Indkaldelse til generalforsamling 2020

Du/i indkaldes til generalforsamling i Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid: Mandag den 1. juni (2. pinsedag) 2020, kl. 10.00
Sted: Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere
 2. Kystbeskyttelse (Per Bjørnholdt): Beretning fra digeudvalget
 3. Beretning ved formanden (Vera Schmidt)
 4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren (Kirsten Fomsgaard Larsen)
 5. Indkommende forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
  Kirsten Fomsgaard Larsen
  Vera Schmidt.
  Jacob Olesen (ønsker ikke genvalg)
  Valg af revisorer.
 7. Næste års budget 2021
 8. Næste års kontingent 2021
 9. Eventuelt
 10. Afslutning

Grundejerforeningen er vært med kaffe, te og et rundstykke.
Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Med venlig hilsen
Henning, Kirsten, Jacob, Preben, Morten og Vera

PS Jf. ”Indkomne forslag”:
Forslag skal være formanden i hænde senest den 15. marts 2020.

Se den skriftlige beretning for 2019 (pdf)

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Du/i indkaldes til generalforsamling i Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening.

Tid: Mandag den 10. juni (2. pinsedag) 2019, kl. 10.00
Sted: Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kystbeskyttelse (Per Bjørnholdt): Beretning fra digeudvalget
 4. Beretning ved formanden (Vera Schmidt)
 5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren (Kirsten Fomsgaard Larsen)
 6. Fibernet / internet på Draget (Jørgen Dahlgaard)
 7. Indkommende forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
  1 valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Poul Krog (ønsker ikke genvalg), Henning Knudsen
  2 valg af suppleant, på valg er: Charlotte Egebæk Hansson
  3 valg af revisorer, på valg er: Morten Lindberg
 9. Næste års budget 2020
 10. Næste års kontingent 2020
 11. Eventuelt (valg til stående udvalg?) Fliseudvalg: Biger og Pia

Foreningen er vært med kaffe, te og et rundstykke.
Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Husk: Jf. ”Indkomne forslag”: Forslag skal være formanden i hende senest den 15. marts 2019.

Med venlig hilsen

Henning Knudsen, Kirsten Fomsgaard Larsen, Poul Krog Sørensen, Charlotte Egebæk Hansson, Jacob Olesen og Vera Schmidt

Velbesøgt generalforsamling og ny bestyrelse

Igen i år var der stor deltagelse i foreningens generalforsamling på Thinghuskroen 2. pinsedag. 57 stemmeberettigede blev noteret ved indgangen og der var ca. 85 deltagere i alt som fik kaffe.

Formanden for digeudvalget, Per Bjørnholdt, gav en status på vores kystsikring. Vi har aldrig været sågodt beskyttet mod bredningens vandmasser, som er vi er nu efter vedligeholdelsesarbejdet i efteråret 2017. Der er dog visse arbejder, der afventer en melding fra Kystdirektoratet. Og nord for Helligsøvej er man godt beskyttet af et udbygget dige mod vest.

Året 2017 var også året, hvor stien langs Helligsøvej blev færdig, så nu man kan færdes sikkert – også med børn og hunde. Hunden er selvfølgelig i snor.

Formand Vera takkede for det store fremmøde samt for støtten til foreningen i det forløbne år. Det er af stor betydning for Dragets fremtid. Foreningen kan i øvrigt fejre 50-årsjublilæum i år – den 24. november 2018. Mere om det senere.

Hertil kommer at vi faktisk har del penge på kistebunden igen, så vi nu kan se med fortrøstning på fremtiden. Den nye bestyrelse har konstueret sig med ny kasserer og sekretær.

Du finder referatet fra generalforsamlingen via denne side. Foreningens vedtægter er i øvrigt også blevet opdateret i forbindelse med generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Kære grundejere

Du/i indkaldes til generalforsamling i
Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid:            Mandag den 21. maj (2. pinsedag) 2018, kl. 10.00
Sted:         Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kystbeskyttelse (Per): Beretning fra digeudvalget vedrørende status pr. maj 2018, samt planer og forslag….
 4. Beretning ved formanden (Vera)
 5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren (Anna)
 6. Indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne. Se bilag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
  1. valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
   Anna, Jørgen og Vera
  2. valg af suppleant, på valg er: Kirsten
  3. valg af revisorer, på valg er:
   Hans Andersen……
 8. Næste års budget
 9. Næste års kontingent
 10. Eventuelt (valg til stående udvalg?)

