Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling Lørdag d 10-9-2022.

Ekstraordinær generalforsamling for Sindrup By Ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening lørdag den 10 september kl 10.00 på Midtpunktet Thy, Rughavevej 5, Hvidbjerg 7790 Thyholm.

Dagsorden :

1. Valg af diagent – v Finn Rasmussen.
2. Valg af stemmetæller og referent – v Jan Fisker.
3. Orientering om Kap1A sagen og stillingtagen til om vi skal fortsætte med samme.
4. Oplysning og godkendelse af vores forhåbentlig sidste bidrag til dige byggeriet.
5. Evt.

Tilstede var 55 stemmeberettiget husstande, plus en ikke stemmeberettiget husstand.

  1. Valg af dirigent (v. formand Finn Rasmussen)

Bestyrelsen foreslår Connie Høgh Larsen, som modtog valg
Connie blev valgt af de fremmødte grundejere.

  1. Valg af stemmetællere og referent (v. næstformand Jan Fisker)

Bestyrelsen foreslår Bente Rasmussen og Rikke Mogensen som stemmetællere, samt Birgitte som referent. Alle 3 modtog valg, og blev valgt af de fremmødte grundejere.

  1. Orientering om kapitel 1A sagen, samt stillingtagen til om vi skal fortsætte med samme.

Finn læser op fra sin beretning :

Draget den 8. sep 2022. (TK = Thisted kommune)

Vi havde vores sidste møde med TK den 24 august, 2022. Med risiko for at gentage hvad der tidligere er sagt, finder jeg det magtpåliggende at starte ud med et par facts.

Vores vedtægter i grundejerforeningen siger helt klart at GENERALFORSAMLINGEN og dermed også den EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING er foreningens øverste myndighed. Vi har på en tidligere generalforsamling den 8.8.2020 besluttet at vi skal betale solidarisk til diget, og med solidarisk mener vi alle skal betale det samme beløb.

Grundejerforeningen har i februar 2021 ansøgt om at få en Kap 1A sag i Thisted Kommune. Grunden til at vi besluttede at ansøge om en Kap 1A sag var og er, muligheden for at TK kan betale omkostningerne ved diget og efterfølgende opkræve pengene fra de enkelte grundejere evt via ejendomsskatterne. Vi var af den opfattelse, at alle 204 grundejere derved kom til at betale det samme beløb for diget og dets vedligehold.

Vi blev bevilget en Kap 1A sag i december 2021. Vi har efterfølgende holdt adskillige møder med TK i et forsøg på at finde ud af hvad de mener Kap 1A sagen faktisk dækker. Det er nu endeligt lykkedes for os at få klar besked.
TK vil ikke involveres i opkrævning til selve dige byggeriet, men udelukkende til den fremtidige vedligeholdelse af diget.

TK har i mellemtiden uden at tale med os (husk på at en Kap 1A sag er et FÆLLES PROJEKT mellem kommunen og borgerne, i dette tilfælde TK og Ydby Drag grundejerforening) hyret en landmåler, et konsulent firma og Kyst & Havneviden til at varetage deres interesse.
I denne forbindelse er det værd at nævne, at bestyrelsen i forbindelse med vores første møde med TK, gjorde TK opmærksom på at vi havde en generalforsamlings beslutning om en solidarisk betaling af omkostningerne til diget.

TK har efterfølgende blankt erkendt at de ikke har nogen erfaring med en Kap 1A sag. Såvidt vides har TK ikke tidligere haft en Kap 1A sag.
Det er derfor mærkværdigt, at TK vælger at hyre en konsulent for intern rådgivning, når de lige så godt kunne have grebet telefonen og talt med både Slagelse og Struer Kommuner, der begge tidligere har gennemført Kap 1A sager.

