Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling Lørdag d 10-9-2022.

Ekstraordinær generalforsamling for Sindrup By Ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening lørdag den 10 september kl 10.00 på Midtpunktet Thy, Rughavevej 5, Hvidbjerg 7790 Thyholm.

Dagsorden :

1. Valg af diagent – v Finn Rasmussen.
2. Valg af stemmetæller og referent – v Jan Fisker.
3. Orientering om Kap1A sagen og stillingtagen til om vi skal fortsætte med samme.
4. Oplysning og godkendelse af vores forhåbentlig sidste bidrag til dige byggeriet.
5. Evt.

Tilstede var 55 stemmeberettiget husstande, plus en ikke stemmeberettiget husstand.

 1. Valg af dirigent (v. formand Finn Rasmussen)

Bestyrelsen foreslår Connie Høgh Larsen, som modtog valg
Connie blev valgt af de fremmødte grundejere.

 1. Valg af stemmetællere og referent (v. næstformand Jan Fisker)

Bestyrelsen foreslår Bente Rasmussen og Rikke Mogensen som stemmetællere, samt Birgitte som referent. Alle 3 modtog valg, og blev valgt af de fremmødte grundejere.

 1. Orientering om kapitel 1A sagen, samt stillingtagen til om vi skal fortsætte med samme.

Finn læser op fra sin beretning :

Draget den 8. sep 2022. (TK = Thisted kommune)

Vi havde vores sidste møde med TK den 24 august, 2022. Med risiko for at gentage hvad der tidligere er sagt, finder jeg det magtpåliggende at starte ud med et par facts.

Vores vedtægter i grundejerforeningen siger helt klart at GENERALFORSAMLINGEN og dermed også den EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING er foreningens øverste myndighed. Vi har på en tidligere generalforsamling den 8.8.2020 besluttet at vi skal betale solidarisk til diget, og med solidarisk mener vi alle skal betale det samme beløb.

Grundejerforeningen har i februar 2021 ansøgt om at få en Kap 1A sag i Thisted Kommune. Grunden til at vi besluttede at ansøge om en Kap 1A sag var og er, muligheden for at TK kan betale omkostningerne ved diget og efterfølgende opkræve pengene fra de enkelte grundejere evt via ejendomsskatterne. Vi var af den opfattelse, at alle 204 grundejere derved kom til at betale det samme beløb for diget og dets vedligehold.

Vi blev bevilget en Kap 1A sag i december 2021. Vi har efterfølgende holdt adskillige møder med TK i et forsøg på at finde ud af hvad de mener Kap 1A sagen faktisk dækker. Det er nu endeligt lykkedes for os at få klar besked.
TK vil ikke involveres i opkrævning til selve dige byggeriet, men udelukkende til den fremtidige vedligeholdelse af diget.

TK har i mellemtiden uden at tale med os (husk på at en Kap 1A sag er et FÆLLES PROJEKT mellem kommunen og borgerne, i dette tilfælde TK og Ydby Drag grundejerforening) hyret en landmåler, et konsulent firma og Kyst & Havneviden til at varetage deres interesse.
I denne forbindelse er det værd at nævne, at bestyrelsen i forbindelse med vores første møde med TK, gjorde TK opmærksom på at vi havde en generalforsamlings beslutning om en solidarisk betaling af omkostningerne til diget.

TK har efterfølgende blankt erkendt at de ikke har nogen erfaring med en Kap 1A sag. Såvidt vides har TK ikke tidligere haft en Kap 1A sag.
Det er derfor mærkværdigt, at TK vælger at hyre en konsulent for intern rådgivning, når de lige så godt kunne have grebet telefonen og talt med både Slagelse og Struer Kommuner, der begge tidligere har gennemført Kap 1A sager.

TK læner sig kraftigt op ad deres konsulent, der er kommet til den konklusion at TK får færrest problemer med grundejerne, hvis TK vælger at det kun er de grundejere, der er mest udsat der skal betale til den fremtidige vedligeholdelse.
Iflg TK og deres konsulent drejer det sig om 86 grundejere.
Det vil i princippet sige at ud af 2 naboer vil den ene blive pålagt at betale til den fremtidige vedligeholdelse af diget og den anden vil ikke.

Det vil primært være ejendomme der er bygget indenfor de sidste få år der bliver undtaget da der i flere tilfælde er blevet kørt ekstra fyld på grundene inden byggeriet er påbegyndt. Vi har gjort TK opmærksom på, at det er uacceptabelt set med Grundejerforenings øjne.

Vi skal i dag tage stilling til om vi skal fortsætte med Kap 1A sagen, eller om vi skal trække os fra fremtidige deltagelse. I den forbindelse er det værd at nævne, at TK på nuværende tidspunkt har haft udgifter i størrelses orden af ca dkk 250,000.00.
Der er en gamle konsulent regning på ca dkk 100,000.00, og en nye konsulent regning som sikkert ikke bliver mindre, en regning fra landmåleren på ca dkk 30,000.00 og møder og samtaler med Kyst og Havneviden i Lemvig, som sikkert også løber op i dkk 20-30,000.00.

Hvis vi beslutter at fortsætte med Kap 1A sagen, så vil disse dkk 250,000.00 blive noget af det første TK vil opkræve fra de 86 grundejere som TK mener er dem som vil blive mest berørt af en oversvømmelse.
Et simpelt regnestykke viser at det bliver en udgift på dkk 2,900.00 per ”mest” udsat grundejer. Og samtidigt så skal de samme 86 grundejer betale for ALT vedligeholdelse af diget fremover. Begge dele tager bestyrelsen kraftigt afstand fra.
I forbindelse med TK behandling af vores Kap 1A ansøgning står der bl.a. under Økonomiske konsekvenser :

Det er kutyme at kommunen afholder interne udgifter til fremme af en Kap 1A sag. Eksterne udgifter til rådgivere mm kan videreføres til de grundejere der har nytte af projektet i tilfælde af at Kap 1A sagen gennemføres.
I modsat fald vil kommunen skulle betale sådanne udgifter.

