Bestyrelsesmøde

Den 08/05-2021 har bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde. På mødet er der arbejdet med med at få planlagt dette års generalforsamling jf. gældende og kommende COVID-19 retningslinjer. Der er nu fundet en dato sidst i juni som der arbejdes hen imod. Så snart der er endelig verificering fra de involverede parter på at det kan lade sig gøre vil datoen selvfølgelig blive meldt ud til medlemmerne.

Dagsorden m.m. vil blive meldt ud jf. vedtægterne og indkomne forslag fra medlemmerne modtages meget gerne.

Bestyrelsen glæder sig til at se alle til generalforsamling.

Hjemmesiden er endelig oppe at køre igen.

Det er med stor glæde at vi nu igen kan tage ejerskab over Ydby Drags hjemmeside. Hjemmesiden har gennem lang tid være låst efter et hackerangreb. Dette er nu bragt til en ende og hjemmesiden vil igen blive løbende opdateret med relevant info for Grundejere samt interesserede.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling 8-8-2020

Du/I indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 8. august 2020 kl. 9.30 på Tinghuskroen i Vestervig.

Dagsorden:

 1. Velkomst, herunder orientering om den ekstraordinære generalforsamling.
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 3. Beslutning om bestyrelsen skal arbejde for en kapitel 1A sag fremadrettet. D.v.s. en sag, hvor omkostningerne til udbygning og ”lovliggørelse” af kystsikring, samt drift og vedligeholdelse af det samlede kystsikringsanlæg skal dækkes af samtlige grundejere – uanset medlemskab af grundejerforeningen
 4. Hvis punkt 3 bliver vedtaget: Beslutning om, at grundejerforeningen indstiller til kommunen, at udgifterne skal fordeles solidarisk med lige store beløb til alle.
 5. Valg af medlem til bestyrelsen – Lena Kruse Bro har trukket sig pga sygdom i nærmeste vennekreds.

Vi ser frem til et stort fremmøde til glæde og gavn for foreningen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Kirsten, Henning, Preben, Birger og Henriette

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2020

Du/i indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid: I forlængelse af vores ordinære generalforsamling 2020 (11. juli)
Sted: Tinghuskroen Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beslutning vedrørende en eventuel mulighed for gennemførelse af en § 1A sag fremadrettet. d.v.s. en sag, hvor omkostningerne til udgifterne til udbygning og lovliggørelse af foreningens kystsikring, samt drift og vedligeholdelse af foreningens samlede kystsikringsanlæg skal dækkes forholdsmæssigt af samtlige grundejere efter de nærmere bestemmelser, der gælder herfor.”
4. Evt.

Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Med venlig hilsen
bestyrelsen
Preben, Henning, Morten, Jacob, Kirsten og Vera

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Du/i indkaldes til generalforsamling i Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

NB: Ny dato pga. corona-krisen!

Tid: Lørdag den 11. juli 2020, kl. 9.30
Sted: Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere
 2. Kystbeskyttelse (Per Bjørnholdt): Beretning fra digeudvalget
 3. Beretning ved formanden (Vera Schmidt)
 4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren (Kirsten Fomsgaard Larsen)
 5. Indkommende forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
  Kirsten Fomsgaard Larsen
  Vera Schmidt.
  Jacob Olesen (ønsker ikke genvalg)
  Valg af revisorer.
 7. Indeværende års budget
 8. Næste års kontingent 2021
 9. Eventuelt
 10. Afslutning

Grundejerforeningen er vært med kaffe, te og et rundstykke.
Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Med venlig hilsen
Henning, Kirsten, Jacob, Preben, Morten og Vera

PS Jf. ”Indkomne forslag”:
Forslag skal være formanden i hænde senest den 15. marts 2020.

Se den skriftlige beretning for 2019 (pdf)

Indbydelse til folkefest 2020

NB: Selve festen er aflyst pga. COVID-19!

Kære Grundejere
Du / i indbydes hermed til Folkefest 2020
Dato: 15. & 16. Maj 2020.

Fredag den 15. Maj
Skal der kun flises og skal du have noget fliset, eller gerne vil hjælpe til, bedes du tilmelde dig senest 1. Maj.
– Vil du gerne af med fliset, skal du tilmelde dig til Birger Chang på tlf.: 40211713.
– Hvis du gerne vil beholde fliset, skal du tilmelde dig til Henning Knudsen, tlf.: 21685150 eller mail henningknudsen@skylinemail.dk

Mødetid fredag er kl. 09.00 – mødested aftales nærmere ved tilmelding
Der er drikkevarer på arbejdsstedet, samt samlet frokost kl. 12.00

Lørdag den 16. Maj
Vi mødes kl. 09.00 på Blåmejsevej 6. Medbring kaffe/ the. Der vil være arbejdsfordeling først på dagen. Folkefesten er pleje af vores dejlige område. Nogle af de opgaver vi skal have løst er: Buske og træer beskæres, rensning af strand samt generelt oprydning. I forhold til hvad der førhen skulle gøres, er det blevet evalueret, sådan at der er tid til fest og snak med hinanden – Nyd denne tid og styrk sammenholdet. Der vil være frokost kl. 13.00.
Tilmelding til lørdag skal ske til Vera Schmidt tlf. 40862417 senest 1. Maj.

Lørdag aften tænder vi op i grillen og håber på at en masse har lyst til at medbringe deres aftensmad og spise i fællesskab.
Tilmelding til Morten bjerregaard.thyholm@gmail.com – tilmelding kan også ske på dagen.

Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Henning, Kirsten Preben, Morten, Jacob og Vera.

Bedre mobildækning på Draget

Mobilsignalet er blevet forstærket på Draget. Lige før sommerferien fik Telenor/Telia deres egne antenner op i TDC-masten på Draget, som står nord for Helligsøvej ud for Træløbervej.

Det er Telenor, der står bag forbedringerne af signalet, hvis styrke dermed øges, og som gerne skulle være med til at lukke de såkaldte døde mobilhuller.

Ved at opgradere netværket i Vestervig og Hurup Thy er vi med til at imødekomme det stigende dataforbrug, siger netværksstrateg i Telenor, Jesper Mølbak til Nordjyske.

På Draget betyder det en markant bedre dækning – både lokalt men også for trafikanterne på Oddesundvej.

Det forberede signal vil kunne kan mærkes indenfor en radius af 5-10 km. fra masterne afhængig af det omkringliggende terræn.