Ordinær generalforsamling for Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlavgrundejerforening mandag d 29-5-2023 Kl 10.00 på Midtpunket ThyRughavevej 5 Hvidbjerg 7790 Thyholm.

Dagsorden.

1. Valg af stemmetællere – Jan Fisker

2. Valg af dirigent og referent – Finn Rasmussen

3. Bestyrelsens beretning – Finn Rasmussen

4. Regnskabsaflæggelse – Tina Jul Christensen

5. Indkomne foreslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 3 medlemmer er på valg – Finn Rasmussen

7. Valg af suppleant – Finn Rasmussen

8. Valg af revisor – Jan Fisker

9. Valg til Dige Formand – Finn Rasmussen

10. Næste års budget – Tina Jul Christensen

11. Næste års kontingent – Finn Rasmussen

12. Eventuelt

Tilstede var 56 stemmeberettiget husstande repræsenteret ved 82 personer.

1) Valg af stemmetæller – Jan Fisker.

Jan : Bestyrelsen foreslår Bente Rasmussen og Bente Fyllgraf, er der andre som ønsker valg, ingen meldte sig, så Bente og Bente blev valgt.

2) Valg af dirigent og referent – Finn Rasmussen.

Finn : Bestyrelsen foreslår Frank Pedersen fra Nattergale vej 21. Ingen andre ønskede at stille op, så Frank blev valgt. Finn : Jesper og Birgitte fra Stenpikkervej 1 vil gerne være referenter, og de blev valgt.

3) Bestyrelsens beretning – Finn Rasmussen.

Finn : Da vi jo har sendt bestyrelsens beretning ud på mail tænker jeg ikke det er nødvendigt at jeg læser den op her i dag, men for en sikkerheds skyld skal jeg lige høre om der er nogle som ønsker jeg læser den op, eller nogen som har nogle spørgsmål til bestyrelsens beretning. Det var ikke tilfældet.

4) Regnskabsaflæggelse – Tina Jul Christensen.

Tina gennemgik regnskabet og spurgte om der var nogle spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet.

Tina : jeg vil gerne lige benytte lejligheden til at sende en stor tak til vores 2 revisor Lars og Jesper for deres arbejde.

5) Indkomne foreslag – Finn Rasmussen.

Finn : Jeg kan oplyse at der ikke er indkommet nogle foreslag. Så vi går til næste punkt på dagsorden.

6) Valg af bestyrelsen – 3 medlemmer er på valg – Finn Rasmussen.

Finn : Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, det er kassereren Tina Jul Christensen, og så er det sekretær Jesper Sloth og til sidst næstformanden Jan Fisker.

Finn : Tina modtager gerne genvalg, er der andre som kunne tænke sig erhvervet, det var ikke tilfældet så Tina blev genvalget som kassereren.

Finn : Jesper Sloth og Jan Fisker ønsker ikke genvalg, så vi skal have fundet en ny sekretær og en ny næstformand, er der nogle som melder sig frivillige.
Dyyyyb tavshed.

Finn : hvis vi ikke finder nogle afløser i dag så ender det med at bestyrelsen er tvunget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 2 punkter på dagsorden: Punkt 1: Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer og Punkt 2: Eventuel opløsning af grundejerforeningen.
Det er ikke for at lyde brysk jeg siger det her, men i sidste ende kan det jo desværre ende med at grundejerforeningen må opløses, for finder vi ikke finder 2 nye bestyrelsesmedlemmer, er det i strid med vores vedtægter hvor der står at bestyrelsen skal bestå af 5 bestyrelsesmedlemmer, og kan vi ikke opfylde dette krav, så er bestyrelsen jo ulovligt, og kan dermed ikke fortsætte.
Det tror jeg ikke der er nogle som er interesseret i, så skal vi ikke se om der ikke alligevel er et par friske grundejer som melder sig, det værste arbejde er jo overstået (diget) så nu er det jo nærmest det man kalder en kaffeklub man melder sig til, det må da kunne lokke nogen.
Efter lang tids tavshed, meddelte sekretæren Jesper Sloth at han godt ville tage en periode mere.

Finn : Jamen så for en god ordens skyld vil jeg da lige høre om der er andre som alligevel godt kunne ønske sig posten som sekretær, hvilket ikke var tilfældet, så Jesper blev genvalgt.

