Infobrev om betaling af første rate til digeprojektet.

Kære grundejer.

Som vedtaget på generalforsamling d. 29-8-2021, opfordrer vi hermed alle grundejere til hurtigst muligt, dog senest d. 28-12-2021, at indbetale første rate til digebyggeriet på Kr. 10.000.

Opkrævning kommer fra banken enten på PBS eller girokort senere.

I bestyrelsen er vi af den klare overbevisning, at den enkelte grundejer vil stå bedre stillet rent forsikringsmæssigt, hvis denne har vist vilje, ved kollektivt at stå sammen om digebyggeriet, for at sikre sin ejendom mod fare for oversvømmelse.

Der er nogle helt specifikke regler angående skader og selvrisiko ved stormflod.
vi opfordrer alle til at gå ind og læse om på nettet. Søg: Lov om stormflod og stormfald.
Kontakt evt. også jeres forsikringsselskab og hør nærmere der.

Her kommer et lille udpluk fra nettet, som vi mener er højaktuel for alle grundejere på Draget:

For skader på fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 10 pct.
Selvrisikoen udgør minimum 10.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.

Skader på privat løsøre placeret i fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 5 pct.
Selvrisikoen udgør minimum 5.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.

Som alle nok kan se, så kan det blive en ret så bekostelig affære, hvis vores dige ikke er stærk nok. Derfor opfordrer vi endnu engang alle grundejere på Draget til at støtte økonomisk op omkring vores FÆLLES dige, som skal beskytte os ALLE imod indtrængende vand fra Fjorden.

Nedenstående er fra nettet under: Lov om stormflod og stormfald. Gå ind og læs..!

§ 7. Erstatning for skader forårsaget af stormflod kan ud over selvrisikoen nedsættes eller helt bortfalde, såfremt:

  • 1) bygningen er opført på et sted, hvor der er en særlig stor risiko for skader forårsaget af stormflod og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opførelsen eller erhvervelsen vidste eller burde vide dette,
  • 2) bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, hvor dette er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,
  • 3) bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,
  • 4) løsøre er anbragt i de under nr. 1-3 anførte bygninger eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet,
  • 5) skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller
  • 6) skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet.

Ps: Hvis ”gamle” ejer på Draget modtager dette brev, så send venligst en mail med oplysninger om de nye ejer, så vi kan få rettet vores mailadresser til, og få sendt dette brevet videre til de nye ejer.

I kan sende oplysningerne til ydbydrag21@outlook.dk eller ydbydrag@ydbydrag.dk

På vegne af bestyrelsen
Sekretær
Jesper Sloth.

Ekstraordinær generalforsamling for Ydbydrags Grundejerforening søndag den 29-8-2021 kl.10.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent – v. Jan Fisker

2. Valg af stemme tæller – v. Jan Fisker

3. Kort orientering om ”siden sidst” – v. Finn Rasmussen

4. Diget, pris for diget og hvordan betaler vi for digekonstruktionen – v. Jan /Finn

5. Valg af bestyrelsesmedlem – v. Jan Fisker

6. Valg af suppleant – v. Jan Fisker

7. Valg af revisor – v. Jan Fisker

8. Forslag til begrænsning af bestyrelsens brug af foreningens penge – v. Finn Rasmussen

9. Budget – v. Finn Rasmussen

10. Eventuelt.

Tilstede var 67 husstande repræsenteret med 94 personer.

ad 1. Valg af dirigent.

Connie Høegh Larsen blev valgt, og hun konstaterede at der var lovligt indkaldt til den ekstra ordinære generalforsamling i rette tid.

ad 2. Valg af stemmetæller.

Dorthe Kjær og Karen Bjerregaard blev valgt. Begge er fra Spætmejsevej.

ad 3. Kort orientering om “siden sidst”.

