Ekstraordinær generalforsamling for Ydbydrags Grundejerforening søndag den 29-8-2021 kl.10.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent – v. Jan Fisker

2. Valg af stemme tæller – v. Jan Fisker

3. Kort orientering om ”siden sidst” – v. Finn Rasmussen

4. Diget, pris for diget og hvordan betaler vi for digekonstruktionen – v. Jan /Finn

5. Valg af bestyrelsesmedlem – v. Jan Fisker

6. Valg af suppleant – v. Jan Fisker

7. Valg af revisor – v. Jan Fisker

8. Forslag til begrænsning af bestyrelsens brug af foreningens penge – v. Finn Rasmussen

9. Budget – v. Finn Rasmussen

10. Eventuelt.

Tilstede var 67 husstande repræsenteret med 94 personer.

ad 1. Valg af dirigent.

Connie Høegh Larsen blev valgt, og hun konstaterede at der var lovligt indkaldt til den ekstra ordinære generalforsamling i rette tid.

ad 2. Valg af stemmetæller.

Dorthe Kjær og Karen Bjerregaard blev valgt. Begge er fra Spætmejsevej.

ad 3. Kort orientering om “siden sidst”.

Finn refererer:

Umiddelbart efter den ordinære general forsamling den 20 juni 2021, mødtes de nyvalgte bestyrelses medlemmer og konstituerede sig som følger:

Formand Heidi Andersen
Næstformand Jan Fisker
Kasserer Finn Rasmussen
Sekretær Jesper Sloth
Bestyrelsesmedlem Birger Chang
Suppleant Preben Nielsen

På dette møde blev der blev diskuteret og lagt retningslinjer for hvordan vi vil arbejde i bestyrelsen:

Generelt åbenhed.
Forstærke sammenholdet.
100 % fokus på diget.
Holde os indenfor lovens rammer.

Finn’s referat fra bestyrelsesmødet af 4. juli 2021:

Formanden Heidi kan berette at hun har været i kontakt med kommunen, og Henrik Steinecke Nielsen fra Kyst-Havneviden for at få udarbejdet et nyt udkast til diget, uden rampe. Kommunen har lovet at kigge på sagen, så der hurtigst muligt kan komme et svar på om de kan godkende udkastet. Vi ser frem til en snarlig afgørelse, så vi forhåbentlig snart kan komme videre med dige projektet.

Heidi spurgte kommunen om vi eventuel må bruge betonklodserne i diget, men det må vi ikke, der er helt strikse regler for hvordan man bygger et dige op, og der indgår betonklodser altså ikke.

Preben Nielsen meddelte at han havde solgt sit sommerhus og var derfor nødt til at trække sig fra bestyrelsen. Han lovede dog at hvis vi fik brug for hans kompetence, skulle han nok stå til rådighed. Vi ønsker ham al mulig held og lykke fremover.

Heidi Andersen meddelte at hun og hendes mand har sat deres sommerhus til salg hvorfor hun ikke mente hun kunne fortsætte som formand. En trist og ikke mindst overraskende udmelding, men forståeligt nok, når hun nu ikke fremover vil have tilknytning til Draget mere. Vi ønsker hende al mulig held og lykke fremover. Heidi lovede dog at hun fortsat vil hjælpe os i den udstrækning vi fandt det nødvendigt.

Jan Fisker accepterede at blive midlertidig formand.

Efter konstitueringen kan man sige at det har været lidt op ad bakke at få startet op. Først måtte vi konstatere at vores webside – www.Ydbydrag.dk og vores email – Ydbydrag@ydbydrag.dk var lukket.

Vi fandt efterfølgende ud af at grunden skyldtes manglende betaling for nævnte service ydelser. Det viste sig senere hen at der også lå en ubetalt regning for vores ophold på MIDTPUNKTET den 20 juni 2021.

