Vedtægter

Vedtægter for Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening 2018

Hent som printervenlig pdf: Vedtægter for Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening 2018

 • §1 Foreningens navn

Foreningens navn er “Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening”.

 • §2 Foreningens hjemstedsadresse

Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands bopælsadresse.

 • §3 Foreningens formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser indenfor sommerhusområdet, hvoraf bl.a. kan nævnes:

 1. Veje og stiers vedligeholdelse
 2. Sommerhusområdets beskyttelse mod ulovlig campering og lignende
 3. Eventuel iværksættelse af supplerende foranstaltninger mod kystnedbrydning og oversvømmelse.
 4. Vedligeholdelse af høfder og diger- eller i tilfælde af misligholdelse – fjernelse af sådanne indenfor grundejerforeningens område; jf. krav herom fra Kystdirektoratet dateret 8. februar 2005
 5. Eventuel iværksættelse af foranstaltninger til nedbringelse af grundvandstanden
 6. Sikring mod brandfare
 7. Information til medlemmerne
 • §4 Medlemskab af foreningen

Medlemmer er grundejere, samt myndige medlemmer af grundejerens husstand i Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforenings område, jf. den til enhver tid gældende lokalplan.

Idet medlemskab af grundejerforeningen styrker sammenholdet i området, og forbedrer mulighederne for at påvirke offentlige myndigheder etc., opfordrer grundejerforeningen sine medlemmer til at lade tinglyse en pligt til medlemskab af grundejerforeningen på medlemmernes ejendomme.

Bl. a. af hensyn til de økonomiske forhold i forbindelse med tinglysningen af pligten til medlemskab af grundejerforeningen varetager grundejerforeningen de pågældende tinglysninger; ligesom omkostningerne i forbindelse med tinglysningen påhviler grundejerforeningen.

Det påhviler ethvert medlem af foreningen ved salg, ejerskifte eller ændret folkeregisteradresse, at orientere kassereren om adresseændringen / ejerskiftet med ny ejers navn og adresse.

 • §5 Foreningens ledelse m.v.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen blandt de fremmødte medlemmer – eller medlemmer, som forlods har accepteret af at lade sig indvælge i bestyrelsen. Valget gælder for 2 år, således at henholdsvis 2 og 3 afgår på skift.

Genvalg kan finde sted, men et medlem kan afslå at modtage valg, når medlemmet uafbrudt har siddet i bestyrelsen i mindst 2 perioder. En sådan vægring har gyldighed i lige så lang tid, som medlemmet har siddet i bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling vælges endvidere hvert år 2 revisorer, samt 1 bestyrelsessuppleant. Revisorer kan ikke være medlem af – eller suppleant til bestyrelsen.

 • §6 Bestyrelsens opgaver etc.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, men det påhviler bestyrelsen at sørge for, at der bliver ført protokol over alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, og at alle valg og beslutninger bliver indført i protokollen.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller to andre bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

Bestyrelsens beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed.

Det påhviler bestyrelsen hvert år til den ordinære generalforsamling, hvor regnskabet for det afsluttende regnskabsår forelægges, at fremlægge budget og forslag til kontingent for det kommende regnskabsår, og generalforsamlingen fastsætter så på grundlag heraf næste års kontingent.

Bestyrelsen er berettiget til at lade nedsætte udvalg blandt medlemmerne til at varetage særlige opgaver.

 • §7 Økonomi og regnskab m.v.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Ved årets afslutning udfærdiges et driftsregnskab og en status.

Revisionen af foreningens driftsregnskab og status foretages af to af generalforsamlingen valgte revisorer.

Det reviderede regnskab fremsendes til alle medlemmer sammen med bestyrelsens beretning for det foregående år, og indkaldelsen til generalforsamlingen.

 • §8 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal, og dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Aflæggelse af beretning for den forløbne periode
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisorer
 9. Næste års budget
 10. Næste års kontingent
 11. Eventuelt

Under punktet eventuelt kan der ikke træffes bindende beslutninger.

Medlemmer kan inden den 15. marts skriftligt til formanden indsende forslag, der ønskes behandlet på den årlige generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 25% af medlemmerne skriftligt til formanden forlanger det, og opgiver det – eller de emner eller forslag, der ønskes behandlet.

Alle ordinære generalforsamlinger indvarsles skriftligt med dagsorden, revideret regnskab og bestyrelsens beretning, samt eventuelt indkomne forslag til hvert medlem med mindst 14 dages varsel.

Eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger varsles; jf. bestemmelserne for ordinære generalforsamlinger, men der udsendes alene dagsorden for den pågældende ekstraordinære generalforsamling, samt de forslag, der skal behandles på den pågældende ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Hver matrikel er tillagt 1 stemme.

En stemmeberettiget kan meddele skriftlig fuldmagt til en anden person i henseende til afstemninger på såvel ordinær- som ekstraordinær generalforsamling, men en sådan fuldmagt har alene gyldighed i forbindelse med den pågældende generalforsamling.

Ingen stemmeberettiget kan afgive mere end l stemme udover egen stemme.

Valg og stemmeafgivninger kan ske ved håndsoprækning, medmindre der er tilkendegivelse af at der ønskes skriftlig stemmeafgivelse.

Til vedtægtsændringer kræves at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret ved den pågældende generalforsamling, og at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for vedtægtsændringen.

Bliver vedtægtsændringerne vedtaget med 2/3 af de tilstedeværende på en generalforsamling, men uden at halvdelen af medlemmerne er til stede, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling indenfor 2 måneder, og denne generalforsamling er så beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, idet kravet om at 2/3 af de repræsenterede medlemmer skal stemme for vedtægtsændringen for at vedtægtsændringen kan træde i kraft fortsat er gældende.

Eventuelle gældsstiftelser besluttes – eller forkastes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser for vedtægtsændringer.

 • §9 Foreningens opløsning

En eventuel beslutning om foreningens opløsning træffes efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer.

Dersom foreningen opløses, skal en eventuel formue anvendes til gavn for området; jf. den seneste generalforsamlings beslutninger herom.

 • §10 Tinglysning

Nærværende vedtægter begæres tinglyst på nedenstående medlemmers ejendomme.

Vedtægterne respekterer de på ejendommen tinglyste byrder og servitutter på tinglysningstidspunktet.

De til enhver tid værende ejere af nedennævnte ejendomme er pligtige til at være medlem af Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening.

Påtaleberettiget er den til enhver tid siddende bestyrelse i Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening.

 • §11 Begrænsning af bestyrelsens brug af foreningens penge

Den til enhver tid siddende bestyrelse er begrænset i brug af foreningens penge som følger :
Bestyrelsen er begrænset til i et (1) regnskabsår at bruge maksimum DKK 25.000kr til uforudsete, ikke budgetterede omkostninger.
Dige reparationer inklusive udbedringer, er undtaget fra denne regel.

 • §12 Tegningsregler og hæftelse 
 1. Foreningen tegnes af tre (3) bestyrelsesmedlemmer i foreningen.
 2. Optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse på generalforsamling og underskrift af den samlede bestyrelse.
 3. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Alle aftaler vedr. konti og netbank skal godkendes af formanden plus et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan til enhver tid forlange at se foreningens regnskab og alle bilag.
 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver til tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Således vedtaget på det stiftende møde 25. november 1968.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 30. april 1973.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 4. juni 1977.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 10. juni 1995.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 24. maj 1999.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 18. november 2006.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 21. maj 2018.
Revideret på ordinær  generalforsamling 6. Juni 2022. (Paragraf 11)
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 6. Juni 2022. (paragraf 12)