Finn refererer:

Umiddelbart efter den ordinære general forsamling den 20 juni 2021, mødtes de nyvalgte bestyrelses medlemmer og konstituerede sig som følger:

Formand Heidi Andersen
Næstformand Jan Fisker
Kasserer Finn Rasmussen
Sekretær Jesper Sloth
Bestyrelsesmedlem Birger Chang
Suppleant Preben Nielsen

På dette møde blev der blev diskuteret og lagt retningslinjer for hvordan vi vil arbejde i bestyrelsen:

Generelt åbenhed.
Forstærke sammenholdet.
100 % fokus på diget.
Holde os indenfor lovens rammer.

Finn’s referat fra bestyrelsesmødet af 4. juli 2021:

Formanden Heidi kan berette at hun har været i kontakt med kommunen, og Henrik Steinecke Nielsen fra Kyst-Havneviden for at få udarbejdet et nyt udkast til diget, uden rampe. Kommunen har lovet at kigge på sagen, så der hurtigst muligt kan komme et svar på om de kan godkende udkastet. Vi ser frem til en snarlig afgørelse, så vi forhåbentlig snart kan komme videre med dige projektet.

Heidi spurgte kommunen om vi eventuel må bruge betonklodserne i diget, men det må vi ikke, der er helt strikse regler for hvordan man bygger et dige op, og der indgår betonklodser altså ikke.

Preben Nielsen meddelte at han havde solgt sit sommerhus og var derfor nødt til at trække sig fra bestyrelsen. Han lovede dog at hvis vi fik brug for hans kompetence, skulle han nok stå til rådighed. Vi ønsker ham al mulig held og lykke fremover.

Heidi Andersen meddelte at hun og hendes mand har sat deres sommerhus til salg hvorfor hun ikke mente hun kunne fortsætte som formand. En trist og ikke mindst overraskende udmelding, men forståeligt nok, når hun nu ikke fremover vil have tilknytning til Draget mere. Vi ønsker hende al mulig held og lykke fremover. Heidi lovede dog at hun fortsat vil hjælpe os i den udstrækning vi fandt det nødvendigt.

Jan Fisker accepterede at blive midlertidig formand.

Efter konstitueringen kan man sige at det har været lidt op ad bakke at få startet op. Først måtte vi konstatere at vores webside – www.Ydbydrag.dk og vores email – Ydbydrag@ydbydrag.dk var lukket.

Vi fandt efterfølgende ud af at grunden skyldtes manglende betaling for nævnte service ydelser. Det viste sig senere hen at der også lå en ubetalt regning for vores ophold på MIDTPUNKTET den 20 juni 2021.

Det har været svært at få en ordentlig overlevering fra den tidligere bestyrelse. Den egentlige overdragelse fandt sted den 6 juli 2021 og bestod i at vi selv måtte køre til Viborg og hente bestyrelses materialer, da den tidligere formanden ikke havde planer om at komme på draget, til en overlevering af materialet. Materialet bestod af 14 ringbind hvis indhold daterede sig mere end 20 år tilbage. Samme eftermiddag modtog vi 12-14 emails med over 50 vedhæftede filer, der alt i alt indeholdt adskillige hundrede sider materiale, som var mildest talt uoverskuelig.

Den 8. Juli havde Jan og Finn et møde med Per Kappel for at finde ud af hvor vi stod med Kappel efter udsættelsen af opstart af digebyggeriet. Det var et godt og konstruktivt møde. Kappel kunne oplyse at han havde en restance på godt og vel 200.000 kr for sten, dug og de 48 betonklodser, som var bestilt i februar måned i år.

Den 11 juli havde vi et kort bestyrelses møde, hvor bestyrelsen blev orienteret om mødet med Kappel. I den resterende del af juli måned havde vi 2-3 møder der i princippet opstod spontant og som primært drejede sig om at holde hinanden orienteret om vores forskellige fremskridt.

Den 4 august havde vi et møde med foreningens tidligere kasserer Kirsten Larsen, hvor hun gav den nye kasserer en opdatering på hvor foreningen nu står rent økonomisk. Vi takker Kirsten for den store hjælp hun har givet den nye bestyrelse.

