Infobrev om betaling af første rate til digeprojektet.

Kære grundejer.

Som vedtaget på generalforsamling d. 29-8-2021, opfordrer vi hermed alle grundejere til hurtigst muligt, dog senest d. 28-12-2021, at indbetale første rate til digebyggeriet på Kr. 10.000.

Opkrævning kommer fra banken enten på PBS eller girokort senere.

I bestyrelsen er vi af den klare overbevisning, at den enkelte grundejer vil stå bedre stillet rent forsikringsmæssigt, hvis denne har vist vilje, ved kollektivt at stå sammen om digebyggeriet, for at sikre sin ejendom mod fare for oversvømmelse.

Der er nogle helt specifikke regler angående skader og selvrisiko ved stormflod.
vi opfordrer alle til at gå ind og læse om på nettet. Søg: Lov om stormflod og stormfald.
Kontakt evt. også jeres forsikringsselskab og hør nærmere der.

Her kommer et lille udpluk fra nettet, som vi mener er højaktuel for alle grundejere på Draget:

For skader på fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 10 pct.
Selvrisikoen udgør minimum 10.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.

Skader på privat løsøre placeret i fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 5 pct.
Selvrisikoen udgør minimum 5.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.

Som alle nok kan se, så kan det blive en ret så bekostelig affære, hvis vores dige ikke er stærk nok. Derfor opfordrer vi endnu engang alle grundejere på Draget til at støtte økonomisk op omkring vores FÆLLES dige, som skal beskytte os ALLE imod indtrængende vand fra Fjorden.

Nedenstående er fra nettet under: Lov om stormflod og stormfald. Gå ind og læs..!

§ 7. Erstatning for skader forårsaget af stormflod kan ud over selvrisikoen nedsættes eller helt bortfalde, såfremt:

  • 1) bygningen er opført på et sted, hvor der er en særlig stor risiko for skader forårsaget af stormflod og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opførelsen eller erhvervelsen vidste eller burde vide dette,
  • 2) bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, hvor dette er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,
  • 3) bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,
  • 4) løsøre er anbragt i de under nr. 1-3 anførte bygninger eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet,
  • 5) skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller
  • 6) skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet.

Ps: Hvis ”gamle” ejer på Draget modtager dette brev, så send venligst en mail med oplysninger om de nye ejer, så vi kan få rettet vores mailadresser til, og få sendt dette brevet videre til de nye ejer.

I kan sende oplysningerne til ydbydrag21@outlook.dk eller ydbydrag@ydbydrag.dk

På vegne af bestyrelsen
Sekretær
Jesper Sloth.