Altså på dansk, fortsætter vi med Kap1A sagen så sender TK en regning ud
på Ca. dkk 250,000.00 til de 86 grundejer som de mener er mest udsat.
Men fravælger vi Kap1A sagen er det kutyme at TK selv dækker den udgift de har haft på de dkk 250,000.00.

Såfremt vi bestemmer os til at fortsætte med Kap 1A sagen skal i være opmærksom på, at det er et krav fra TK at der oprettes et DIGELAV, bestående af mindst 3 medlemmer. Der skal ligeledes udfærdiges vedtægter for et sådant digelag.
Hvis det bliver nødvendigt at nedsætte et digelag, bør medlemmerne til digelaget efter bestyrelsens mening bestå af personer fra de mest udsatte ejendomme.
I tilfælde af at vi vælge at trække os fra Kap 1A sagen er det bestyrelsens overbevisning at den til enhver tid siddende bestyrelse selv kan varetage opgaverne omkring vedligeholdelse af diget, måske med valg af en dige formand til at varetage opgaverne.

De opgaver vil primært bestå i at holde øje med erosionen af strand og dige med
efterfølgende kontakt til Kappel mht rådgivning og vedligeholdelse.
Det skal i den forbindelse nævnes at det er bestyrelsens opfattelse at den fremtidige
vedligeholdelse i det store og hele kan holdes indenfor vores nuværende kontingent.

Med dette i mente er vi klar til at svare på spørgsmål . Efter spørgsmål og svar seancen skal vi stemme om vi skal fortsætte med Kap 1A sagen eller om vi skal trække os ud af samme.

Spørgsmål fra salen :

Vagtelvej 11, Peter. Hvis I ikke vil have en kap.1a sag, hvordan vil vi så stå med kommunen fremover, både økonomisk og vedligeholdelses mæssigt.

Finn: Det er vores opfattelse at det er vores egne penge det drejer sig om…kommunen gør det ikke gratis. Og vi mener vi er lige så gode til selv fremover at vedligeholde diget i samarbejde med Kappel, og ikke mindst noget billigere end hvis kommunen er indover.

Vagtelvej 2, Hans: Hvis vi alle bidrager til kystsikring, så bliver det jo billigere for alle.

Finn: Det har du helt ret i, men det støtter TK og enkelte tinglyste grundejer desværre ikke. Vi har dog i 2020 stemt om, og vedtaget, at være solidariske, så alle tinglyste grundejer betaler det samme. De tinglyste grundejer som har valgt at ignorere generalforsamlingens beslutning om en solidarisk indbetaling af 1. rate, har efterfølgende fået en venlig hilsen fra vores advokat.

Vagtelvej 11, Peter: Jeg bifalder bestyrelsens arbejde. Ejendomsværdien falder jo på ALLE ejendomme hvis ikke vi bygger diget færdig. Jeg kan kun opfordrer alle til at være fælles om ansvaret. Vi skal alle beskytte hinanden.

Jan: En lille opfordring fra bestyrelsen: Kom endelig med alle de spørgsmål i brænder for at stille nu, der er ingen dumme spørgsmål her. Vi oplever desværre at flere først kommer med deres spørgsmål efter mødet, via mail eller tlf, det giver bestyrelsen en del ekstra arbejde, og samtidigt så går alle de andre grundejer jo glip af både spørgsmålet og svaret

Blåmejsevej 10, Mogens: Hvad er status på diget nu? Hvor langt er vi? Jeg bakker også op om det fælles byggeri.

Finn: Diget er ikke færdigt. Kappel går i gang til oktober med den sidste del. Vi mangler byggeri for ca. 1 million. Det kan dog være at Kappel vælger at udskyde belægningen med topmuld og græs på toppen af diget til næste år, da det måske er bedst at vente med at så græs til det tidligere forår.
Kappel arbejder også hos den anden grundejerforening, men vi kommer i første række, da de først opkræver næste rate i foråret.

Sneppevej 1, Anette: Grundejernes forsikringerne kan også gå hen og blive dyrere, for den enkelte, hvis man ikke er med i fællesskabet omkring digebyggeriet.

Finn: Ja, vi har tidligere været omkring forsikringsspørgsmålet. Hvis der bliver tale om en katastrofe i forbindelse med digebrud, så kan forsikringsselskaberne spørge ind til hvorvidt den enkelte grundejer har bidraget til fællessikring af området.
Har man ikke det, kan forsikringen nægte at dække skader ved en evt. stormflod.

Blåmejsevej 8, Michael: Kan vi blive oplyst lidt mere, eksempelvis er der en del af de frivillige medlemmer, som jo ikke er tvunget ind i grundejerforeningen, hvor mange af dem har meldt ud at de ikke vil betale.
Hvor mange medlemmer er sendt til retten i Holstebro?
Hvor mange forventer man vil betale 2.rate?
…..Jeg vil også være med til at betale fælles, hvis man kan sikre at alle betaler.

Finn: Vi er pt. 151 tinglyste medlemmer, samme antal gennem flere år nu.
Der er yderligere Ca 30 ikke tinglyste grundejer som år efter år betaler kontingentet.
Der er Ca 20 ikke tinglyste grundejer som hverken betaler kontingent eller til diget.
I alt har 167 tinglyste og ikke tinglyste grundejer indbetalte den 1.rate på de 10.000 Kr.
11 tinglyste grundejer synes ikke de skulle betale til diget trods det faktum at de er tinglyst.
1 har betalt efter vi sendte en ”huskemail” ud til alle ikke betalende tinglyste grundejer.
4 har betalt efter en henvendelse fra vores advokat.
Der er desværre stadigvæk 6 tinglyste grundejer som fortsat nægter at betale til diget. Vores advokat har stævnet dem, og de skal møde i retten i Holstebro.
Det bliver nok først engang i 1.kvt. næste år, at sagen kommer for en dommer.
Det er tynde argumenter de tinglyste grundejer kommer med for ikke at betale til diget.