Det har været svært at få en ordentlig overlevering fra den tidligere bestyrelse. Den egentlige overdragelse fandt sted den 6 juli 2021 og bestod i at vi selv måtte køre til Viborg og hente bestyrelses materialer, da den tidligere formanden ikke havde planer om at komme på draget, til en overlevering af materialet. Materialet bestod af 14 ringbind hvis indhold daterede sig mere end 20 år tilbage. Samme eftermiddag modtog vi 12-14 emails med over 50 vedhæftede filer, der alt i alt indeholdt adskillige hundrede sider materiale, som var mildest talt uoverskuelig.

Den 8. Juli havde Jan og Finn et møde med Per Kappel for at finde ud af hvor vi stod med Kappel efter udsættelsen af opstart af digebyggeriet. Det var et godt og konstruktivt møde. Kappel kunne oplyse at han havde en restance på godt og vel 200.000 kr for sten, dug og de 48 betonklodser, som var bestilt i februar måned i år.

Den 11 juli havde vi et kort bestyrelses møde, hvor bestyrelsen blev orienteret om mødet med Kappel. I den resterende del af juli måned havde vi 2-3 møder der i princippet opstod spontant og som primært drejede sig om at holde hinanden orienteret om vores forskellige fremskridt.

Den 4 august havde vi et møde med foreningens tidligere kasserer Kirsten Larsen, hvor hun gav den nye kasserer en opdatering på hvor foreningen nu står rent økonomisk. Vi takker Kirsten for den store hjælp hun har givet den nye bestyrelse.

Den 5 august havde vi et møde med Henrik Steincke fra Kyst & Havneviden . Vi var primært interesseret i, om han havde en kontrakt med foreningen og om der i den forbindelse var noget udestående arbejde. Henrik kunne bekræfte at han ikke har en kontrakt med foreningen og han kunne ligeledes bekræfte, at der er blevet betalt for samtlige ydelser, han har ydet. I løbet af mødet fandt vi ud af at han havde indgivet ansøgning på de sidste ca. 90 meter digebyggeri til Thisted kommune, men at vi endnu ikke havde hørt nærmere fra kommunen. Henrik bekræftede at han var villig til at stå stand by for eventuelle ad hoc opgaver, vi måtte finde nødvendige fremover.

ad 4. Dige, pris for diget og hvordan vi betaler for dige konstruktion.

Den 18 august havde Jan og Finn et møde med Per Kappel. Bestyrelsen ønskede at høre hvor hurtigt digearbejdet kan komme i gang. Hvis Kappel kun skal gå i gang med den første sektion, kan han starte forholdsvis hurtigt, men skal vi bygge hele diget på én gang, kræver det lidt mere planlægning og fremskaffelse af de sten der skal bruges. Det viste sig desværre at Kappel’s originale tilbud ikke inkluderede de sidste ca. 90 meter længst mod vest. Vi bad ham om at reviderer tilbuddet til også at inkludere disse ekstra 90 meter. Vi fik efterfølgende en ny FAST pris, tilbud er et MAX pris tilbud, d.v.s. det kan ikke blive dyrere end MAX prisen.

Når vi kommer til kontrakt skrivning på den resterende del af projektet, foreslog Kappel at vi arbejder på en TIMELØN OG TONS PRIS BASIS som dog under ingen omstændigheder må overskride hans maxpris tilbud. Per Kappel er overbevist om at hvis vi gør det på den måde, vil vi kunne spare penge når alting er gjort op. Der er desværre ikke noget nyt mht salg af betonklodserne.

Desuden oplyser Finn at bestyrelsen har valgt at fortsætte samarbejde med Kappel, da han har en lokal grusgrav, hvor han kan hente/samle materiale efterhånden som de skal bruges. Samtidigt har han mindre maskiner (dumper), som ikke belaster vores veje. Udefrakommende entreprenører vil skulle få brug for at opbevare mange hundrede tons sten og grus på området, som vil blive leveret af mange tunge lastbiler i en lind strøm, som helt sikkert vil køre vores veje i smadder.

Derfor har vi valgt at indhentet et tilbud hos Kappel, og få ham til at komme med en pris på HELE diget.