TK læner sig kraftigt op ad deres konsulent, der er kommet til den konklusion at TK får færrest problemer med grundejerne, hvis TK vælger at det kun er de grundejere, der er mest udsat der skal betale til den fremtidige vedligeholdelse.
Iflg TK og deres konsulent drejer det sig om 86 grundejere.
Det vil i princippet sige at ud af 2 naboer vil den ene blive pålagt at betale til den fremtidige vedligeholdelse af diget og den anden vil ikke.

Det vil primært være ejendomme der er bygget indenfor de sidste få år der bliver undtaget da der i flere tilfælde er blevet kørt ekstra fyld på grundene inden byggeriet er påbegyndt. Vi har gjort TK opmærksom på, at det er uacceptabelt set med Grundejerforenings øjne.

Vi skal i dag tage stilling til om vi skal fortsætte med Kap 1A sagen, eller om vi skal trække os fra fremtidige deltagelse. I den forbindelse er det værd at nævne, at TK på nuværende tidspunkt har haft udgifter i størrelses orden af ca dkk 250,000.00.
Der er en gamle konsulent regning på ca dkk 100,000.00, og en nye konsulent regning som sikkert ikke bliver mindre, en regning fra landmåleren på ca dkk 30,000.00 og møder og samtaler med Kyst og Havneviden i Lemvig, som sikkert også løber op i dkk 20-30,000.00.

Hvis vi beslutter at fortsætte med Kap 1A sagen, så vil disse dkk 250,000.00 blive noget af det første TK vil opkræve fra de 86 grundejere som TK mener er dem som vil blive mest berørt af en oversvømmelse.
Et simpelt regnestykke viser at det bliver en udgift på dkk 2,900.00 per ”mest” udsat grundejer. Og samtidigt så skal de samme 86 grundejer betale for ALT vedligeholdelse af diget fremover. Begge dele tager bestyrelsen kraftigt afstand fra.
I forbindelse med TK behandling af vores Kap 1A ansøgning står der bl.a. under Økonomiske konsekvenser :

Det er kutyme at kommunen afholder interne udgifter til fremme af en Kap 1A sag. Eksterne udgifter til rådgivere mm kan videreføres til de grundejere der har nytte af projektet i tilfælde af at Kap 1A sagen gennemføres.
I modsat fald vil kommunen skulle betale sådanne udgifter.

Altså på dansk, fortsætter vi med Kap1A sagen så sender TK en regning ud
på Ca. dkk 250,000.00 til de 86 grundejer som de mener er mest udsat.
Men fravælger vi Kap1A sagen er det kutyme at TK selv dækker den udgift de har haft på de dkk 250,000.00.

Såfremt vi bestemmer os til at fortsætte med Kap 1A sagen skal i være opmærksom på, at det er et krav fra TK at der oprettes et DIGELAV, bestående af mindst 3 medlemmer. Der skal ligeledes udfærdiges vedtægter for et sådant digelag.
Hvis det bliver nødvendigt at nedsætte et digelag, bør medlemmerne til digelaget efter bestyrelsens mening bestå af personer fra de mest udsatte ejendomme.
I tilfælde af at vi vælge at trække os fra Kap 1A sagen er det bestyrelsens overbevisning at den til enhver tid siddende bestyrelse selv kan varetage opgaverne omkring vedligeholdelse af diget, måske med valg af en dige formand til at varetage opgaverne.

De opgaver vil primært bestå i at holde øje med erosionen af strand og dige med
efterfølgende kontakt til Kappel mht rådgivning og vedligeholdelse.
Det skal i den forbindelse nævnes at det er bestyrelsens opfattelse at den fremtidige
vedligeholdelse i det store og hele kan holdes indenfor vores nuværende kontingent.

Med dette i mente er vi klar til at svare på spørgsmål . Efter spørgsmål og svar seancen skal vi stemme om vi skal fortsætte med Kap 1A sagen eller om vi skal trække os ud af samme.

Spørgsmål fra salen :

Vagtelvej 11, Peter. Hvis I ikke vil have en kap.1a sag, hvordan vil vi så stå med kommunen fremover, både økonomisk og vedligeholdelses mæssigt.