Jan: Vi forventer at man betaler. Jeg har talt med en del og har ikke hørt om nogen, der ikke vil betale. Tidligere har vi jo snakket om et beløb på helt op til Ca 24.000 Kr pr grundejer, og det beløb har vi jo fået barberet ned til Ca 16500 Kr, og det er jo positiv. Vi skal huske på at stort set ALLE vil blive berørt af en evt. oversvømmelse.
Kom op og se på denne planchen der står heroppe hvor meget vandet vil brede sig ved en oversvømmelse. Dem der har en grund der ikke direkte bliver oversvømmet skal jo have en båd fra Thyholm for at komme til deres hus. Og så skal de være heldige hvis der stadigvæk er strøm til sommerhuset, for vand og el går jo som vi ved ikke godt i spænd sammen.

Solsortevej 1, Leif Sunesen: Skal den skade på diget nede ved Solsortevej repareres?

Jan: Du skal have fat i Thisted kommune for at få repareret den lunke der er nede ved dit hus. Eksperter har været rundt og se på, hvor diget skal være hårdt og hvor det skal være naturligt. (Jan viser det på kortet)

Solsortevej 1, Sunesen: Det er et andet sted jeg mener…. (der peges på kortet)

Finn: Det stykke du taler om er ikke færdiggjort endnu. Det kommer i den følgende etape.

Blåmejsevej, Vera: Folk på Draget har i mange år stået sammen. Det er jeg sikker på at de fortsætter med. Så kære bestyrelse – Bare klø på…!

Solsortevej 16 Lars: Er der hånd om at vandet kan trænge ind bagfra? Helt derude hvor kreaturerne går?

Finn: Vi kan kun tage os af det område som berøre vores grundejerforening, det område derude du snakker om høre under den anden grundejerforening.

Blåmejsevej 8 Michael: Hvor stor en andel forventer bestyrelsen at vi fremover skal bruge på vedligeholdelse af diget, af de 1500kr vi betaler i kontingentet?

Jan: Vi læner os op ad Kappels vurdering på hvor meget vedligeholdelsesarbejde der er på diget, og mener vi kan klare os med de 1500 kr. pr år i kontingent. Vi er godt dækket ind.

Blåmejsevej 8 Michael: Vil det sige at alle de 1500 kr. vil gå til diget?

Jan: Nej, vi er overbevist om at der også er penge nok til de andre udgifter vi har i årets løb.

Finn: Thisted kommune mener at der til næste år skal hældes 200 tons grus og ral på diget. Det er Kappel ikke enige i. Han mener ikke det er nødvendigt at der skal hældes så meget materiale på. Han vil i stedet for ”genbruge” det grus/ral som har flyttet sig rundt imellem høfderne, til at fylde på de steder hvor der evt mangler noget. Det vil også gøre arbejdet væsentligt billigere for grundejerforeningen.

Jan: Vi har været ude at gå på diget med eksperter og vi er opmærksomme på at vi skal være på forkant med vedligeholdelsen på en fornuftig og økonomisk måde.

Birger: I henhold til tidligere spørgsmål om indtrængende vand bagfra, så har den anden grundejerforening lavet et dige – en vold af blåler – ude ved vejlerne.
Jeg har selv set at Kappel har kørt ler på. Så det er der tænkt på, så vi skulle meget gerne være beskyttet mod vand fra den side af også.

Spætmejsevej 18, Carsten: Hvis vi ikke retter os efter kommunen og køre det ral og sand på som de foreskriver, bortfalde tilladelse til diget så? Og hvordan vil I takle det?

Finn: Tilladelse til at bygge diget HAR vi jo fået, så det ser vi ingen problemer med.
Hvis vi forholde os til kommunens foreslag om fodring af diget med 200 tons ral og sand, så bliver det svært af komme ned til stranden for sand og ral, så for at undgå denne scenarie læner vi os op af Kappels indsigt og erfaring i hvordan man vedligeholder et dige.

Flere spørgsmål?

Det var ikke tilfældet.

Finn: Jamen så er vi jo kommet frem til selve afstemningen.

Hvis vi skal være solidarisk og melde os ud af Kap.1A sagen, stemmer I ”Ja”.
Hvis I stemmer ”nej”, er det de 86 personer der skal betale gildet alene.

Bente og Rikke tæller stemmerne op, og resultatet er : JA =54, NEJ=1

Finn: Med det resultat betyder det at vi trækker os ud af Kap.1A sagen.
Vi vil herefter informere Thisted kommune om resultatet af afstemningen, og vores afslutning af Kap. 1A sagen, hvilket de sikkert vil blive mere end glade for.

 1. Oplysning og godkendelse af vores forhåbentlig sidste bidrag til digebyggeriet.

Finn: Hvis vi har samme opbakning fra alle dem som har indbetalt til først rate til diget, har bestyrelsen regnet sig frem til at den forhåbentlig sidste opkrævning ender på kun 6500 kr. Dette beløb er jo heldigvis væsentlig mindre end de beløber vi havde oppe at vende på den ekstraordinære generalforsamling d 29-8-2021. (værste scenarie 24.000kr)

Der stemmes om indbetaling af 2. rate til diget på 6500,- kr.

