudsen, Kirsten Fomsgaard Larsen, Poul Krog Sørensen, Charlotte Egebæk Hansson, Jacob Olesen og Vera Schmidt

Indbydelse til folkefest 2019

Kære grundejer/ejere – Du / i indbydes hermed til Folkefest 2019

Det praktiske:

 • Dato & tid: 18. Maj 2019 kl. 09.00 – 17.00
 • Mødested: Blåmejsevej 6 (Hos Henning Knudsen)
 • Medbring: Kaffe, The og kop
 • Bespisning: Ejerforeningen står for mad og drikke

Medbring: Trailer, motorsav, grensakse, buskryddere, river, spader og hvad du ellers mener, der er brug for. Mød med godt humør, den gode vilje og nytænkning! Tag godt imod nye folk. NB: Du skal deltage i arbejdet for at få fliset, og der må ikke være hyben og brombær i det, der lægges til flisning.

Vedr. skel m.m.: Se skelpæle og lokalplanen før du klipper ned til flisning.
Vi opfordrer alle til at følge lokalplanen m.h.t. vejes og stiers bredde.
Og husk også hjørneafskæringerne.

Folkefesten er pleje af vores dejlige område. Nogle af de opgaver vi skal have løst er: Buske og træer beskæres, rensning af strand samt generelt oprydning.

Der bliver stillet en flisemaskine til rådighed i den forbindelse er der lidt praktisk:

 • Du skal deltage i arbejdet for at få fliset
 • Du ved at grene skal vende i samme retning
 • Du ved at brombær og hyben ikke må flises (skal bortskaffes)

Tilmelding
Tilmelding skal ske til Vera Schmidt tlf. 40862417 SU 15. Marts.

Tilmelding til flisning af grene er også den 15. Marts.

Arbejdsfordeling skal ved fremmøde

Vel mødt – sammen løfter vi Draget til en ren livsnydelse!

Med venlig hilsen Henning, Poul, Kirsten Jacob, Charlotte og Vera.

Velbesøgt generalforsamling og ny bestyrelse

Igen i år var der stor deltagelse i foreningens generalforsamling på Thinghuskroen 2. pinsedag. 57 stemmeberettigede blev noteret ved indgangen og der var ca. 85 deltagere i alt som fik kaffe.

Formanden for digeudvalget, Per Bjørnholdt, gav en status på vores kystsikring. Vi har aldrig været sågodt beskyttet mod bredningens vandmasser, som er vi er nu efter vedligeholdelsesarbejdet i efteråret 2017. Der er dog visse arbejder, der afventer en melding fra Kystdirektoratet. Og nord for Helligsøvej er man godt beskyttet af et udbygget dige mod vest.

Året 2017 var også året, hvor stien langs Helligsøvej blev færdig, så nu man kan færdes sikkert – også med børn og hunde. Hunden er selvfølgelig i snor.

Formand Vera takkede for det store fremmøde samt for støtten til foreningen i det forløbne år. Det er af stor betydning for Dragets fremtid. Foreningen kan i øvrigt fejre 50-årsjublilæum i år – den 24. november 2018. Mere om det senere.

Hertil kommer at vi faktisk har del penge på kistebunden igen, så vi nu kan se med fortrøstning på fremtiden. Den nye bestyrelse har konstueret sig med ny kasserer og sekretær.

Du finder referatet fra generalforsamlingen via denne side. Foreningens vedtægter er i øvrigt også blevet opdateret i forbindelse med generalforsamlingen.

Nyt grus til vejene

Alle foreningens veje har fået nyt grus lagt på i uge 18. Et vådt efterår samt en del aktiviter havde sat deres spor på mange af vejene. Derfor har bestyrelsen prioriteret at få nyt grus på i år. Desuden er det et par år siden sidst – dog har der været grus til udbedring af huller.

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Kære grundejere

Du/i indkaldes til generalforsamling i
Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid:            Mandag den 21. maj (2. pinsedag) 2018, kl. 10.00
Sted:         Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kystbeskyttelse (Per): Beretning fra digeudvalget vedrørende status pr. maj 2018, samt planer og forslag….
 4. Beretning ved formanden (Vera)
 5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren (Anna)
 6. Indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne. Se bilag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
  1. valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
   Anna, Jørgen og Vera
  2. valg af suppleant, på valg er: Kirsten
  3. valg af revisorer, på valg er:
   Hans Andersen……
 8. Næste års budget
 9. Næste års kontingent
 10. Eventuelt (valg til stående udvalg?)

 

Pkt. 6 med vedtægtsændringer kan sikkert ikke vedtages med det fornødne antal stemmer.
Derfor stoppes generalforsamlingen og dagsorden med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling omdeles, hvis det bliver nødvendig.

Foreningen er vært med kaffe, te og et rundstykke.

Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Husk: Jf. ”Indkomne forslag”: Forslag skal være formanden i hende senest den 15. marts 2018.

