Infobrev om betaling af første rate til digeprojektet.

Kære grundejer.

Som vedtaget på generalforsamling d. 29-8-2021, opfordrer vi hermed alle grundejere til hurtigst muligt, dog senest d. 28-12-2021, at indbetale første rate til digebyggeriet på Kr. 10.000.

Opkrævning kommer fra banken enten på PBS eller girokort senere.

I bestyrelsen er vi af den klare overbevisning, at den enkelte grundejer vil stå bedre stillet rent forsikringsmæssigt, hvis denne har vist vilje, ved kollektivt at stå sammen om digebyggeriet, for at sikre sin ejendom mod fare for oversvømmelse.

Der er nogle helt specifikke regler angående skader og selvrisiko ved stormflod.
vi opfordrer alle til at gå ind og læse om på nettet. Søg: Lov om stormflod og stormfald.
Kontakt evt. også jeres forsikringsselskab og hør nærmere der.

Her kommer et lille udpluk fra nettet, som vi mener er højaktuel for alle grundejere på Draget:

For skader på fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 10 pct.
Selvrisikoen udgør minimum 10.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.

Skader på privat løsøre placeret i fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 5 pct.
Selvrisikoen udgør minimum 5.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.

Som alle nok kan se, så kan det blive en ret så bekostelig affære, hvis vores dige ikke er stærk nok. Derfor opfordrer vi endnu engang alle grundejere på Draget til at støtte økonomisk op omkring vores FÆLLES dige, som skal beskytte os ALLE imod indtrængende vand fra Fjorden.

Nedenstående er fra nettet under: Lov om stormflod og stormfald. Gå ind og læs..!

§ 7. Erstatning for skader forårsaget af stormflod kan ud over selvrisikoen nedsættes eller helt bortfalde, såfremt:

 • 1) bygningen er opført på et sted, hvor der er en særlig stor risiko for skader forårsaget af stormflod og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opførelsen eller erhvervelsen vidste eller burde vide dette,
 • 2) bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, hvor dette er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,
 • 3) bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,
 • 4) løsøre er anbragt i de under nr. 1-3 anførte bygninger eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet,
 • 5) skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller
 • 6) skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet.

Ps: Hvis ”gamle” ejer på Draget modtager dette brev, så send venligst en mail med oplysninger om de nye ejer, så vi kan få rettet vores mailadresser til, og få sendt dette brevet videre til de nye ejer.

I kan sende oplysningerne til ydbydrag21@outlook.dk eller ydbydrag@ydbydrag.dk

På vegne af bestyrelsen
Sekretær
Jesper Sloth.

Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling 8-8-2020

Du/I indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 8. august 2020 kl. 9.30 på Tinghuskroen i Vestervig.

Dagsorden:

 1. Velkomst, herunder orientering om den ekstraordinære generalforsamling.
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 3. Beslutning om bestyrelsen skal arbejde for en kapitel 1A sag fremadrettet. D.v.s. en sag, hvor omkostningerne til udbygning og ”lovliggørelse” af kystsikring, samt drift og vedligeholdelse af det samlede kystsikringsanlæg skal dækkes af samtlige grundejere – uanset medlemskab af grundejerforeningen
 4. Hvis punkt 3 bliver vedtaget: Beslutning om, at grundejerforeningen indstiller til kommunen, at udgifterne skal fordeles solidarisk med lige store beløb til alle.
 5. Valg af medlem til bestyrelsen – Lena Kruse Bro har trukket sig pga sygdom i nærmeste vennekreds.

Vi ser frem til et stort fremmøde til glæde og gavn for foreningen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Kirsten, Henning, Preben, Birger og Henriette

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2020

Du/i indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid: I forlængelse af vores ordinære generalforsamling 2020 (11. juli)
Sted: Tinghuskroen Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beslutning vedrørende en eventuel mulighed for gennemførelse af en § 1A sag fremadrettet. d.v.s. en sag, hvor omkostningerne til udgifterne til udbygning og lovliggørelse af foreningens kystsikring, samt drift og vedligeholdelse af foreningens samlede kystsikringsanlæg skal dækkes forholdsmæssigt af samtlige grundejere efter de nærmere bestemmelser, der gælder herfor.”
4. Evt.

Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Med venlig hilsen
bestyrelsen
Preben, Henning, Morten, Jacob, Kirsten og Vera

Nyhedsbrev november 2017

Draget set fra formandens stol

Nyt om sti, kystsikring, fibernet og jubilæum

Kære grundejer

Et godt år på Draget er, når vi hjælpes ad, taler sammen, prøver på at forstå hinanden, vil hinandens vel, dele sorger og glæder, vil løse opgaver og få økonomien til at hænge sammen. Det positive er at vi kan hjælpes ad med at løse mange praktiske opgaver ved vore årlige folkefest.

Hvorfor og hvordan er ord, der aldrig skal bruges. Læs de udsendte referater og spørg, hvis der er noget, du er tvivl om. Jeg vil altid gerne tale med jer!

Hvorfor lave sti, når vi ingen penge har? Det er svært at forstå, hvis vi ikke taler og læser. Spar på kronen og lad daleren rulle, det er stien langs Helligsøvej, vi taler om. Thisted Kommune spurgte på et tidspunkt, om det ikke var planen at lave sti hele vejen? Svaret var jo, men vi har ingen penge. Kommunen tilbød at finde samt at sætte skælpæle op – en udgift på ca. 170.000 kr., som kommunen afholdte.  Vi valgte så at lave stien, inden skelpælene forsvandt igen! Nu er stien der og vore naboer mod vest ville gerne, at den fortsatte. En af vore grundejere har udtalt, at hun aldrig havde anet, hvor glad hun ville blive for stien. Vi lod ikke dalerne rulle – 170.000 kr. er mange penge. Glæd jer over stien – og lær børn og børnebørn, at det er her, at man kan gå sikkert.

Det er positivt, at langt de fleste har forstået, at der skal mange penge til, når diget skal vedligeholdes. Vi er næsten nået i mål med det planlagte, økonomien rækker, selv om der stadigvæk er gratister. Disse livsnydere har det sikkert godt med, at andre bærer dem på hænder. Vi er mange forskellige mennesker på Draget.

Fagre nye verden er også kommet til Draget. Her i november begynder Thy-Mors Energi at grave fiberkabler ned på Draget. Der er plads til mange flere brugere. Du har fået et nyt tilbud om internet m.m. i postkassen på Draget eller se tilbuddet på hjemmesiden. Vil du leje ud, er det et plus med Fibernet.

Jubilæum: 50 år er lang tid. Den 25. november 1968 afholdtes der stiftende generalforsamling på Ydby Kro. 24 medlemmer var der, mange er kommet til senere. Skal vi holde en jubilæumsfest – måske som julefrokost?
Jeg har spurgt på Thinghuskroen: 25. november 2018 er en søndag og prisen for en gammeldags julefrokost er 150,- kr. Begynd nu at spare op til en hyggelig folkelig jubilæumsfest. Tænk over det!

Tak for året, der snart går på hæld, der er meget, som vi har nået sammen, men også noget, som vi mangler endnu. Husk, at sammen løfter vi Draget til ren livsnydelse! Og husk at du altid kan ringe til mig på tlf. 40862417.

God jul samt med venlig hilsen
Vera.