Indkaldelse til generalforsamling 2018

Kære grundejere

Du/i indkaldes til generalforsamling i
Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid:            Mandag den 21. maj (2. pinsedag) 2018, kl. 10.00
Sted:         Thinghuskroen i Vestervig

Velkomst ved Vera Schmidt (formand).
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kystbeskyttelse (Per): Beretning fra digeudvalget vedrørende status pr. maj 2018, samt planer og forslag….
 4. Beretning ved formanden (Vera)
 5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren (Anna)
 6. Indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne. Se bilag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
  1. valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
   Anna, Jørgen og Vera
  2. valg af suppleant, på valg er: Kirsten
  3. valg af revisorer, på valg er:
   Hans Andersen……
 8. Næste års budget
 9. Næste års kontingent
 10. Eventuelt (valg til stående udvalg?)

 

Pkt. 6 med vedtægtsændringer kan sikkert ikke vedtages med det fornødne antal stemmer.
Derfor stoppes generalforsamlingen og dagsorden med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling omdeles, hvis det bliver nødvendig.

Foreningen er vært med kaffe, te og et rundstykke.

Mød talrigt op. Det er generalforsamlingen, der tegner fremtiden og træffer beslutninger.

Husk: Jf. ”Indkomne forslag”: Forslag skal være formanden i hende senest den 15. marts 2018.

Med venlig hilsen
Henning, Jørgen, Kirsten, Anna, Poul og Vera

Se beretning og regnskab m.m. via siden generalforsamling.


Du/i indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Tid:            Mandag den 21. maj (2. pinsedag) 2018
Sted:         Thinghuskroen i Vestervig

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Vedtægtsændringer: se bilag
 4. Evt.

Ydby Drag Grundejerforening 2018
Bilag: Forslag til vedtægtsændringer:

Vedr. §3 Foreningens formål

 1. Veje og stiers vedligeholdelse
 2. Sommerhusområdets beskyttelse mod ulovlig campering og lignende
 3. Eventuel iværksættelse af supplerende foranstaltninger mod kystnedbrydning og oversvømmelse; f.eks. i området ved Sindrup Vejle
 4. Vedligeholdelse af høfder og diger- eller i tilfælde af misligholdelse – fjernelse af sådanne indenfor grundejerforeningens område; jf. krav herom fra Kystdirektoratet dateret 8. februar 2005
 5. Etablering og vedligeholdelse af bomme, skilte, bænkanlæg samt anlæg til boldspil o.s.v.
 6. Eventuel iværksættelse af foranstaltninger til nedbringelse af grundvandstanden
 7. Sikring mod brandfare; f.eks. ved årlig oprydningsdag, samt tilbagevendende – og tilfredsstillende nedskæringer i hegn og beplantninger; jf. de til enhver tid gældende myndighedskrav om frit vej- og stiprofil
 8. Information til medlemmerne

foreslås ændret til følgende:

 1. Veje og stiers vedligeholdelse
 2. Sommerhusområdets beskyttelse mod ulovlig campering og lignende
 3. Eventuel iværksættelse af supplerende foranstaltninger mod kystnedbrydning og oversvømmelse.
 4. Vedligeholdelse af høfder og diger- eller i tilfælde af misligholdelse – fjernelse af sådanne indenfor grundejerforeningens område; jf. krav herom fra Kystdirektoratet dateret 8. februar 2005
 5. Eventuel iværksættelse af foranstaltninger til nedbringelse af grundvandstanden
 6. Sikring mod brandfare
 7. Information til medlemmerne

Vedr. §4 Medlemskab af foreningen

”Det påhviler ethvert medlem af foreningen ved salg eller ejerskifte, at orientere kassereren om ejerskiftet med ny ejers navn og adresse.”

foreslås ændret til følgende:
”Det påhviler ethvert medlem af foreningen ved salg, ejerskifte eller ændret folkeregisteradresse, at orientere kassereren om adresseændringen / ejerskiftet med ny ejers navn og adresse.”
Vedr. §8 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisorer
  5. Næste års budget
  6. Næste års kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

foreslås ændret til følgende:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent og referent
3. Aflæggelse af beretning for den forløbne periode
4. Regnskabsaflæggelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisorer
9. Næste års budget
10. Næste års kontingent
11. Eventuelt

”Dirigenten leder generalforsamlingen, og forestår i givet fald valg af stemmetællere.”
foreslås slettet.

Indsættes tilslut:

Således vedtaget på det stiftende møde 25. november 1968.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 30. april 1973.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 4. juni 1977.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 10. juni 1995.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 24. maj 1999.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 18. november 2006.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 21. maj 2018.