Med venlig hilsen
Henning, Jørgen, Kirsten, Anna, Poul og Vera

Se beretning og regnskab m.m. via siden generalforsamling.


Du/i indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid:            Mandag den 21. maj (2. pinsedag) 2018
Sted:         Thinghuskroen i Vestervig

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Vedtægtsændringer: se bilag
 4. Evt.

Ydby Drag Grundejerforening 2018
Bilag: Forslag til vedtægtsændringer:

Vedr. §3 Foreningens formål

 1. Veje og stiers vedligeholdelse
 2. Sommerhusområdets beskyttelse mod ulovlig campering og lignende
 3. Eventuel iværksættelse af supplerende foranstaltninger mod kystnedbrydning og oversvømmelse; f.eks. i området ved Sindrup Vejle
 4. Vedligeholdelse af høfder og diger- eller i tilfælde af misligholdelse – fjernelse af sådanne indenfor grundejerforeningens område; jf. krav herom fra Kystdirektoratet dateret 8. februar 2005
 5. Etablering og vedligeholdelse af bomme, skilte, bænkanlæg samt anlæg til boldspil o.s.v.
 6. Eventuel iværksættelse af foranstaltninger til nedbringelse af grundvandstanden
 7. Sikring mod brandfare; f.eks. ved årlig oprydningsdag, samt tilbagevendende – og tilfredsstillende nedskæringer i hegn og beplantninger; jf. de til enhver tid gældende myndighedskrav om frit vej- og stiprofil
 8. Information til medlemmerne

foreslås ændret til følgende:

 1. Veje og stiers vedligeholdelse
 2. Sommerhusområdets beskyttelse mod ulovlig campering og lignende
 3. Eventuel iværksættelse af supplerende foranstaltninger mod kystnedbrydning og oversvømmelse.
 4. Vedligeholdelse af høfder og diger- eller i tilfælde af misligholdelse – fjernelse af sådanne indenfor grundejerforeningens område; jf. krav herom fra Kystdirektoratet dateret 8. februar 2005
 5. Eventuel iværksættelse af foranstaltninger til nedbringelse af grundvandstanden
 6. Sikring mod brandfare
 7. Information til medlemmerne

Vedr. §4 Medlemskab af foreningen

”Det påhviler ethvert medlem af foreningen ved salg eller ejerskifte, at orientere kassereren om ejerskiftet med ny ejers navn og adresse.”

foreslås ændret til følgende:
”Det påhviler ethvert medlem af foreningen ved salg, ejerskifte eller ændret folkeregisteradresse, at orientere kassereren om adresseændringen / ejerskiftet med ny ejers navn og adresse.”
Vedr. §8 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisorer
  5. Næste års budget
  6. Næste års kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

foreslås ændret til følgende:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent og referent
3. Aflæggelse af beretning for den forløbne periode
4. Regnskabsaflæggelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisorer
9. Næste års budget
10. Næste års kontingent
11. Eventuelt

”Dirigenten leder generalforsamlingen, og forestår i givet fald valg af stemmetællere.”
foreslås slettet.

Indsættes tilslut:

Således vedtaget på det stiftende møde 25. november 1968.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 30. april 1973.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 4. juni 1977.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 10. juni 1995.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 24. maj 1999.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 18. november 2006.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 21. maj 2018.

Indbydelse til Folkefesten 2018

Kære grundejere: Du / i indbydes til “Folkefest 2018”

Mødested: Blåmejsevej 7 (hos Vera)
Tid:              Lørdag den 28. april 2018, kl. 09.00

Medbring: kaffe / te. Foreningen er vært med 1 rundstykke
Kl. ca. 13: Frokost – et let traktement

Tilmelding til folkefesten senest den 7. april på 40 86 24 17 (Vera).

til flisning hvor fliset bliver på stedet – senest den 7. april.
til flisning hvor fliset tages med – senest den 7. april.
Ring til Vera: 40 86 24 17 med klar besked om antal deltagere til morgenmad/frokost.

OBS: Da der er mandefald i bestyrelsen er det vigtigt, at du laver en aftale med Vera om at deltage i flisning den 26. og 27. april. Det er nødvendigt at 6 mand har meldt sig hver af disse dage. Ellers kan vi ikke gennemføre flisningen.

Der er brug for aktive mennesker hele vejen igennem. Ring nu inden den 7. april.

Folkefesten er pleje af draget: Indklipning af buske, oprensning af grøft m.m.

Medbring: Trailer, motorsav, grensakse, buskryddere, river, spader og hvad du ellers mener,
der er brug for. Mød med godt humør, den gode vilje og nytænkning! Tag godt imod nye folk.

NB: Du skal deltage i arbejdet for at få fliset, og der må ikke være hyben og brombær
i det, der lægges til flisning.

Vedr. skel m.m.:
Se skelpæle og lokalplanen før du klipper ned til flisning. Vi opfordrer alle til at følge lokalplanen m.h.t. vejes og stiers bredde. Og husk også hjørne-afskæringerne.