Den 5 august havde vi et møde med Henrik Steincke fra Kyst & Havneviden . Vi var primært interesseret i, om han havde en kontrakt med foreningen og om der i den forbindelse var noget udestående arbejde. Henrik kunne bekræfte at han ikke har en kontrakt med foreningen og han kunne ligeledes bekræfte, at der er blevet betalt for samtlige ydelser, han har ydet. I løbet af mødet fandt vi ud af at han havde indgivet ansøgning på de sidste ca. 90 meter digebyggeri til Thisted kommune, men at vi endnu ikke havde hørt nærmere fra kommunen. Henrik bekræftede at han var villig til at stå stand by for eventuelle ad hoc opgaver, vi måtte finde nødvendige fremover.

ad 4. Dige, pris for diget og hvordan vi betaler for dige konstruktion.

Den 18 august havde Jan og Finn et møde med Per Kappel. Bestyrelsen ønskede at høre hvor hurtigt digearbejdet kan komme i gang. Hvis Kappel kun skal gå i gang med den første sektion, kan han starte forholdsvis hurtigt, men skal vi bygge hele diget på én gang, kræver det lidt mere planlægning og fremskaffelse af de sten der skal bruges. Det viste sig desværre at Kappel’s originale tilbud ikke inkluderede de sidste ca. 90 meter længst mod vest. Vi bad ham om at reviderer tilbuddet til også at inkludere disse ekstra 90 meter. Vi fik efterfølgende en ny FAST pris, tilbud er et MAX pris tilbud, d.v.s. det kan ikke blive dyrere end MAX prisen.

Når vi kommer til kontrakt skrivning på den resterende del af projektet, foreslog Kappel at vi arbejder på en TIMELØN OG TONS PRIS BASIS som dog under ingen omstændigheder må overskride hans maxpris tilbud. Per Kappel er overbevist om at hvis vi gør det på den måde, vil vi kunne spare penge når alting er gjort op. Der er desværre ikke noget nyt mht salg af betonklodserne.

Desuden oplyser Finn at bestyrelsen har valgt at fortsætte samarbejde med Kappel, da han har en lokal grusgrav, hvor han kan hente/samle materiale efterhånden som de skal bruges. Samtidigt har han mindre maskiner (dumper), som ikke belaster vores veje. Udefrakommende entreprenører vil skulle få brug for at opbevare mange hundrede tons sten og grus på området, som vil blive leveret af mange tunge lastbiler i en lind strøm, som helt sikkert vil køre vores veje i smadder.

Derfor har vi valgt at indhentet et tilbud hos Kappel, og få ham til at komme med en pris på HELE diget.

Selve prisen og hvordan vi finansierer digeprojektet kommer vi ind på under punkt 9 på dagsorden.

Sidst, men ikke mindst, havde vi et godt og konstruktivt møde med digeudvalget torsdag den 26 aug. Vi blev i den forbindelse enige med dige udvalget om at fortsætte den gode dialog mellem bestyrelsen og digeudvalget. Per Bjørnholdt gjorde os opmærksom på, at i tilfælde af digebrud efter konstruktionen af diget, med efterfølgende oversvømmelse af ejendomme ville “IKKE BETALENDE MEDLEMMER TIL BYGNING AF DIGET” ikke blive dækket under en evt. offentlig katastrofeforsikringsdækning. Det burde give stof til eftertanke for de få ejere på Draget, der indtil nu har været imod betaling til diget.

Jan overtager ordet:

”Kære grundejere.

Der er udleveret et kort over kysten som vores grundejerforening har mulighed for at kystsikre ved stenkastning.

Den hårde kystsikring vi har fået lavet – har bestået sin prøve ved flere lejligheder og det er denne form for stenkastning, vi vil benytte og har fået godkendelse til den. (Den 1. del blev lovliggjort 17.12.2019.)

Den kystsikring vi har fået lavet er som nævnt godkendt og vi agter at få lavet nogle adgangsveje/nedgange i flade natursten, så dette indgår naturligt og gør det lettere at forcere ved op/nedgang til kysten/vandlinien. Opstår der behov for en form for mere handicapvenlig forcering af diget, vil vi se på mulighederne for dette, ved at kikke på andre kyster, hvor dette er lavet. Samt se muligheden for at søge fonde.