Finn: Det er vores opfattelse at det er vores egne penge det drejer sig om…kommunen gør det ikke gratis. Og vi mener vi er lige så gode til selv fremover at vedligeholde diget i samarbejde med Kappel, og ikke mindst noget billigere end hvis kommunen er indover.

Vagtelvej 2, Hans: Hvis vi alle bidrager til kystsikring, så bliver det jo billigere for alle.

Finn: Det har du helt ret i, men det støtter TK og enkelte tinglyste grundejer desværre ikke. Vi har dog i 2020 stemt om, og vedtaget, at være solidariske, så alle tinglyste grundejer betaler det samme. De tinglyste grundejer som har valgt at ignorere generalforsamlingens beslutning om en solidarisk indbetaling af 1. rate, har efterfølgende fået en venlig hilsen fra vores advokat.

Vagtelvej 11, Peter: Jeg bifalder bestyrelsens arbejde. Ejendomsværdien falder jo på ALLE ejendomme hvis ikke vi bygger diget færdig. Jeg kan kun opfordrer alle til at være fælles om ansvaret. Vi skal alle beskytte hinanden.

Jan: En lille opfordring fra bestyrelsen: Kom endelig med alle de spørgsmål i brænder for at stille nu, der er ingen dumme spørgsmål her. Vi oplever desværre at flere først kommer med deres spørgsmål efter mødet, via mail eller tlf, det giver bestyrelsen en del ekstra arbejde, og samtidigt så går alle de andre grundejer jo glip af både spørgsmålet og svaret

Blåmejsevej 10, Mogens: Hvad er status på diget nu? Hvor langt er vi? Jeg bakker også op om det fælles byggeri.

Finn: Diget er ikke færdigt. Kappel går i gang til oktober med den sidste del. Vi mangler byggeri for ca. 1 million. Det kan dog være at Kappel vælger at udskyde belægningen med topmuld og græs på toppen af diget til næste år, da det måske er bedst at vente med at så græs til det tidligere forår.
Kappel arbejder også hos den anden grundejerforening, men vi kommer i første række, da de først opkræver næste rate i foråret.

Sneppevej 1, Anette: Grundejernes forsikringerne kan også gå hen og blive dyrere, for den enkelte, hvis man ikke er med i fællesskabet omkring digebyggeriet.

Finn: Ja, vi har tidligere været omkring forsikringsspørgsmålet. Hvis der bliver tale om en katastrofe i forbindelse med digebrud, så kan forsikringsselskaberne spørge ind til hvorvidt den enkelte grundejer har bidraget til fællessikring af området.
Har man ikke det, kan forsikringen nægte at dække skader ved en evt. stormflod.

Blåmejsevej 8, Michael: Kan vi blive oplyst lidt mere, eksempelvis er der en del af de frivillige medlemmer, som jo ikke er tvunget ind i grundejerforeningen, hvor mange af dem har meldt ud at de ikke vil betale.
Hvor mange medlemmer er sendt til retten i Holstebro?
Hvor mange forventer man vil betale 2.rate?
…..Jeg vil også være med til at betale fælles, hvis man kan sikre at alle betaler.

Finn: Vi er pt. 151 tinglyste medlemmer, samme antal gennem flere år nu.
Der er yderligere Ca 30 ikke tinglyste grundejer som år efter år betaler kontingentet.
Der er Ca 20 ikke tinglyste grundejer som hverken betaler kontingent eller til diget.
I alt har 167 tinglyste og ikke tinglyste grundejer indbetalte den 1.rate på de 10.000 Kr.
11 tinglyste grundejer synes ikke de skulle betale til diget trods det faktum at de er tinglyst.
1 har betalt efter vi sendte en ”huskemail” ud til alle ikke betalende tinglyste grundejer.
4 har betalt efter en henvendelse fra vores advokat.
Der er desværre stadigvæk 6 tinglyste grundejer som fortsat nægter at betale til diget. Vores advokat har stævnet dem, og de skal møde i retten i Holstebro.
Det bliver nok først engang i 1.kvt. næste år, at sagen kommer for en dommer.
Det er tynde argumenter de tinglyste grundejer kommer med for ikke at betale til diget.