Selve prisen og hvordan vi finansierer digeprojektet kommer vi ind på under punkt 9 på dagsorden.

Sidst, men ikke mindst, havde vi et godt og konstruktivt møde med digeudvalget torsdag den 26 aug. Vi blev i den forbindelse enige med dige udvalget om at fortsætte den gode dialog mellem bestyrelsen og digeudvalget. Per Bjørnholdt gjorde os opmærksom på, at i tilfælde af digebrud efter konstruktionen af diget, med efterfølgende oversvømmelse af ejendomme ville “IKKE BETALENDE MEDLEMMER TIL BYGNING AF DIGET” ikke blive dækket under en evt. offentlig katastrofeforsikringsdækning. Det burde give stof til eftertanke for de få ejere på Draget, der indtil nu har været imod betaling til diget.

Jan overtager ordet:

”Kære grundejere.

Der er udleveret et kort over kysten som vores grundejerforening har mulighed for at kystsikre ved stenkastning.

Den hårde kystsikring vi har fået lavet – har bestået sin prøve ved flere lejligheder og det er denne form for stenkastning, vi vil benytte og har fået godkendelse til den. (Den 1. del blev lovliggjort 17.12.2019.)

Den kystsikring vi har fået lavet er som nævnt godkendt og vi agter at få lavet nogle adgangsveje/nedgange i flade natursten, så dette indgår naturligt og gør det lettere at forcere ved op/nedgang til kysten/vandlinien. Opstår der behov for en form for mere handicapvenlig forcering af diget, vil vi se på mulighederne for dette, ved at kikke på andre kyster, hvor dette er lavet. Samt se muligheden for at søge fonde.

Entreprenør Kappel, ser denne mulighed for adgang som en let opgave der ikke vil gøre projektet dyrere.

Vi vil have et øje på de lavninger der er inde bag ved kystsikringen og vi er i dialog med kommunen og vil involvere de grundejere og se om disse er med på ideen om at hæve disse uden det skæmmer landskabet og om lovgivningen kan indeholde dette. Der tænkes specielt på den sydøstlige del af Solsortevej, hvor det måske er nok at hæve vejen!

Som Finn tidligere har nævnt har vi haft et konstruktivt møde med digelauget og vi vil benytte os af deres kompetencer i samme anledning, samt deres mangeårige ihærdige arbejde med at finde løsninger. Sagt på en anden måde vi vil inddrage og trække på jer, når der er behov for dette.

Vi har samfundsvigtige installationer, der tænkes på ledningsnet, lysleder, tlf. net og vand. Disse firmaer, kommunalt og privat vil vi forsøge at trække på økonomisk,(der tænkes på et økonomisk bidrag), idet de også har en interesse i, at området ikke bliver oversvømmet og installationer dermed bliver beskadiget.

På landsplan er der megen fokus på lavtliggende områder der er bebygget og der er ingen tvivl om, at man fra politisk side ser mere alvorligt på disse problematikker og hvordan man forebygger og går ind økonomisk og støtter, idet der står store samfundsmæssige interesser på spil.”

Der er ingen spørgsmål fra forsamlingen til ovennævnte.

ad 5. Valg af bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslog Tina Jul Christensen til nyt bestyrelsesmedlem.

Da der ikke var andre der blev foreslået, eller ønskede at opstille, blev der klappet ad Tina, som dermed var valgt.

ad 6. Valg af suppleant.

Bestyrelsen foreslog ligeledes Kirsten F. Larsen, som suppleant, og her var der heller ikke modkandidater, og hun er derfor valgt.

ad 7. valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog Jesper Kirk som revisor. Han var dog ikke til stede, men havde overfor bestyrelsen givet tilsagn om at han gerne ville opstille.

Her var der heller ikke andre modkandidater og han er derfor valgt.

ad 8. Forslag til begrænsning af bestyrelsens brug af foreningens penge.