 

Pkt. 6 med vedtægtsændringer kan sikkert ikke vedtages med det fornødne antal stemmer.
Derfor stoppes generalforsamlingen og dagsorden med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling omdeles, hvis det bliver nødvendig.

Foreningen er vært med kaffe, te og et rundstykke.

Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Husk: Jf. ”Indkomne forslag”: Forslag skal være formanden i hende senest den 15. marts 2018.

Med venlig hilsen
Henning, Jørgen, Kirsten, Anna, Poul og Vera

Se beretning og regnskab m.m. via siden generalforsamling.


Du/i indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid:            Mandag den 21. maj (2. pinsedag) 2018
Sted:         Thinghuskroen i Vestervig

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Vedtægtsændringer: se bilag
 4. Evt.

Ydby Drag Grundejerforening 2018
Bilag: Forslag til vedtægtsændringer:

Vedr. §3 Foreningens formål

 1. Veje og stiers vedligeholdelse
 2. Sommerhusområdets beskyttelse mod ulovlig campering og lignende
 3. Eventuel iværksættelse af supplerende foranstaltninger mod kystnedbrydning og oversvømmelse; f.eks. i området ved Sindrup Vejle
 4. Vedligeholdelse af høfder og diger- eller i tilfælde af misligholdelse – fjernelse af sådanne indenfor grundejerforeningens område; jf. krav herom fra Kystdirektoratet dateret 8. februar 2005
 5. Etablering og vedligeholdelse af bomme, skilte, bænkanlæg samt anlæg til boldspil o.s.v.
 6. Eventuel iværksættelse af foranstaltninger til nedbringelse af grundvandstanden
 7. Sikring mod brandfare; f.eks. ved årlig oprydningsdag, samt tilbagevendende – og tilfredsstillende nedskæringer i hegn og beplantninger; jf. de til enhver tid gældende myndighedskrav om frit vej- og stiprofil
 8. Information til medlemmerne

foreslås ændret til følgende:

 1. Veje og stiers vedligeholdelse
 2. Sommerhusområdets beskyttelse mod ulovlig campering og lignende
 3. Eventuel iværksættelse af supplerende foranstaltninger mod kystnedbrydning og oversvømmelse.
 4. Vedligeholdelse af høfder og diger- eller i tilfælde af misligholdelse – fjernelse af sådanne indenfor grundejerforeningens område; jf. krav herom fra Kystdirektoratet dateret 8. februar 2005
 5. Eventuel iværksættelse af foranstaltninger til nedbringelse af grundvandstanden
 6. Sikring mod brandfare
 7. Information til medlemmerne

Vedr. §4 Medlemskab af foreningen

”Det påhviler ethvert medlem af foreningen ved salg eller ejerskifte, at orientere kassereren om ejerskiftet med ny ejers navn og adresse.”

foreslås ændret til følgende:
”Det påhviler ethvert medlem af foreningen ved salg, ejerskifte eller ændret folkeregisteradresse, at orientere kassereren om adresseændringen / ejerskiftet med ny ejers navn og adresse.”
Vedr. §8 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisorer
  5. Næste års budget
  6. Næste års kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

foreslås ændret til følgende:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent og referent
3. Aflæggelse af beretning for den forløbne periode
4. Regnskabsaflæggelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisorer
9. Næste års budget
10. Næste års kontingent
11. Eventuelt

”Dirigenten leder generalforsamlingen, og forestår i givet fald valg af stemmetællere.”
foreslås slettet.

Indsættes tilslut:

Således vedtaget på det stiftende møde 25. november 1968.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 30. april 1973.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 4. juni 1977.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 10. juni 1995.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 24. maj 1999.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 18. november 2006.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 21. maj 2018.