Jan: Vi forventer at man betaler. Jeg har talt med en del og har ikke hørt om nogen, der ikke vil betale. Tidligere har vi jo snakket om et beløb på helt op til Ca 24.000 Kr pr grundejer, og det beløb har vi jo fået barberet ned til Ca 16500 Kr, og det er jo positiv. Vi skal huske på at stort set ALLE vil blive berørt af en evt. oversvømmelse.
Kom op og se på denne planchen der står heroppe hvor meget vandet vil brede sig ved en oversvømmelse. Dem der har en grund der ikke direkte bliver oversvømmet skal jo have en båd fra Thyholm for at komme til deres hus. Og så skal de være heldige hvis der stadigvæk er strøm til sommerhuset, for vand og el går jo som vi ved ikke godt i spænd sammen.

Solsortevej 1, Leif Sunesen: Skal den skade på diget nede ved Solsortevej repareres?

Jan: Du skal have fat i Thisted kommune for at få repareret den lunke der er nede ved dit hus. Eksperter har været rundt og se på, hvor diget skal være hårdt og hvor det skal være naturligt. (Jan viser det på kortet)

Solsortevej 1, Sunesen: Det er et andet sted jeg mener…. (der peges på kortet)

Finn: Det stykke du taler om er ikke færdiggjort endnu. Det kommer i den følgende etape.

Blåmejsevej, Vera: Folk på Draget har i mange år stået sammen. Det er jeg sikker på at de fortsætter med. Så kære bestyrelse – Bare klø på…!

Solsortevej 16 Lars: Er der hånd om at vandet kan trænge ind bagfra? Helt derude hvor kreaturerne går?

Finn: Vi kan kun tage os af det område som berøre vores grundejerforening, det område derude du snakker om høre under den anden grundejerforening.

Blåmejsevej 8 Michael: Hvor stor en andel forventer bestyrelsen at vi fremover skal bruge på vedligeholdelse af diget, af de 1500kr vi betaler i kontingentet?

Jan: Vi læner os op ad Kappels vurdering på hvor meget vedligeholdelsesarbejde der er på diget, og mener vi kan klare os med de 1500 kr. pr år i kontingent. Vi er godt dækket ind.

Blåmejsevej 8 Michael: Vil det sige at alle de 1500 kr. vil gå til diget?

Jan: Nej, vi er overbevist om at der også er penge nok til de andre udgifter vi har i årets løb.

Finn: Thisted kommune mener at der til næste år skal hældes 200 tons grus og ral på diget. Det er Kappel ikke enige i. Han mener ikke det er nødvendigt at der skal hældes så meget materiale på. Han vil i stedet for ”genbruge” det grus/ral som har flyttet sig rundt imellem høfderne, til at fylde på de steder hvor der evt mangler noget. Det vil også gøre arbejdet væsentligt billigere for grundejerforeningen.

Jan: Vi har været ude at gå på diget med eksperter og vi er opmærksomme på at vi skal være på forkant med vedligeholdelsen på en fornuftig og økonomisk måde.

Birger: I henhold til tidligere spørgsmål om indtrængende vand bagfra, så har den anden grundejerforening lavet et dige – en vold af blåler – ude ved vejlerne.
Jeg har selv set at Kappel har kørt ler på. Så det er der tænkt på, så vi skulle meget gerne være beskyttet mod vand fra den side af også.

Spætmejsevej 18, Carsten: Hvis vi ikke retter os efter kommunen og køre det ral og sand på som de foreskriver, bortfalde tilladelse til diget så? Og hvordan vil I takle det?

Finn: Tilladelse til at bygge diget HAR vi jo fået, så det ser vi ingen problemer med.
Hvis vi forholde os til kommunens foreslag om fodring af diget med 200 tons ral og sand, så bliver det svært af komme ned til stranden for sand og ral, så for at undgå denne scenarie læner vi os op af Kappels indsigt og erfaring i hvordan man vedligeholder et dige.