Bestyrelsen forslår en ny vedtægtsændring:

Bestyrelsen foreslår at den til enhver tid siddende bestyrelse har et maximalt rådighedsbeløb på 25.000 Kr. til uforudsete udgifter årligt.

Gælder ikke de almindelige udgifter, folkefest, vejvedligeholdelse, fliesning eller lignende.

Dog undtaget ved arbejde på diget, hvis der f.eks. er fare for gennembrud ved stormflod, eller lignende, her skal bestyrelsen have frit rådighed over foreningens midler/penge.

Forslaget blev godkendt af de fremmødte, men da der ikke var nok fremmødte medlemmer (mindst 2/3) til at lave en vedtægtsændring, gav de fremmødte medlemmer bestyrelsen dispensation, til at udsætte den endelige vedtægtsændring til foråret 2022, i stedet for som vedtægterne ellers foreskriver det inden for 2 måneder.

ad 9. Næste års budget.

Finn henleder forsamlingens opmærksomhed på det udleverede budget.

Henriette Dahl påpeger at, der ifølge vores vedtægter, kræves en ny ekstraordinær generalforsamling, indenfor to måneder, for at man kan godkende næste års budget, da kontingentet ikke særskilt er sat på dagsordenen.

Bestyrelsen beklager dette, men oplyser at der ikke er påtænkt en stigning i kontingentet, og spørger forsamlingen om der kan dispenseres for denne fejltagelse, så man ikke skal afholde endnu et møde i efteråret, til en pris af ca. 8.000 kr., som det koster at leje Midtpunktet.

Mange af de fremmødte var positive stemt over for dispensationen.

Henriette: ”Det kunne jo være at nogle af de udeblevne ville være kommet, hvis kontingentfastsættelsen havde været sat på dagsordenen”

Vera: ”Lad os da nu være fornuftige, os der er her må da kunne blive enige”

Bemærkning fra salen: ”Enig, lad os nu få givet denne dispensation”

Det blev derefter godtaget af forsamlingen, ved klapsalver, at man IKKE skal afholde en ny ekstraordinær generalforsamling, inden for 2 måneder som vedtægterne ellers foreskriver, da kontingentet ikke er blevet ændret, og det dermed kan godkendes gennem budgetgodkendelsen.

Der blev stillet spørgsmål til dræn og om der var afsat penge til vedligehold og/eller forbedring af dette?

Finn: Der er ikke direkte afsat penge til dræn.

Jan: De dræn vi har nu ligger for højt, måske skal vi have en pumpestation for at dræne området ordentlig.

Per Bjørnholt: Vi har pt. ingen lovlige dræn på Draget.

Der blev også stillet spørgsmål til den konkrete budgetpost på diget.

Finn: Det står på bagsiden af budgettet..

Der har ikke været en fast pris på hele diget, før nu, idet de manglede 90 m ikke var med i Kappels første tilbud. Nu har vi fået et tilbud på HELE diget.

Kappels tilbud pr. august 2021 inkl. moms DKK 4.584.813,75

Finn nævner herefter 3 forskellige mulige priser pr grundejer for diget:

Pris pr grundejer på basis af alle 204 grundejere (paragraf1A): DKK 17.793,20

Pris pr grundejer på basis af 183 medlemmer: DKK 19.835,05

Pris pr grundejer på basis af tinglyste medlemmer: DKK 24.038,50

Når kontrakten er i hus med Entreprenør Kappel bliver disse priser en max pris.

D.v.s. at Kappel har garanteret at det ikke bliver dyrere, men sansynligvis billigere, pr grundejer, end de anførte priser.

Claus, Topmejsevej 12: Nu blev der nævnt både en fast og max pris fra Kappel på digeprojektet, kan du uddybe.

Finn: Kappel mener at vi vil spare en del penge hvis vi vælger at afregne på timeløn og tons basis, frem for en fast pris, men prisen på hele projektet må ikke overstige max prisen.

Michael Vagtelvej 42: Kan du uddybe hvordan det skal forståes.