Entreprenør Kappel, ser denne mulighed for adgang som en let opgave der ikke vil gøre projektet dyrere.

Vi vil have et øje på de lavninger der er inde bag ved kystsikringen og vi er i dialog med kommunen og vil involvere de grundejere og se om disse er med på ideen om at hæve disse uden det skæmmer landskabet og om lovgivningen kan indeholde dette. Der tænkes specielt på den sydøstlige del af Solsortevej, hvor det måske er nok at hæve vejen!

Som Finn tidligere har nævnt har vi haft et konstruktivt møde med digelauget og vi vil benytte os af deres kompetencer i samme anledning, samt deres mangeårige ihærdige arbejde med at finde løsninger. Sagt på en anden måde vi vil inddrage og trække på jer, når der er behov for dette.

Vi har samfundsvigtige installationer, der tænkes på ledningsnet, lysleder, tlf. net og vand. Disse firmaer, kommunalt og privat vil vi forsøge at trække på økonomisk,(der tænkes på et økonomisk bidrag), idet de også har en interesse i, at området ikke bliver oversvømmet og installationer dermed bliver beskadiget.

På landsplan er der megen fokus på lavtliggende områder der er bebygget og der er ingen tvivl om, at man fra politisk side ser mere alvorligt på disse problematikker og hvordan man forebygger og går ind økonomisk og støtter, idet der står store samfundsmæssige interesser på spil.”

Der er ingen spørgsmål fra forsamlingen til ovennævnte.

ad 5. Valg af bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslog Tina Jul Christensen til nyt bestyrelsesmedlem.

Da der ikke var andre der blev foreslået, eller ønskede at opstille, blev der klappet ad Tina, som dermed var valgt.

ad 6. Valg af suppleant.

Bestyrelsen foreslog ligeledes Kirsten F. Larsen, som suppleant, og her var der heller ikke modkandidater, og hun er derfor valgt.

ad 7. valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog Jesper Kirk som revisor. Han var dog ikke til stede, men havde overfor bestyrelsen givet tilsagn om at han gerne ville opstille.

Her var der heller ikke andre modkandidater og han er derfor valgt.

ad 8. Forslag til begrænsning af bestyrelsens brug af foreningens penge.

Bestyrelsen forslår en ny vedtægtsændring:

Bestyrelsen foreslår at den til enhver tid siddende bestyrelse har et maximalt rådighedsbeløb på 25.000 Kr. til uforudsete udgifter årligt.

Gælder ikke de almindelige udgifter, folkefest, vejvedligeholdelse, fliesning eller lignende.

Dog undtaget ved arbejde på diget, hvis der f.eks. er fare for gennembrud ved stormflod, eller lignende, her skal bestyrelsen have frit rådighed over foreningens midler/penge.

Forslaget blev godkendt af de fremmødte, men da der ikke var nok fremmødte medlemmer (mindst 2/3) til at lave en vedtægtsændring, gav de fremmødte medlemmer bestyrelsen dispensation, til at udsætte den endelige vedtægtsændring til foråret 2022, i stedet for som vedtægterne ellers foreskriver det inden for 2 måneder.

ad 9. Næste års budget.

Finn henleder forsamlingens opmærksomhed på det udleverede budget.

Henriette Dahl påpeger at, der ifølge vores vedtægter, kræves en ny ekstraordinær generalforsamling, indenfor to måneder, for at man kan godkende næste års budget, da kontingentet ikke særskilt er sat på dagsordenen.

Bestyrelsen beklager dette, men oplyser at der ikke er påtænkt en stigning i kontingentet, og spørger forsamlingen om der kan dispenseres for denne fejltagelse, så man ikke skal afholde endnu et møde i efteråret, til en pris af ca. 8.000 kr., som det koster at leje Midtpunktet.

Mange af de fremmødte var positive stemt over for dispensationen.