Flere spørgsmål?

Det var ikke tilfældet.

Finn: Jamen så er vi jo kommet frem til selve afstemningen.

Hvis vi skal være solidarisk og melde os ud af Kap.1A sagen, stemmer I ”Ja”.
Hvis I stemmer ”nej”, er det de 86 personer der skal betale gildet alene.

Bente og Rikke tæller stemmerne op, og resultatet er : JA =54, NEJ=1

Finn: Med det resultat betyder det at vi trækker os ud af Kap.1A sagen.
Vi vil herefter informere Thisted kommune om resultatet af afstemningen, og vores afslutning af Kap. 1A sagen, hvilket de sikkert vil blive mere end glade for.

  1. Oplysning og godkendelse af vores forhåbentlig sidste bidrag til digebyggeriet.

Finn: Hvis vi har samme opbakning fra alle dem som har indbetalt til først rate til diget, har bestyrelsen regnet sig frem til at den forhåbentlig sidste opkrævning ender på kun 6500 kr. Dette beløb er jo heldigvis væsentlig mindre end de beløber vi havde oppe at vende på den ekstraordinære generalforsamling d 29-8-2021. (værste scenarie 24.000kr)

Der stemmes om indbetaling af 2. rate til diget på 6500,- kr.

Sæt kryds ved ja hvis du mener vi skal indbetale 6500,-kr. til diget i anden rate.
Sæt kryds ved nej hvis du mener vi ikke skal indbetale 6500,-kr. til diget i anden rate.

Bente og Rikke tæller stemmerne op, og resultatet er : Ja = 54. Nej = 0. Blank = 1.

Finn: Hermed kan vi konkluderer at de fremmødte grundejer har vedtaget at vi skal indbetale 6500,-kr. I anden rate til diget.
Bestyrelsen takker generalforsamlingen for opbakningen til indbetaling til diget.
Vi regner med at udsende opkrævningen snarest, så vi har pengene sidst i oktober.

  1. Eventuelt.

Jan: Der er kommet en del nye ejere til i grundejerforeningen. Ifm. udlejning af husene kunne det ønskes at man laver en huskeliste til lejere (på flere sprog) om at skrald skal i skraldespanden og ikke smides ved siden af, så de vilde dyr spreder det i hele området. Samtidigt kunne man også skrive at hundeefterladenskaber på diget og vores veje, skal fjernes så de andre sommerhusejere/lejere ikke går rundt og træder i hunde høm hømmer.

Spætmejsevej 18, Carsten: I slap lidt let hen over det med tilladelser til strandfodring mm. Hvis tilladelsen fra Thisted kommune frafalder, risikere vi så at vi kommer til at fjerne diget igen for egne regning?

Jan: Thisted kommune skal godkendt diget når det er færdigt. Det er jeg overbevist om de også gør. Vi har haft mange samtaler med dem undervejs i byggeriet af diget, så jeg er ret overbevist om at de bliver tilfreds med vores (Kappels) færdige arbejde.

Finn: Thisted kommune vil gerne godkende vores dige uden deres deltagelse i byggeriet. De er blevet inviteret til at deltage i et eventuelt nyt digelag. Det har de dog takket pænt nej tak til, så derfor er jeg ikke nervøs for om de kommer med påbud om at vi skal fjerne eller ombygge diget igen. Hvis de mener der er problemer med diget eller den fremtidige vedligeholdelse, går jeg ud fra at de informere os om hvad de ønsker der evt skal ændres eller forbedres, og så må vi jo rette os ind efter det.

Der var ikke flere spørgsmål.

Finn: Jamen så er der kun tilbage at takke alle for deltagelse og for en god og venlig tone.

På vegne af bestyrelsen

Sekretær
Jesper Sloth

Godkendt dagens dato.

Godkendelse af referat

Ordstyrer: Connie Høgh Larsen __________________________________________