Finn: Det skal forståes på den måde at uanset hvilket uforudsete udgiften der eventuel skulle komme, så må/kan Kappel ikke pålægge os dem, det er ham som løber risikoen for en evt. budgettetoverskridelse.

Michael: Ok, så det er altså Kappel som løber risikoen, det var rart at vide.

Der stilles spørgsmål fra en anden beboer: Hvordan går det med kap.1A sagen.

Finn: Vi har endnu ikke en Kap.1A sag i hus, selvom der er positive vibrationer fra kommunen.

Vera påpeger at det er en høj pris at skulle betale på én gang, og at der vil være flere pensionister, som vil blive nødsaget til at sælge deres hus, hvis det bliver kutyme fremover at indkræve så store beløb på én gang. Man vil kunne bidrage på lige fod, hvis det kan betales i bidder. Vera ønsker ikke at Draget kun skal være for velhavere.

Finn tilkendegiver at der evt. kan gives en økonomisk håndsrækning og få fordelt udgiften ud over flere rater.

Finn: Bestyrelsen foreslår at alle indbetaler 10.000kr inden årets udgang.

Derved undgår vi at opkræve hele beløbet på en gang, men samtidigt så har bestyrelsen nogle penge at gøre godt med.

Leif Sunesen fra Solsortevej spørger til betonklodserne og om det kan være beboernes og bestyrelsens problem at hæfte for det indkøb?

Finn: Der arbejdes på en løsning med et evt. salg af klodserne, når man kan få en fornuftig pris for disse. Vi er blevet tilbudt 500 kr. pr styk, for en handel nu og her, som der dog er takket pænt nej-tak til, da de er indkøbt for 1500 kr. stykket. Der skal nok findes en køber der vil give en bedre pris, så vi slipper for et stort tab.

Mette (fra?) spørger til tinglysning af medlemskab og om bestyrelsen kan lave en hvervekampagne, så alle kan være med til at betale?

Finn: Folk der ikke har været med til at betale kan muligvis IKKE få dækket evt vandskade af deres forsikring, så det vil være et godt argument for de grundejer som ikke er medlemmer, at komme med i grundejerforeningen.

Vera slår et slag for tinglysning af medlemskab og at vi alle skal være ambassadører for Draget.

Charlotte fra Solsortevej, spørger til om der ikke kan tages en positiv dialog med de ca. 20 beboere der ikke er medlem, og det tilkendegiver Jan, at han og Finn vil forsøge, ved at holde kaffemøder og have dialog med de resterende grundejere, så man ad den vej forhåbentlig kan få nogle flere med i fællesskabet.

Der er ikke flere spørgsmål og der skal derfor stemmes om budgetgodkendelse – det gøres på den grønne stemmeseddel.

Endvidere ønsker bestyrelsen en tilkendegivelse for første beløbs indbetaling til diget – det gøres på den orange stemmeseddel.

Grøn stemmeseddel: Godkendelse af budgettet. Ja/Nej

Orange stemmeseddel: Skriv ”10.000 kr.- Ja” eller ”10.000 kr.- Nej” for at tilkendegive sin stemme, om man vil godkende at der skal indbetales 10.000 kr. pr. grundejer til diget inden for årets udgang.

Der tælles op:

 1. Grønne stemmesedler: 67 ja, 0 nej, ugyldig 1
 2. Orange stemmesedler: 57 ja, 8 nej, ”rate” 1. (Der mangler en stemmeseddel)

Jan takker for den overvældende opbakning og påskønner hjælpen til det videre bestyrelsesarbejde, der nu gøres meget lettere.

ad 10. Eventuelt.

Det påtales at Hjemmesiden, Ydbydrag.dk, skal op at køre igen, så man kan følge med på Draget ad den vej.

Vera: Folk der er bosat på Fyn, har bedt hende om at beklager at der smides jord og grene på deres ubebyggede grunde. Der henstilles til at dette straks ophører.

Der spørges endvidere, fra anden grundejer (navn?), til om der bliver træfliesning i år?