Finn : Godt, så mangler vi kun en mere, er der nogen som ønsker at træde ind i bestyrelsen i stedet for Jan.
Charlotte Egebæk Hansson fra Solsortevej 9 meldte sig som frivilligt, og da der ikke var andre kandidater blev Charlotte valgt ind i bestyrelsen.
Stort tak for det Charlotte..

7) Valg af suppleant – Finn Rasmussen.

Finn : Jeg kan oplyse at Ole Alstrup modtager genvalg, er der nogle som ønsker at stille op som supplant, det var ikke tilfældet, så Ole blev genvalgt.

8) Valg af revisor – Jan Fisker.

Jan : Lars og Jesper har meddelt at de begge ønsker genvalg, er der andre som ønsker at stille op som revisor, det var ikke tilfældet, så Lars og Jesper blev genvalgt.

9) Valg af digeformand – Finn Rasmussen.

Finn : Som i nok kan huske så blev vores Kap1A sag sidste år med Thisted Kommune ikke til noget.
Et af Thisted kommunens krav, hvis Kap1A sagen blev godkendt, var at der skulle nedsættes et digelav med en kommunalansat og nogle grundejer uden for bestyrelsen som så skulle varetage opsynet med diget.
Bestyrelsen mener ikke det er nødvendigt med et digelav bestående af flere grundejer, vi mener det kan klares af en dige formand, som i samarbejde med Per Kappel påtager sig opgaven med opsyn, udbedring og vedligeholdelse af diget, som jo er en nødvendigt del for at holde diget stærkt nok hele tiden.
Bestyrelsen foreslår Jan Fisker som digeformand da han ofte befinder sig her på Draget, og derfor vil han være oplagt til at varetage denne opgave. Er der nogen som er uenige med bestyrelsen, eller nogen som ønsker at stille sig op som digeformand, det var ikke tilfældet, så Jan Fisker blev valgt til digeformand.

10) Næste års budget – Tina Jul Christensen.

Tina gennemgik næste års budget, og spurgte efterfølgende om der var spørgsmål, det var der ikke.
Bagefter skulle budgettet godkendes, og da der ikke var nogle indsigelser blev budgettet godkendt.

11) Næste års kontingent – Finn Rasmussen.

Finn : Vi burde nok have opkrævet lidt mere end 6500 kr. sidste år i anden rate til diget, for som i lige har set ud fra budgettet for 2023, så har vi kun 75.000 kr. som buffer hvis vores budgetterede udgifter for 2023 holder, hvilket jo ikke er en ret mange penge hvis der pludseligt skulle ske noget uventet.
Derfor foreslår bestyrelsen at vi hæver kontingentet for et år 2024 til 2000 kr. er der nogle spørgsmål.

Spørgsmål Nattergalevej 15 Kenni: Hvad betragter bestyrelsen som en stabil buffer.

Finn: En stabil buffer er vel når der ikke opstår panik hvis der kommer en uforudset udgift, eller bare visheden om at skulle der komme en stor udgift, så har vi midlerne til at stå igennem med.

Kenni: Nu er min erfaring at når noget først er sat op, så bliver det som regel ikke sat ned igen, så kan vi nu regne med at kontingentet bliver sat ned igen.

Finn: Vi regner med at et års kontingentstigning er nok, men hvis vi nu skulle tage fejl garantere jeg for at du bliver den første som får besked.

Finn: Er der flere spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet, så foreslår jeg at vi går direkte til afstemning som lyder, kan generalforsamlingen godkende at kontingentet bliver sat op til 2000 kr. næste år 2024.

Finn: Skal vi bruge stemmesedler, eller ved håndsoprækning, der var klart flertal for håndsoprækning.

Finn: Hvor mange stemmer ja til en kontingens forhøjelse for et år (2024) og hvor mange stemmer nej.

Alle stemte for, ingen stemte imod, så hermed kan vi konstatere at foreslaget er vedtaget.

12) Eventuelt.