Sæt kryds ved ja hvis du mener vi skal indbetale 6500,-kr. til diget i anden rate.
Sæt kryds ved nej hvis du mener vi ikke skal indbetale 6500,-kr. til diget i anden rate.

Bente og Rikke tæller stemmerne op, og resultatet er : Ja = 54. Nej = 0. Blank = 1.

Finn: Hermed kan vi konkluderer at de fremmødte grundejer har vedtaget at vi skal indbetale 6500,-kr. I anden rate til diget.
Bestyrelsen takker generalforsamlingen for opbakningen til indbetaling til diget.
Vi regner med at udsende opkrævningen snarest, så vi har pengene sidst i oktober.

 1. Eventuelt.

Jan: Der er kommet en del nye ejere til i grundejerforeningen. Ifm. udlejning af husene kunne det ønskes at man laver en huskeliste til lejere (på flere sprog) om at skrald skal i skraldespanden og ikke smides ved siden af, så de vilde dyr spreder det i hele området. Samtidigt kunne man også skrive at hundeefterladenskaber på diget og vores veje, skal fjernes så de andre sommerhusejere/lejere ikke går rundt og træder i hunde høm hømmer.

Spætmejsevej 18, Carsten: I slap lidt let hen over det med tilladelser til strandfodring mm. Hvis tilladelsen fra Thisted kommune frafalder, risikere vi så at vi kommer til at fjerne diget igen for egne regning?

Jan: Thisted kommune skal godkendt diget når det er færdigt. Det er jeg overbevist om de også gør. Vi har haft mange samtaler med dem undervejs i byggeriet af diget, så jeg er ret overbevist om at de bliver tilfreds med vores (Kappels) færdige arbejde.

Finn: Thisted kommune vil gerne godkende vores dige uden deres deltagelse i byggeriet. De er blevet inviteret til at deltage i et eventuelt nyt digelag. Det har de dog takket pænt nej tak til, så derfor er jeg ikke nervøs for om de kommer med påbud om at vi skal fjerne eller ombygge diget igen. Hvis de mener der er problemer med diget eller den fremtidige vedligeholdelse, går jeg ud fra at de informere os om hvad de ønsker der evt skal ændres eller forbedres, og så må vi jo rette os ind efter det.

Der var ikke flere spørgsmål.

Finn: Jamen så er der kun tilbage at takke alle for deltagelse og for en god og venlig tone.

På vegne af bestyrelsen

Sekretær
Jesper Sloth

Godkendt dagens dato.

Godkendelse af referat

Ordstyrer: Connie Høgh Larsen __________________________________________

Ordinær generalforsamling for Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Mandag d 6-6-2022 kl. 10.00 på Midtpunket thy Rughavevej 5 Hvidbjerg 7790 Thyholm.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere – v. Jan Fisker

2. Valg af dirigent og referent – v. Finn Rasmussen

3. Bestyrelsens beretning – v. Finn Rasmussen

4. Regnskabsaflæggelse – v. Tina Jul Christensen

5. 2nd behandling af forslag til bestyrelsens brug af foreningens midler – v. Finn Rasmussen

6. 1st behandling af NORDEAS krav om ændring i foreningens vedtægter – v. Finn Rasmussen

7. Indkomne foreslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – v. Finn Rasmussen

9. Valg af suppleant – v. Finn Rasmussen

10. Valg af revisor – v. Jan Fisker

11. Valg til Dige Lav – v. Finn Rasmussen

12. Næste års budget – v. Tina Jul Christensen

13. Næste års kontingent – v. Finn Rasmussen

14. Eventuelt.

Tilstede var 65 stemmeberettigede husstande repræsenteret med 89 personer.

Ad 1) Valg af stemmetæller.
Pollete, Rikke og Eva fra Vagtelvej 32 blev valgt som stemmetæller.

Ad 2) Valg af dirigent.
Connie Høegh Larsen blev valgt, og hun konstaterede at der var lovligt indkaldt til den ordinære generalforsamling i rette tid.

Ad 3) Bestyrelsens beretning.
Formanden Finn Rasmussen startede med at byde de fremmødte velkommen til generalforsamlingen, og samtidigt roste han for det store fremmøde.

Finn efterlyste samtidigt en notar, da der kun var sekretæren til at tage notater, men der var desværre ingen som meldte sig, så derfor må i undskylde hvis ikke alle kommentarerne fra mødet er med, det er jo svært ene mand at få det hele med.

Finn : jeg vil høre om jeg skal bruge tid på at læse hele bestyrelsens beretning op, eller om det er ok at gå direkte til spørgsmål. Der var bred enighed om at gå direkte til spørgsmål :

Men før vi går til spørgsmålene vil jeg gerne læse dette dokument op jeg har skrevet.

Tanker omkring Kap 1A sagen.

Vi har indtil nu haft 3 møder med Thisted Kommune omkring Kap 1A sagen.
Det har været os magtpåliggende, at få en klar melding om hvad TK vil acceptere som udgifter, der skal ind under Kap 1A sagen.
Det lykkedes endelig i torsdag at få et klart udsagn fra TK.
TK har besluttet, at færdiggørelsen af diget IKKE kan afregnes via Kap 1A sagen!!
Der blev foreslået, at vi skulle søge TK om en kommune garanti for de sidste ca. KR 1 mill plus moms. Vi kunne så med en sådan kommune garanti gå i banken (Nordea) og anmode om et lån. Vi har ingen ide om hvad sådanne lånebetingelser evt. kunne blive ej heller om de i sidste ende vil kræve pant i vores ejendomme. Efter grundig overvejelse har bestyrelsen besluttet, at det ikke er en farbar vej.
Grunden hertil er som følger:

 1. Det vil sikkert tage noget der ligner 10 til 11 måneder at få ansøgningen igennem på kommunalt plan. Vi skal i den forbindelse huske på, at TKs økonomi udvalg tidligere har afslået at støtte projektet økonomisk.
 2. Hvis vi skulle gå den vej, bliver vi nødt til at udsætte færdiggørelsen til efteråret 2023. Vores kontrakt med KAPPEL skal være fuldendt inden udgangen af 2022. KAPPEL vil sikkert hilse en forsinkelse velkommen, da vi dermed har brudt vores kontraktlige forpligtigelser. Vi kunne forestille os, at KAPPEL i givet fald vil acceptere en udsættelse, men samtidig kræve kompensation for de stigende brændstof priser, som den nuværende kontrakt ikke er omfattet af.
  Dette kunne meget vel fordyre projektet med KR 3-400,000.
 3. Endelig er der MURPHY’s lov. Hvis vi valgte at udsætte projektet, er der nok en fair chance for en kæmpe vinterstorm som potentielt kunne ødelægge hvad vi allerede har bygget, med efterfølgende oversvømmelse af udsatte ejendomme.

FREMTIDIG VEDLIGEHOLDELSE.

Som vi alle ved er foreningens generalforsamling foreningens øverste myndighed.
Vi bringer det op for at erindre om, at vi for et par år siden vedtog, at alle grundejere skulle bidrage på lige fod (samme beløb) til bygning af diget.
TK har nu haft hyret et konsulent firma til rådgivning omkring bidrags ydelsen.
TK har også hyret en landmåler til at måle niveauet over daglig vande for hver enkel ejendom.
TK konsulent er kommet frem til og anbefaler TK til kun at lade de mest udsatte ejendomme betale for den fremtidige vedligeholdelse.
Konsulentens begrundelse er at det vil mindske TK risiko ved evt fremtidige søgsmål.
Det er stik imod hvad vi som forening tidligere har bestemt, og vi finder denne fremgangsmåde helt uacceptabel.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi ved at bibeholde vores nuværende kontingent niveau sagtes kan magte opgaven med fremtidig vedligeholdelse af diget.

Ad 4) Regnskabsaflæggelse.

Kassereren Tina Jul Christensen fremlagde regnskabet for de fremmødte, og spurgte om der var spørgsmål til regnskabet :

Michael Blåmejsevej 8 : Hvorfor stemmer kontingent indtægterne ikke overens med det budgetterede.

Tina : Det gør det sådan set også, vi har kun 153 tinglyste medlemmer som er tvunget til at betale hvert år. Derefter kommer der de frivillige indbetaler, som ikke er tinglyste medlemmer, men som hvert år alligevel betaler kontingent, det tal svinger jo fra år til år alt efter hvor mange af de frivillige der betaler kontingentet.

Michael : Jeg kan se en diverse udgift på over 10.000kr som i ikke har udspecificeret, som i ellers har gjort jer umagen med på de andre punkter, hvad er de penge blevet brugt til.

Tina : De 3500kr er gået til bord og bænkesæt ned til stranden. Desuden har vi købt en bærbar computer til sekretæren til 2500kr. Så har vi haft et hackerangreb som har kostet 1300kr at få ordnet, og sidst så har vi fået lavet en oprensning af dræn mellem Solsortevej og Sneppevej til 3300kr.

Else (fra??) : Jeg kan se et tilgodehavende fra tinglyste medlemmer som ikke har betalt kontingent, hvad vil i gøre for at få de penge.

Finn : De tinglyste grundejer er tvunget til at betale kontingent, det er der slet ingen tvivl om. Engang efter dette møde, sender vi en rykker brev/mail ud med besked om at betale det udestående inden en given dato, ellers ender sagen med inkasso.
Og det samme vil vi gøre med de manglende indbetalinger på de 10.000kr til diget.

Ad 5) 2nd behandling af forslag til bestyrelsens brug af foreningens midler.

Finn : Vi er nu nået til 2nd behandling af forslaget til bestyrelsens brug af foreningens midler. Er der nogle spørgsmål :

Bo Hjejlevej : Hvorfor begrænse bestyrelsens midler, hvad nu hvis der kommer en uforudset udgift på over de 25.000kr, hvordan vil i så takle det.

Finn : Vi mener at vi har så meget styr på de årlige udgifter at vi ikke tror vi vil komme i den situation. Men skulle det alligevel ske, vil det overskredet beløb højst sandsynligt være meget begrænset, og så betaler vi det, og så må vi bringe det op på næste generalforsamling, og så høre forsamlingens mening.

Bo : Hvilket formål er der så med den begrænsning, hvis den alligevel ikke bliver overholdt.

Rasmus Solsortevej 66 : Det er ikke nødvendigt at begrænse bestyrelsens midler, da det bliver bestemt på generalforsamlingen.

Finn : Nu skal vi lige huske på at formålet med denne begrænsning er at vi vil forhindre fremtidige bestyrelser i bare at bruge løs af foreningens midler, uden grundejernes viden. Det var vi jo vidner til med den forrige bestyrelse, de havde både bestilt en bådrampe til 300.000kr, og købt betonklodser til 75.000kr uden generalforsamlingens godkendelse. Og det ønsker vi at forhindre fremover.

Bo : Jeg vil være ked af at lave noget for en forening hvor bestyrelsen havde en begrænsning på 25.000kr, hvis regningen nu er over 25.000 vil jeg så få mine penge.

Jan Næstformand : Hvis der kommer et eller andet som skal laves til over 25.000kr så må vi jo venter til vi har haft det oppe på den næstkommende generalforsamling.

Herefter kørte spørgsmålene og svarene bare rundt i ring, så efter en rum tid skar formanden ind og reklamerede at nu var det vist tid til en afstemning.