Finn: Nej, vi har valgt at fokusere vores energi og penge på diget, men hvis folk gerne vil have fliset, så henviser bestyrelsen til Leif Sunesen, som kan kontaktes og hyres, hvis træfliesningen er en hastesag for de enkelte grundejere.

Nogle grundejere efterlyser bestyrelsens navne og mailadresser og ønsker at disse påføres på referatet, så man ved hvem man skal henvende sig til.

Finn henviser til den officielle mail, hvor man altid kan skrive til den til enhver tid siddende bestyrelse. Mail adressen er: Ydbydrag@ydbydrag.dk

Vera ønsker fortsat brev sendt ud, da hun og flere andre ikke har mail, og hun påpeger at det kan hænges op i ”vidensvinduet”.

Der er ikke mere under ”Eventuelt” og Jan takker forsamlingen for god ro og orden og opfordrer til at man sender gode ideer til bestyrelsen på mail.

Her til sidst skal der lyde en opfordring til at huske at draget er for alle, og jo mere den enkelte gør for området, jo bedre for os alle..

____________________________________________________________________

Efterfølgende trak bestyrelsesmedlemmerne sig tilbage for at konstituere bestyrelsen.

Bestyrelsen er, som den ser ud nu, efter konstituering d 29-8-2021.

Finn Rasmussen, Formand: Stenpikkervej 4 Tlf. 52248892.
Jan Fisker, Næstformand: Vagtelvej 7 Tlf. 26843305.
Jesper Sloth, Sekretær: Stenpikkervej 1 Tlf. 22435655.
Tina Christensen, Kasserer, Vagtelvej 8 Tlf. 26716788.
Birger Chang, Menig medlem, Vagtelvej 4 Tlf. 40211713.
Kirsten Larsen, Suppleant, Sortmejsevej 6 Tlf. 30268092.

Med venlig hilsen

Sekretær

Jesper Sloth.

Godkendt dagens dato

Connie Høegh Larsen: .

Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling 8-8-2020

Du/I indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 8. august 2020 kl. 9.30 på Tinghuskroen i Vestervig.

Dagsorden:

 1. Velkomst, herunder orientering om den ekstraordinære generalforsamling.
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 3. Beslutning om bestyrelsen skal arbejde for en kapitel 1A sag fremadrettet. D.v.s. en sag, hvor omkostningerne til udbygning og ”lovliggørelse” af kystsikring, samt drift og vedligeholdelse af det samlede kystsikringsanlæg skal dækkes af samtlige grundejere – uanset medlemskab af grundejerforeningen
 4. Hvis punkt 3 bliver vedtaget: Beslutning om, at grundejerforeningen indstiller til kommunen, at udgifterne skal fordeles solidarisk med lige store beløb til alle.
 5. Valg af medlem til bestyrelsen – Lena Kruse Bro har trukket sig pga sygdom i nærmeste vennekreds.

Vi ser frem til et stort fremmøde til glæde og gavn for foreningen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Kirsten, Henning, Preben, Birger og Henriette

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2020

Du/i indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid: I forlængelse af vores ordinære generalforsamling 2020 (11. juli)
Sted: Tinghuskroen Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beslutning vedrørende en eventuel mulighed for gennemførelse af en § 1A sag fremadrettet. d.v.s. en sag, hvor omkostningerne til udgifterne til udbygning og lovliggørelse af foreningens kystsikring, samt drift og vedligeholdelse af foreningens samlede kystsikringsanlæg skal dækkes forholdsmæssigt af samtlige grundejere efter de nærmere bestemmelser, der gælder herfor.”
4. Evt.

Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Med venlig hilsen
bestyrelsen
Preben, Henning, Morten, Jacob, Kirsten og Vera

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Du/i indkaldes til generalforsamling i Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

NB: Ny dato pga. corona-krisen!