Hej, Jeg hedder Birgit Madsen fra Blåmejse vej 20. Jeg er med i et udvalg i den anden grundejerforening, hvor vi arbejder på at etablere nogle madpakkehuse og en handikapvenlig badebro så alle får mulighed for at komme i vandet, eller bare gå ud på broen og bruge den som man har lyst til, krabbefiskeri??
Finansiering af projektet som løber op i ca 300.000 kr. for badebroen, og ca 50.000 kr pr madpakkehus sker blandt andet ved hjælp af donationer fra diverse fonde f.eks. Feriepartner Thy, Friluftrådet og handikapråd børn som tilsammen har støttet os med ca 220.000 kr. Vi søger stadigvæk sponsor rundt omkring, og vi har også fået lavet et støttebevis på 500 kr. stykket, som alle kan købe, indtil videre har vi solgt beviser for 17.000 kr.
Thisted kommune har oplyst at de vil godkende projektet så snart vi har samlet nok penge ind. Af praktiske informationer kan jeg oplyse at badebroen går ca 32 meter ud i vandet, og at sæsonen for brugen af broen strækker sig fra April – Oktober, da den ikke kan klare at stå ude om vinteren med store bølger og masser af is, det kræver ca 4 mand at sætte/fjerne broen.

Finn : Vi hilser forslaget velkommen, vi må samtidigt oplyse at der i mange år har været snakket om en badebro i vores grundejerforening, men hver gang er det blevet nedstemt. Hvis der ønskes et nyt forsøg, skal emnet indberettes til bestyrelsen under indkommende forslag senest Marts måned næste år, for at blive behandlet på generalforsamling.

Sneppevej : Forholdene har jo ændret sig efter udbygningen/stensætning af diget, så jeg synes det giver god mening med en badebro.

Finn : Vi kan ikke foretage os noget, før den endelige godkendelse af diget er gået igennem.

Arne : Jeg har haft dårlige oplevelser med en privat badebro, så vi skal tænke os godt om inden vi gør noget.

Jan : Sådan en badebro og madkassehuse tiltrækker mange folk udefra, hvordan har den anden grundejerforening tænk sig at undgå det.

Birgit : Jeg tænker det er ok at folk komme og benytte badebroen hvis de vil, der bliver ikke holdt opsyn med hvem der bruger den.

Jan : Jeg synes vi skal tænke os godt om før vi evt. vedtager at bygge en badebro og de såkaldte madpakkehuse, for det vil helt sikkert give masser af trafik og larm/svineri fra oplandet, det bedste vil være hvis der blev bygget en badebro henne omkring toilettet for enden af Solsortevej, så er vi også fri for al den trafik ned gennem vores sommerhusområde.

Birgit : Nu var det jo sådan set bare en information om hvad den anden grundejerforening har af initiativer omkring en badebro jeg ønsker at viderebringe her, og så med et håb om at de 2 grundejerforeninger kan finde ud af et samarbejde hvis vi også ønsker en badebro/madpakkehuse.

Finn : Jamen tak for informationen og det fine arbejde. Jeg kan oplyse at vi har været i dialog med den anden grundejerforening om samarbejde af forskellig arter flere gange, men så snart der kommer økonomi indover kommer udfordringerne, vi har jo ikke tvunget medlemskab af vores grundejerforening, som de har, og så længe vi ikke ved præcis hvor mange der evt. betaler til diverse projekter dør samarbejdet simpelthen. Så tro mig det er ikke helt så nemt som det kunne lyde.

Sneppevej?? Jeg har lige et andet spørgsmål, jeg var nede og se på diget i går, og den er meget ujævn, bliver det udbedret.

Finn : Vi tager en snak med Kappel, og så kan vi jo håbe på noget regn som kan udjævne det lidt.

Vagtelvej 16 Arne : Folk vadende hen over det nysåede græs, det kan simpelthen ikke være rigtigt at folk ikke kan respektere at de ikke må gå på det, når de har fået det af vide på de offentlige kanaler.

Spørgsmål fra salen??? Hvilket offentlige kanaler.

Finn : Vi har skrevet på Facebook at der lige er sået græs, og at folk derfor godt må undgå at gå på det.

??? : Du kan da ikke kalde Facebook en offentlig kanal, der er mange som ikke er på Facebook, de ser jo ikke den besked.

Finn : Vi har altid brugt vores Facebook side til korte beskeder, de mere generelle informationer sender vi jo ud til alle grundejer på mail. Men jeg vil da opfordre folk til at melde sig på vores Facebook side.