Vel mødt – sammen løfter vi Draget til en ren livsnydelse!

Med venlig hilsen
Henning, Kirsten, Jørgen, Poul, Anna og Vera

Gravearbejdet til Fibernet er afsluttet

Gravearbejde på den østlige del af Solsortevej i februar.

Her i februar måned 2018 blev Thy-Mors Energi færdig med at grave tomrør ned til brug for Fibernet. Der er desuden sat en del nye samleskabe / kabelskabe op i området. Der mangler dog rør til enkelte sommerhuse. Næste trin er, at der blæses fiberkabel i rørerne og der skal sættes fiberbokse og internetrouter op i husene, som er tilmeldt Altibox. Den enkelte ejer får direkte besked om dette.

I betragtning af det våde vejr i november-december, er omfanget af skaderne på veje og rabatter forbavsende få. Men der er selvfølgelig, noget som skal udbedres. Når vejret tillader det, vil man rette skaderne. Har du spørgsmål eller klager vedr. reetableringen, så kontakt venligst tilsynsførende Jakob Brogren, Thy-Mors Energi på telefon 72 19 88 42 eller via mail jbr@thymors.dk
Du kan også ringe til kundeservice på 96 70 22 00.

Nyhedsbrev november 2017

Draget set fra formandens stol

Nyt om sti, kystsikring, fibernet og jubilæum

Kære grundejer

Et godt år på Draget er, når vi hjælpes ad, taler sammen, prøver på at forstå hinanden, vil hinandens vel, dele sorger og glæder, vil løse opgaver og få økonomien til at hænge sammen. Det positive er at vi kan hjælpes ad med at løse mange praktiske opgaver ved vore årlige folkefest.

Hvorfor og hvordan er ord, der aldrig skal bruges. Læs de udsendte referater og spørg, hvis der er noget, du er tvivl om. Jeg vil altid gerne tale med jer!

Hvorfor lave sti, når vi ingen penge har? Det er svært at forstå, hvis vi ikke taler og læser. Spar på kronen og lad daleren rulle, det er stien langs Helligsøvej, vi taler om. Thisted Kommune spurgte på et tidspunkt, om det ikke var planen at lave sti hele vejen? Svaret var jo, men vi har ingen penge. Kommunen tilbød at finde samt at sætte skælpæle op – en udgift på ca. 170.000 kr., som kommunen afholdte.  Vi valgte så at lave stien, inden skelpælene forsvandt igen! Nu er stien der og vore naboer mod vest ville gerne, at den fortsatte. En af vore grundejere har udtalt, at hun aldrig havde anet, hvor glad hun ville blive for stien. Vi lod ikke dalerne rulle – 170.000 kr. er mange penge. Glæd jer over stien – og lær børn og børnebørn, at det er her, at man kan gå sikkert.

Det er positivt, at langt de fleste har forstået, at der skal mange penge til, når diget skal vedligeholdes. Vi er næsten nået i mål med det planlagte, økonomien rækker, selv om der stadigvæk er gratister. Disse livsnydere har det sikkert godt med, at andre bærer dem på hænder. Vi er mange forskellige mennesker på Draget.

Fagre nye verden er også kommet til Draget. Her i november begynder Thy-Mors Energi at grave fiberkabler ned på Draget. Der er plads til mange flere brugere. Du har fået et nyt tilbud om internet m.m. i postkassen på Draget eller se tilbuddet på hjemmesiden. Vil du leje ud, er det et plus med Fibernet.

Jubilæum: 50 år er lang tid. Den 25. november 1968 afholdtes der stiftende generalforsamling på Ydby Kro. 24 medlemmer var der, mange er kommet til senere. Skal vi holde en jubilæumsfest – måske som julefrokost?
Jeg har spurgt på Thinghuskroen: 25. november 2018 er en søndag og prisen for en gammeldags julefrokost er 150,- kr. Begynd nu at spare op til en hyggelig folkelig jubilæumsfest. Tænk over det!

Tak for året, der snart går på hæld, der er meget, som vi har nået sammen, men også noget, som vi mangler endnu. Husk, at sammen løfter vi Draget til ren livsnydelse! Og husk at du altid kan ringe til mig på tlf. 40862417.

God jul samt med venlig hilsen
Vera.

Nyt fibertilbud fra Altibox

ThyMors-Energi begynder nu at grave kabler ned på Draget, men de vil meget gerne have flere kunder med fra starten. Derfor har de lavet et nyt tilbud til sommerhusejerne på Draget om internet m.m.: Tilbud fra Altibox.
“Vi tilbyder nemlig lige nu en stabil og fremtidssikret fiberforbindelse på 10/10 Mbit inkl. fastnetabonnement til kun kr. 199,-/md.”

ThyMors-Energi starter gravearbejdet i den vestlige del af Draget her i november 2017.