Tid: Lørdag den 11. juli 2020, kl. 9.30
Sted: Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere
 2. Kystbeskyttelse (Per Bjørnholdt): Beretning fra digeudvalget
 3. Beretning ved formanden (Vera Schmidt)
 4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren (Kirsten Fomsgaard Larsen)
 5. Indkommende forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
  Kirsten Fomsgaard Larsen
  Vera Schmidt.
  Jacob Olesen (ønsker ikke genvalg)
  Valg af revisorer.
 7. Indeværende års budget
 8. Næste års kontingent 2021
 9. Eventuelt
 10. Afslutning

Grundejerforeningen er vært med kaffe, te og et rundstykke.
Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Med venlig hilsen
Henning, Kirsten, Jacob, Preben, Morten og Vera

PS Jf. ”Indkomne forslag”:
Forslag skal være formanden i hænde senest den 15. marts 2020.

Se den skriftlige beretning for 2019 (pdf)

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Du/i indkaldes til generalforsamling i Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening.

Tid: Mandag den 10. juni (2. pinsedag) 2019, kl. 10.00
Sted: Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kystbeskyttelse (Per Bjørnholdt): Beretning fra digeudvalget
 4. Beretning ved formanden (Vera Schmidt)
 5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren (Kirsten Fomsgaard Larsen)
 6. Fibernet / internet på Draget (Jørgen Dahlgaard)
 7. Indkommende forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
  1 valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Poul Krog (ønsker ikke genvalg), Henning Knudsen
  2 valg af suppleant, på valg er: Charlotte Egebæk Hansson
  3 valg af revisorer, på valg er: Morten Lindberg
 9. Næste års budget 2020
 10. Næste års kontingent 2020
 11. Eventuelt (valg til stående udvalg?) Fliseudvalg: Biger og Pia

Foreningen er vært med kaffe, te og et rundstykke.
Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Husk: Jf. ”Indkomne forslag”: Forslag skal være formanden i hende senest den 15. marts 2019.

Med venlig hilsen

Henning Knudsen, Kirsten Fomsgaard Larsen, Poul Krog Sørensen, Charlotte Egebæk Hansson, Jacob Olesen og Vera Schmidt

Velbesøgt generalforsamling og ny bestyrelse

Igen i år var der stor deltagelse i foreningens generalforsamling på Thinghuskroen 2. pinsedag. 57 stemmeberettigede blev noteret ved indgangen og der var ca. 85 deltagere i alt som fik kaffe.

Formanden for digeudvalget, Per Bjørnholdt, gav en status på vores kystsikring. Vi har aldrig været sågodt beskyttet mod bredningens vandmasser, som er vi er nu efter vedligeholdelsesarbejdet i efteråret 2017. Der er dog visse arbejder, der afventer en melding fra Kystdirektoratet. Og nord for Helligsøvej er man godt beskyttet af et udbygget dige mod vest.

Året 2017 var også året, hvor stien langs Helligsøvej blev færdig, så nu man kan færdes sikkert – også med børn og hunde. Hunden er selvfølgelig i snor.

Formand Vera takkede for det store fremmøde samt for støtten til foreningen i det forløbne år. Det er af stor betydning for Dragets fremtid. Foreningen kan i øvrigt fejre 50-årsjublilæum i år – den 24. november 2018. Mere om det senere.

Hertil kommer at vi faktisk har del penge på kistebunden igen, så vi nu kan se med fortrøstning på fremtiden. Den nye bestyrelse har konstueret sig med ny kasserer og sekretær.

Du finder referatet fra generalforsamlingen via denne side. Foreningens vedtægter er i øvrigt også blevet opdateret i forbindelse med generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Kære grundejere

Du/i indkaldes til generalforsamling i
Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid:            Mandag den 21. maj (2. pinsedag) 2018, kl. 10.00
Sted:         Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kystbeskyttelse (Per): Beretning fra digeudvalget vedrørende status pr. maj 2018, samt planer og forslag….
 4. Beretning ved formanden (Vera)
 5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren (Anna)
 6. Indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne. Se bilag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
  1. valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
   Anna, Jørgen og Vera
  2. valg af suppleant, på valg er: Kirsten
  3. valg af revisorer, på valg er:
   Hans Andersen……
 8. Næste års budget
 9. Næste års kontingent
 10. Eventuelt (valg til stående udvalg?)