Henriette: ”Det kunne jo være at nogle af de udeblevne ville være kommet, hvis kontingentfastsættelsen havde været sat på dagsordenen”

Vera: ”Lad os da nu være fornuftige, os der er her må da kunne blive enige”

Bemærkning fra salen: ”Enig, lad os nu få givet denne dispensation”

Det blev derefter godtaget af forsamlingen, ved klapsalver, at man IKKE skal afholde en ny ekstraordinær generalforsamling, inden for 2 måneder som vedtægterne ellers foreskriver, da kontingentet ikke er blevet ændret, og det dermed kan godkendes gennem budgetgodkendelsen.

Der blev stillet spørgsmål til dræn og om der var afsat penge til vedligehold og/eller forbedring af dette?

Finn: Der er ikke direkte afsat penge til dræn.

Jan: De dræn vi har nu ligger for højt, måske skal vi have en pumpestation for at dræne området ordentlig.

Per Bjørnholt: Vi har pt. ingen lovlige dræn på Draget.

Der blev også stillet spørgsmål til den konkrete budgetpost på diget.

Finn: Det står på bagsiden af budgettet..

Der har ikke været en fast pris på hele diget, før nu, idet de manglede 90 m ikke var med i Kappels første tilbud. Nu har vi fået et tilbud på HELE diget.

Kappels tilbud pr. august 2021 inkl. moms DKK 4.584.813,75

Finn nævner herefter 3 forskellige mulige priser pr grundejer for diget:

Pris pr grundejer på basis af alle 204 grundejere (paragraf1A): DKK 17.793,20

Pris pr grundejer på basis af 183 medlemmer: DKK 19.835,05

Pris pr grundejer på basis af tinglyste medlemmer: DKK 24.038,50

Når kontrakten er i hus med Entreprenør Kappel bliver disse priser en max pris.

D.v.s. at Kappel har garanteret at det ikke bliver dyrere, men sansynligvis billigere, pr grundejer, end de anførte priser.

Claus, Topmejsevej 12: Nu blev der nævnt både en fast og max pris fra Kappel på digeprojektet, kan du uddybe.

Finn: Kappel mener at vi vil spare en del penge hvis vi vælger at afregne på timeløn og tons basis, frem for en fast pris, men prisen på hele projektet må ikke overstige max prisen.

Michael Vagtelvej 42: Kan du uddybe hvordan det skal forståes.

Finn: Det skal forståes på den måde at uanset hvilket uforudsete udgiften der eventuel skulle komme, så må/kan Kappel ikke pålægge os dem, det er ham som løber risikoen for en evt. budgettetoverskridelse.

Michael: Ok, så det er altså Kappel som løber risikoen, det var rart at vide.

Der stilles spørgsmål fra en anden beboer: Hvordan går det med kap.1A sagen.

Finn: Vi har endnu ikke en Kap.1A sag i hus, selvom der er positive vibrationer fra kommunen.

Vera påpeger at det er en høj pris at skulle betale på én gang, og at der vil være flere pensionister, som vil blive nødsaget til at sælge deres hus, hvis det bliver kutyme fremover at indkræve så store beløb på én gang. Man vil kunne bidrage på lige fod, hvis det kan betales i bidder. Vera ønsker ikke at Draget kun skal være for velhavere.

Finn tilkendegiver at der evt. kan gives en økonomisk håndsrækning og få fordelt udgiften ud over flere rater.

Finn: Bestyrelsen foreslår at alle indbetaler 10.000kr inden årets udgang.

Derved undgår vi at opkræve hele beløbet på en gang, men samtidigt så har bestyrelsen nogle penge at gøre godt med.

Leif Sunesen fra Solsortevej spørger til betonklodserne og om det kan være beboernes og bestyrelsens problem at hæfte for det indkøb?

Finn: Der arbejdes på en løsning med et evt. salg af klodserne, når man kan få en fornuftig pris for disse. Vi er blevet tilbudt 500 kr. pr styk, for en handel nu og her, som der dog er takket pænt nej-tak til, da de er indkøbt for 1500 kr. stykket. Der skal nok findes en køber der vil give en bedre pris, så vi slipper for et stort tab.

Mette (fra?) spørger til tinglysning af medlemskab og om bestyrelsen kan lave en hvervekampagne, så alle kan være med til at betale?