Finn : Da i kom fik i udleveret en ja nej stemmeseddel med et 1 tal på, den skal i bruge nu. I skal sætte kryds i ja eller nej rubrikken.

Vi stemmer om den vedtægtsændring som bestyrelsen fremsatte sidste år, der siger at den til enhver tid siddende bestyrelse har et maximalt rådighedsbeløb på 25.000kr til uforudsete udgifter årligt.

Dog undtaget ved arbejde på diget, hvis der f.eks. er fare for gennembrud ved stormflod, eller lignende, her skal bestyrelsen have frit rådighed over foreningens midler/penge.

Efter endt afstemning og optælling af stemmesedlerne kunne vi konstatere med 60 ja stemmer mod 7 nej stemmer, at vedtægtsændringen er endeligt godkendt.
Ved en fejl var der blevet udleveret 2 ekstra stemmesedler.
Forsamlingen blev informeret om dette, og blev spurgt om de ønskede omvalg, hvilket ikke var tilfældet.

Ad 6) 1st behandling af Nordeas krav om ændring i foreningens vedtægter.

Finn : Vi er af Nordea blevet pålagt at ændre vores vedtægter i forhold til deres regler. Hvis vi siger nej til denne vedtægtsændring risikere vi af stå uden en bank. Dette er en helt normal formular, som bruges af de fleste banker og foreninger, og vi opfordre derfor alle de fremmødte grundejer til at stemme ja.

I har fået udleveret en ja nej seddel med et 2 tal på, den skal i bruge nu, og sæt kryds i ja eller nej rubrikken.
Efter endt afstemning og optælling af stemmesedlerne kunne vi konstatere med 65 ja stemmer mod 0 nej stemmer, at det blev til et klart ja til 1st behandling af Nordeas krav om ændring i foreningens vedtægter.

Ad 7 ) Indkomne forslag.

Jan Fisker : Der er ingen indkommende foreslag.

Vera : Det er ikke rigtigt, jeg har sendt et brev til dig med forskellige forslag.

Jan : Ja, det er rigtigt, men da vi snakkede sammen i telefonen i ca en time, fik jeg den fornemmelse at vi blev enige om at det nu var færdigdiskuteret.

Vera : Nej det må du have misforstået, eller så har jeg ikke udtrygt mig klart nok, så det gør jeg nu. Det står i vedtægterne at bestyrelse har en forpligtelse til at holde øje og opsyn på draget, og der synes jeg i har svigtet som bestyrelse.

Jan : Altså, der står ikke noget om at vi skal holde øje med om der er græs på en vendeplads i stedet for grus, og der står heller ikke at vi skal holde øje med at folk sørger for at få klippet de grene af, som hænger lidt for langt ind over naboens grund. Sådanne småting mener vi klart er bedst for alle hvis grundejerne selv får løst.
Vi ønsker ikke at gå rundt og være opsynsmænd og komme med bulder og brag og løftet pegefinger, i tide og utide, det mener vi ikke der kommer noget godt ud af.
Vi har i stedet valgt at brugt vores tid og fokus på diget, som vi mener er langt mere vigtigt, end hvor der gror græs og hvor der hænger uønskede grene.

Vera : De ting jeg fremhævede i brevet til dig er jo ikke skrevet for at kritisere bestyrelsen, det er en påmindelse om hvad der kræves af bestyrelsen, og i skal betragte det som en håndsrækning til jer.

Jan : Bestyrelsen har dyb respekt for det arbejde du igennem mange år har lagt i grundejerforeningen, men du må respektere at vi har valgt at prioritere og gøre tingene på en anderledes måde, end dengang du var formand.

Vera : Jeg er nød til at sige det igen, det jeg skrev og siger her er ikke for at kritisere bestyrelsen, men jeg mener stadigvæk det er jeres ansvar at holde opsyn på Draget.

Jan : Vi har som sagt valgt at koncentrere os om diget i det forløbende år, og det bliver vi ved med til det er færdigt. Derefter håber vi der kommer mere ro på tingene, så vi i bestyrelsen kan finde tid til andre gøremål på Draget

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Finn Rasmussen og Briger Chang.
Begge modtog genvalg.
Begge 2 blev genvalgt ved klapsalver.

Ad 9) Valg af suppleant.

På valg var Kirsten Larsen, som ikke ønskede genvalg.
Ole Alstrup fra Vagtelvej 6 meldte sig frivilligt som suppleant.
Ole Alstrup blev valgt ved klapsalver.

Ad 10) Valg af revisor.

Jan : Vi har pt. 2 dygtige revisor som begge har tilkendegivet at de modtager genvalg.
Begge blev genvalgt ved klapsalver.

Ad 11) Valg til digelaug.

Finn : Bestyrelsen mener det nok vil være bedst at vente med at vælg et digelaug.
Vi risikere at skulle vælge en ny digelaug igen efter den udmelding TK kom med i torsdags, og måske bliver vi også nød til at lave et sæt helt nye vedtægter.
Vi vil hurtigst muligt indkalde til et nyt møde med kommunen, for at høre om de fastholder deres udspil i Kap1A sagen, eller om de vil efterkomme vores ønske om at alle grundejer på draget solidarisk bidrager til diget, både det der er etableret og det som senere i år skal laves, samt den fremtidige vedligeholdelsen af den.

Birgit Blåmejsevej 20 : Hvad har kommunen imod at vi alle betaler til diget.

Finn : Kommunen er blevet rådgivet til at begrænse antallet af betalende grundejer, til de mest udsatte grundejer, fordi de så mindsker risikoen for søgsmål.

Hans Vagtelvej 2 : Der skulle komme en landmåler og måle op, er det ikke spild af tid hvis vi ikke vil følge kommunens retningslinje om individuel betaling til diget.