Spørgsmål fra salen??? Er der planer om at afholde en oprydningsdag senere på året.

Finn : Vi var i dialog med den anden grundejerforening om en fælles indvielsesdag af vores diger, og så havde vi tænkt at slå det sammen med vores oprydningsdagen, men det kan jo først komme på tale når vores dige er blevet godkendt, og hvornår det sker ved vi jo ikke.

Birger : jeg har snakket med nogle af de skraldemænd som køre på vores veje, og de har sagt at hvis der ikke bliver klippet ordentlig ind kan det ende ud i at en hel vej ikke får tømt skraldespandene, for kan de ikke komme forbi uden at de rammer grene eller lignende, jamen så køre de slet ikke ind på vejen, så vi må endnu engang kraftig opfordre alle grundejer til at få klippet, og evt. hjælpe hinanden hvis behov.

Nattergalevej 15 Kenni : Hvordan sikre vi at bunden i grøften har det rigtige fald så vandet kan løbe væk fra området, og hen til drænrøret, så vi undgår samme situation som vi havde tidligere på året.

Jan : Det handler ikke om der er fald i grøften, hvis der er fri passage så skal vandet nok løbe hen til drænet uanset faldet i grøften, det eneste det handler om er at holde grøften fri for skidt og møg.

Kenni : Jeg graver tit grøften ren men det resultere bare i at der altid står meget vand i grøften uden for min grund, hvad gør jeg så, skal jeg fylde den op med jord???

Jan : Igen, hvis grøften bliver holdt ren så skal vandet nok løbe væk, og til info så er det den enkelte grundejer der ejer grunden op til en grøft, som har pligt til at holde den fri for affald, kan man ikke selv overkomme det må man hyre nogen, eller få hjælp af naboer/familie til at rense grøften op.

Kenni : Så du siger det er den enkelte grundejer der selv skal rense grøften op, også selv om man f.eks. er for gammel eller for svag/syg til selv at gøre det.

Jan : Ja sådan er loven, den enkelte grundejer har pligt til at rense grøfter og dræn rundt om ejendommen. Sidste år besluttede bestyrelsen at få rense grøften op på Sneppevej maskinelt fordi der var så meget skidt i den at vi var bange for at drænrøret ville blive stoppet, så det var ikke derfor vandet ikke kunne løbe væk fra grøften på Sneppevej tidligere i år, det var simpelthen fordi der var sunket en brønd på Solsortevej nr 4, så vandet fra grøften/drænet kunne ikke løbe den vej igennem og over til Skibsted fjord.
Mens jeg nu står her vil jeg benytte lejligheden til at takke af for min tid i bestyrelsen, og takke for den opbakning der har været til bestyrelsens arbejde, jeg ønsker bestyrelsen held og lykke med jeres fremadrettede arbejde, og vil gerne takke for den tid vi har haft sammen i bestyrelsen. Tak for nu.

Finn : Vi takker for dit store arbejde i grundejerforeningen, og ønsker dig held og lykke fremover.
Så vil bestyrelsen gerne høre forsamlingen om hvad i siger til at bestyrelsen fremadrettet selv må bestemme datoen, i anden kvartal, for hvornår vores generalforsamling skal afholdes.

Langt flertal gav tilsavn ved håndsoprækning, kun 6 var imod.
Så er vi vist nået hele vejen igennem dagsorden, men inden vi slutter har jeg en kraftig opfordring til alle

Jeg har igennem det forgangende år fået mange ubehagelige beskeder sendt til min private messenger, som kun havde til formål at svine mig til og det vil jeg simpelthen ikke finde mig i mere, så de beskeder der fremover bliver sendt til mig privat bliver ikke besvaret, alt korrespondance til bestyrelsen skal gå igennem grundejerforeningens officielle mailadresse som er ydbydrag@ydbydrag.dk og det må gerne foregå i en sober tone, for husk nu at bestyrelse sidder der frivilligt og vi prøver at gøre det så godt vi kan.
Og til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke for et godt og rolig møde, og håber vi ser jer igen til næste generalforsamling. Tak for i dag.

På vegne af bestyrelsens

sekretære

Jesper Sloth.

Godkendt dagens dato.

Frank Pedersen________________________________________________________.

Frank,s underskrift er på fil hos foreningens sekretær.