Finn: Folk der ikke har været med til at betale kan muligvis IKKE få dækket evt vandskade af deres forsikring, så det vil være et godt argument for de grundejer som ikke er medlemmer, at komme med i grundejerforeningen.

Vera slår et slag for tinglysning af medlemskab og at vi alle skal være ambassadører for Draget.

Charlotte fra Solsortevej, spørger til om der ikke kan tages en positiv dialog med de ca. 20 beboere der ikke er medlem, og det tilkendegiver Jan, at han og Finn vil forsøge, ved at holde kaffemøder og have dialog med de resterende grundejere, så man ad den vej forhåbentlig kan få nogle flere med i fællesskabet.

Der er ikke flere spørgsmål og der skal derfor stemmes om budgetgodkendelse – det gøres på den grønne stemmeseddel.

Endvidere ønsker bestyrelsen en tilkendegivelse for første beløbs indbetaling til diget – det gøres på den orange stemmeseddel.

Grøn stemmeseddel: Godkendelse af budgettet. Ja/Nej

Orange stemmeseddel: Skriv ”10.000 kr.- Ja” eller ”10.000 kr.- Nej” for at tilkendegive sin stemme, om man vil godkende at der skal indbetales 10.000 kr. pr. grundejer til diget inden for årets udgang.

Der tælles op:

  1. Grønne stemmesedler: 67 ja, 0 nej, ugyldig 1
  2. Orange stemmesedler: 57 ja, 8 nej, ”rate” 1. (Der mangler en stemmeseddel)

Jan takker for den overvældende opbakning og påskønner hjælpen til det videre bestyrelsesarbejde, der nu gøres meget lettere.

ad 10. Eventuelt.

Det påtales at Hjemmesiden, Ydbydrag.dk, skal op at køre igen, så man kan følge med på Draget ad den vej.

Vera: Folk der er bosat på Fyn, har bedt hende om at beklager at der smides jord og grene på deres ubebyggede grunde. Der henstilles til at dette straks ophører.

Der spørges endvidere, fra anden grundejer (navn?), til om der bliver træfliesning i år?

Finn: Nej, vi har valgt at fokusere vores energi og penge på diget, men hvis folk gerne vil have fliset, så henviser bestyrelsen til Leif Sunesen, som kan kontaktes og hyres, hvis træfliesningen er en hastesag for de enkelte grundejere.

Nogle grundejere efterlyser bestyrelsens navne og mailadresser og ønsker at disse påføres på referatet, så man ved hvem man skal henvende sig til.

Finn henviser til den officielle mail, hvor man altid kan skrive til den til enhver tid siddende bestyrelse. Mail adressen er: Ydbydrag@ydbydrag.dk

Vera ønsker fortsat brev sendt ud, da hun og flere andre ikke har mail, og hun påpeger at det kan hænges op i ”vidensvinduet”.

Der er ikke mere under ”Eventuelt” og Jan takker forsamlingen for god ro og orden og opfordrer til at man sender gode ideer til bestyrelsen på mail.

Her til sidst skal der lyde en opfordring til at huske at draget er for alle, og jo mere den enkelte gør for området, jo bedre for os alle..

____________________________________________________________________

Efterfølgende trak bestyrelsesmedlemmerne sig tilbage for at konstituere bestyrelsen.

Bestyrelsen er, som den ser ud nu, efter konstituering d 29-8-2021.

Finn Rasmussen, Formand: Stenpikkervej 4 Tlf. 52248892.
Jan Fisker, Næstformand: Vagtelvej 7 Tlf. 26843305.
Jesper Sloth, Sekretær: Stenpikkervej 1 Tlf. 22435655.
Tina Christensen, Kasserer, Vagtelvej 8 Tlf. 26716788.
Birger Chang, Menig medlem, Vagtelvej 4 Tlf. 40211713.
Kirsten Larsen, Suppleant, Sortmejsevej 6 Tlf. 30268092.

Med venlig hilsen

Sekretær

Jesper Sloth.

Godkendt dagens dato

Connie Høegh Larsen: .