Finn : Nu er det jo TK som har bestilt en landmåler for at finde ud af hvem og hvor mange grundejer der vil blive berørt af en vandstigning, og derefter er TK kommet med et oplæg om at det kun er disse grundejer som skal betale til diget, og det mener vi i bestyrelsen er helt forkasteligt, og ikke noget vi kan bakke op om.

Vera : Det blev besluttet på en generalforsamling for mange år siden at vi alle solidarisk skulle betale til diget, det er jeg glad for at høre at i bestyrelsen prøver at efterkomme.

Spørgsmål fra salen, fik hverken navn eller bopæl : Jeg mener at have læst at TK mener en solidarisk betaling til diget ikke er lovligt, er det virkeligt rigtigt.

Jan : TK er simpelthen bange for søgsmål hvis alle grundejer er betalingspligtigt. Kommunerne snakker jo sammen når de skal kystsikre, og når TK høre at nogle af de andre er blevet sagsøgt bliver de bange for at ende i samme situation.

Ad 12) Næste års budget.

Næste års budget blev fremlagt af Tina, og efter fremlæggelsen spurgte hun om der var spørgsmål.

Spørgsmål fra salen, og igen fik jeg hverken navn eller bopæl :
Skal kassebeholdning være så høj, ca. 500.000kr, så høj mindes jeg ikke den plejer at være.

Tina : Nej det behøver den såmænd ikke at være.

Finn : Vi kommer jo ikke uden om at vi engang senere på året skal opkræve yderlige penge til diget. Vi har regnet os frem til at vi nok skal opkræve 7500kr pr grundejer. Det beløb kunne jo gøres mindre hvis vi bruger noget af kassebeholdningen til diget, men det vil vi ikke bare lægge ind i budgettet uden jeres opbakning.
Derfor kommer vi heller ikke uden om en ekstraordinær generalforsamling her senere på året, hvor vi skal have dette emne på dagsorden. Og til den tid håber vi også på en endegyldigt svar fra TK og kap1a sagen, så vi forhåbentlig ved præcis hvor vi står.

Der kom ikke flere spørgsmål, og derfor gik vi direkte til godkendelse af budgettet.

Afstemningen blev afgjort ved håndsoprækning. Alle stemte for ingen imod, så dermed blev næste års budget godkendt af de fremmødte.

Ad 13) Næste års kontingent.

Finn : Bestyrelsen foreslår at vi bibeholder det samme kontingents beløb på 1500kr.

Kontingenets beløbet på 1500kr blev godkendt ved håndsoprækning, hvor alle stemte for ingen imod, så dermed blev næste års kontingent på 1500kr godkendt af de fremmødte.

Ad 14 Eventuelt.

Finn : Bestyrelsen vil gerne opfordre til at vi hjælper hinanden, og alle tager et voksent ansvar. Tag kontakt til naboen hvis du går og gruer over noget, så i kan få snakket om det i en ordentlig tone. Og spørg om og tilbyd din hjælp, det kommer vi alle længst med.

Vejvedligeholdelse : kunne der evt. lægges grus til at lappe vores veje med.

Der ligger stadigvæk lidt grus for enden af Stenpikkervej, Nattergalevej, Sneppevej og Blåmejsevej. Der arbejdes på at finde et sted hvor vi kan droppe et læs til fælles afbenyttelse. Er der nogen der evt har en ubebygget grund de kunne tænke sig at tilbyde til formålet.

Morten Solsortevej : Er bestyrelsen bekendt med at der midt i vejen på solsortevej, er gravet nogle huller, tror det er i forbindelse med opmåling af skælpæle.
Hvem kommer og dækker de huller til igen.

Jan : Altså, jeg kommer i hvert fald ikke og dækker dem til. Stort grin fra salen..
Bestyrelsen har ikke hørt noget. Og som vi har sagt før, så tag da en snak med naboen eller de berørte beboer, og høre dem ad hvad der yderlige skal ske.

Sneppevej 19 : 2 spørgsmål. 1 spørgsmål Hvorfor fliser vi ikke mere.
2 spørgsmål adgangen til stranden er blevet meget dårligt efter bygning af diget.

Jan : Ang. flis, der er flertal i bestyrelsen for at det ikke er foreningens opgave, men derimod den enkelte borger som selv må bestille en flis maskine/mand.
Og til dit spørgsmål til adgangen til stranden, så er det en forglemmelse fra kappels side af, da han skulle have lavet en naturligt nedgang af de sten der er lagt for enden af vores høfder, han udbedre det senere og samtidigt så vil vi søge kommunen om tilladelse til at bygge nogle trapper nedgange til stranden.

Enkelte af de fremmødte udtrykte deres utilfredshed med flis svaret, og mente at det var for dårligt at de ikke kunne få fliset mere.

En af de fremmødte rejste sig op og sagde meget højt : Nu må i altså holde op.
Hvis jeg vil have lavet noget havearbejde hvor jeg bor privat, så må jeg enten gøre det selv, eller betale for det. Hvorfor skulle det være anderledes oppe i mit sommerhus, det giver da ingen mening.
Hvis man vil have lavet noget havearbejde, her eller derhjemme så er det enten knofedt eller betale for det. Stor applaus.

Nattergalevej 12 : Jeg har et spørgsmål til Birger. Hvem slår græsset på diget.

Birger : Det har jeg gjort indtil nu, men det er fremover lagt over på en anden, da jeg ikke ønsker at fortsætte.

Finn : Græsset på diget og helligsøvej bliver slået ca. en gang i vækstmånederne til en pris omkring 700kr pr gang.

Der kom ikke yderlige spørgsmål, så formanden Finn takkede for god takt og tone, og gjorde opmærksom på at der blev holdt en kort pause på 5-10 min, inden vi gik i gang med den ekstraordinær generalforsamling.