 

Pkt. 6 med vedtægtsændringer kan sikkert ikke vedtages med det fornødne antal stemmer.
Derfor stoppes generalforsamlingen og dagsorden med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling omdeles, hvis det bliver nødvendig.

Foreningen er vært med kaffe, te og et rundstykke.

Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Husk: Jf. ”Indkomne forslag”: Forslag skal være formanden i hende senest den 15. marts 2018.

Med venlig hilsen
Henning, Jørgen, Kirsten, Anna, Poul og Vera

Se beretning og regnskab m.m. via siden generalforsamling.


Du/i indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid:            Mandag den 21. maj (2. pinsedag) 2018
Sted:         Thinghuskroen i Vestervig

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Vedtægtsændringer: se bilag
 4. Evt.

Ydby Drag Grundejerforening 2018
Bilag: Forslag til vedtægtsændringer:

Vedr. §3 Foreningens formål

 1. Veje og stiers vedligeholdelse
 2. Sommerhusområdets beskyttelse mod ulovlig campering og lignende
 3. Eventuel iværksættelse af supplerende foranstaltninger mod kystnedbrydning og oversvømmelse; f.eks. i området ved Sindrup Vejle
 4. Vedligeholdelse af høfder og diger- eller i tilfælde af misligholdelse – fjernelse af sådanne indenfor grundejerforeningens område; jf. krav herom fra Kystdirektoratet dateret 8. februar 2005
 5. Etablering og vedligeholdelse af bomme, skilte, bænkanlæg samt anlæg til boldspil o.s.v.
 6. Eventuel iværksættelse af foranstaltninger til nedbringelse af grundvandstanden
 7. Sikring mod brandfare; f.eks. ved årlig oprydningsdag, samt tilbagevendende – og tilfredsstillende nedskæringer i hegn og beplantninger; jf. de til enhver tid gældende myndighedskrav om frit vej- og stiprofil
 8. Information til medlemmerne

foreslås ændret til følgende:

 1. Veje og stiers vedligeholdelse
 2. Sommerhusområdets beskyttelse mod ulovlig campering og lignende
 3. Eventuel iværksættelse af supplerende foranstaltninger mod kystnedbrydning og oversvømmelse.
 4. Vedligeholdelse af høfder og diger- eller i tilfælde af misligholdelse – fjernelse af sådanne indenfor grundejerforeningens område; jf. krav herom fra Kystdirektoratet dateret 8. februar 2005
 5. Eventuel iværksættelse af foranstaltninger til nedbringelse af grundvandstanden
 6. Sikring mod brandfare
 7. Information til medlemmerne

Vedr. §4 Medlemskab af foreningen

”Det påhviler ethvert medlem af foreningen ved salg eller ejerskifte, at orientere kassereren om ejerskiftet med ny ejers navn og adresse.”

foreslås ændret til følgende:
”Det påhviler ethvert medlem af foreningen ved salg, ejerskifte eller ændret folkeregisteradresse, at orientere kassereren om adresseændringen / ejerskiftet med ny ejers navn og adresse.”
Vedr. §8 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisorer
  5. Næste års budget
  6. Næste års kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

foreslås ændret til følgende:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent og referent
3. Aflæggelse af beretning for den forløbne periode
4. Regnskabsaflæggelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisorer
9. Næste års budget
10. Næste års kontingent
11. Eventuelt

”Dirigenten leder generalforsamlingen, og forestår i givet fald valg af stemmetællere.”
foreslås slettet.

Indsættes tilslut:

Således vedtaget på det stiftende møde 25. november 1968.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 30. april 1973.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 4. juni 1977.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 10. juni 1995.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 24. maj 1999.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 18. november 2006.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 21. maj 2018.