På vegne af bestyrelsen
Sekretær
Jesper Sloth.

Godkendt dagens dato

Connie Høegh Larsen: ____________________________________

Connies underskrift er på file hos foreningens sekretær.

Ekstraordinær generalforsamling for Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Mandag d. 6-6-2022 kl 12.00 på Midtpunktet Thy Rughavevej 5 Hvidbjerg 7790 Thyholm.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere – v. Jan Fisker

2. Valg af dirigent og Referent – v. Finn Rasmussen

3. 2en behandling af NORDEAS krav om ændring i foreningens vedtægter

Tilstede var 65 husstande repræsenteret med 89 personer.

Ad 1) Valg af stemmetæller.
Pollete, Rikke og Eva fra Vagtelvej 32 blev valgt som stemmetæller.

Ad 2) Valg af dirigent.
Connie Høegh Larsen blev valgt, og hun konstaterede at der var lovligt indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling i rette tid.

Ad 3) 2nd behandling af NORDEA’s krav om ændring i foreningen’s vedtægter.
Finn: Skal vi ikke bare kaste os direkte ud i afstemning af 2nd behandling af NORDEA’s krav om ændring i foreningen’s vedtægter.

Afstemning foregik ved håndsoprækning, alle 65 husstande stemte for, ingen imod.

Dermed kan vi konstatere at 2nd behandling af NORDEA’s krav om ændring i foreningen’s vedtægter er endegyldigt godkendt.

På vegne af bestyrelsen

Sekretær
Jesper Sloth

Godkendt dagens dato 19/06-2022

Connie’s underskrift er på file hos foreningens sekretær.

Generalforsamling 2021

Kære medlemmer.

Så er det sidste faldet på plads ift. generalforsamling. I har modtaget en e-mail med: Dagsorden, Formandens beretning, årsregnskab og budget for 2021.

dagsorden ses ligeledes herunder:

Dagsorden – Generalforsamling den 20. juni 2021 kl. 10.00 på Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.

 1. Valg af stemmetællere – Henriette Dahl
 2. Valg af dirigent og referent – Henriette Dahl
 3. Aflæggelse af beretning for den forløbne periode
  a. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning – Henriette Dahl
  b. Orientering om bestyrelsens beslutningsproces i forbindelse med kystsikringen – Allan Pedersen
 4. Regnskabsaflæggelse – Henriette Dahl
 5. Indkomne forslag
  a. Forslag fra Vera – nedsættelse af brandfare og flisudvalg – Henriette Dahl
  b. Indbetaling til kystsikringen – bestyrelsens finansieringsforslag – indbetaling af kr. 8.000,00 i fbm. etape 1 og 2 – Henriette Dahl
 6. Tillidsafstemning vedr. de siddende bestyrelsesmedlemmer som ikke er på valg, Henriette Dahl og Allan Pedersen. Der ønskes generalforsamlingens tilkendegivelse af, hvorvidt der stadig er tillid til deres bestyrelsesarbejde valgperioden ud. – Allan Pedersen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Henriette Dahl
 8. Valg af suppleant – Henriette Dahl
 9. Valg af revisorer – Henriette Dahl
 10. Næste års budget – Henriette Dahl
 11. Næste års kontingent – Henriette Dahl
 12. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer.

Mvh. Bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Kære Grundejere på Ydby Drag. Vi har nu fået endelig bekræftet lokationen for den kommende generalforsamling. Derfor bedes I sætte kryds i kalenderen den 20/6-2021 klokken 10:00. Generalforsamlingen kommer i år til at foregå i Midtpunktet, Rughavevej 5, Hvidbjerg 7790 Thyholm. Der vil som tidligere være kaffe og rundstykke. Dagsorden følger snarest.

Mvh. Bestyrelsen.

Hjertestarter på Vagtelvej 40

Der er fornyligt hængt en hjertestarter op på adressen: Vagtelvej 40. Hjertestarteren er offentlig tilgængelig 24/7-365. Hjertestarteren er hængt op på privat initiativ og har derfor ikke haft økonomisk konsekvens for Ydby Drag Grundejerforening.

Herunder ses billeder af hvor nøjagtigt hjertestarteren hænger:

For yderligere spørgsmål, kontakt sekretær: Allan Pedersen.

Bestyrelsesmøde

Den 08/05-2021 har bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde. På mødet er der arbejdet med med at få planlagt dette års generalforsamling jf. gældende og kommende COVID-19 retningslinjer. Der er nu fundet en dato sidst i juni som der arbejdes hen imod. Så snart der er endelig verificering fra de involverede parter på at det kan lade sig gøre vil datoen selvfølgelig blive meldt ud til medlemmerne.

Dagsorden m.m. vil blive meldt ud jf. vedtægterne og indkomne forslag fra medlemmerne modtages meget gerne.

Bestyrelsen glæder sig til at se alle til generalforsamling.

Hjemmesiden er endelig oppe at køre igen.

Det er med stor glæde at vi nu igen kan tage ejerskab over Ydby Drags hjemmeside. Hjemmesiden har gennem lang tid være låst efter et hackerangreb. Dette er nu bragt til en ende og hjemmesiden vil igen blive løbende opdateret med relevant info for Grundejere samt interesserede.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Husk den ekstraordinære generalforsamling den 6. august kl. 10

Kære grundejer

Du/i indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid:            Søndag den 6. august 2017, kl. 10.00 (ny dato)
Sted:         Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. a) Økonomi vedrørende kystsikring / digesikring.
  b) Sikkerhed vedrørende økonomi fremadrettet.
 4. Evt.

Foreningen er vært med kaffe, te og et rundstykke.

Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Med venlig hilsen
bestyrelsen
Poul, Henning, Anna, Jørgen, Kirsten og Vera