Ordinær generalforsamling for Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening

Mandag d 6-6-2022 kl. 10.00 på Midtpunket thy Rughavevej 5 Hvidbjerg 7790 Thyholm.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere – v. Jan Fisker

2. Valg af dirigent og referent – v. Finn Rasmussen

3. Bestyrelsens beretning – v. Finn Rasmussen

4. Regnskabsaflæggelse – v. Tina Jul Christensen

5. 2nd behandling af forslag til bestyrelsens brug af foreningens midler – v. Finn Rasmussen

6. 1st behandling af NORDEAS krav om ændring i foreningens vedtægter – v. Finn Rasmussen

7. Indkomne foreslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – v. Finn Rasmussen

9. Valg af suppleant – v. Finn Rasmussen

10. Valg af revisor – v. Jan Fisker

11. Valg til Dige Lav – v. Finn Rasmussen

12. Næste års budget – v. Tina Jul Christensen

13. Næste års kontingent – v. Finn Rasmussen

14. Eventuelt.

Tilstede var 65 stemmeberettigede husstande repræsenteret med 89 personer.

Ad 1) Valg af stemmetæller.
Pollete, Rikke og Eva fra Vagtelvej 32 blev valgt som stemmetæller.

Ad 2) Valg af dirigent.
Connie Høegh Larsen blev valgt, og hun konstaterede at der var lovligt indkaldt til den ordinære generalforsamling i rette tid.

Ad 3) Bestyrelsens beretning.
Formanden Finn Rasmussen startede med at byde de fremmødte velkommen til generalforsamlingen, og samtidigt roste han for det store fremmøde.

Finn efterlyste samtidigt en notar, da der kun var sekretæren til at tage notater, men der var desværre ingen som meldte sig, så derfor må i undskylde hvis ikke alle kommentarerne fra mødet er med, det er jo svært ene mand at få det hele med.

Finn : jeg vil høre om jeg skal bruge tid på at læse hele bestyrelsens beretning op, eller om det er ok at gå direkte til spørgsmål. Der var bred enighed om at gå direkte til spørgsmål :

Men før vi går til spørgsmålene vil jeg gerne læse dette dokument op jeg har skrevet.

Tanker omkring Kap 1A sagen.

Vi har indtil nu haft 3 møder med Thisted Kommune omkring Kap 1A sagen.
Det har været os magtpåliggende, at få en klar melding om hvad TK vil acceptere som udgifter, der skal ind under Kap 1A sagen.
Det lykkedes endelig i torsdag at få et klart udsagn fra TK.
TK har besluttet, at færdiggørelsen af diget IKKE kan afregnes via Kap 1A sagen!!
Der blev foreslået, at vi skulle søge TK om en kommune garanti for de sidste ca. KR 1 mill plus moms. Vi kunne så med en sådan kommune garanti gå i banken (Nordea) og anmode om et lån. Vi har ingen ide om hvad sådanne lånebetingelser evt. kunne blive ej heller om de i sidste ende vil kræve pant i vores ejendomme. Efter grundig overvejelse har bestyrelsen besluttet, at det ikke er en farbar vej.
Grunden hertil er som følger:

  1. Det vil sikkert tage noget der ligner 10 til 11 måneder at få ansøgningen igennem på kommunalt plan. Vi skal i den forbindelse huske på, at TKs økonomi udvalg tidligere har afslået at støtte projektet økonomisk.
  2. Hvis vi skulle gå den vej, bliver vi nødt til at udsætte færdiggørelsen til efteråret 2023. Vores kontrakt med KAPPEL skal være fuldendt inden udgangen af 2022. KAPPEL vil sikkert hilse en forsinkelse velkommen, da vi dermed har brudt vores kontraktlige forpligtigelser. Vi kunne forestille os, at KAPPEL i givet fald vil acceptere en udsættelse, men samtidig kræve kompensation for de stigende brændstof priser, som den nuværende kontrakt ikke er omfattet af.
    Dette kunne meget vel fordyre projektet med KR 3-400,000.
  3. Endelig er der MURPHY’s lov. Hvis vi valgte at udsætte projektet, er der nok en fair chance for en kæmpe vinterstorm som potentielt kunne ødelægge hvad vi allerede har bygget, med efterfølgende oversvømmelse af udsatte ejendomme.

FREMTIDIG VEDLIGEHOLDELSE.

Som vi alle ved er foreningens generalforsamling foreningens øverste myndighed.
Vi bringer det op for at erindre om, at vi for et par år siden vedtog, at alle grundejere skulle bidrage på lige fod (samme beløb) til bygning af diget.
TK har nu haft hyret et konsulent firma til rådgivning omkring bidrags ydelsen.
TK har også hyret en landmåler til at måle niveauet over daglig vande for hver enkel ejendom.
TK konsulent er kommet frem til og anbefaler TK til kun at lade de mest udsatte ejendomme betale for den fremtidige vedligeholdelse.
Konsulentens begrundelse er at det vil mindske TK risiko ved evt fremtidige søgsmål.
Det er stik imod hvad vi som forening tidligere har bestemt, og vi finder denne fremgangsmåde helt uacceptabel.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi ved at bibeholde vores nuværende kontingent niveau sagtes kan magte opgaven med fremtidig vedligeholdelse af diget.

Ad 4) Regnskabsaflæggelse.

Kassereren Tina Jul Christensen fremlagde regnskabet for de fremmødte, og spurgte om der var spørgsmål til regnskabet :

Michael Blåmejsevej 8 : Hvorfor stemmer kontingent indtægterne ikke overens med det budgetterede.

Tina : Det gør det sådan set også, vi har kun 153 tinglyste medlemmer som er tvunget til at betale hvert år. Derefter kommer der de frivillige indbetaler, som ikke er tinglyste medlemmer, men som hvert år alligevel betaler kontingent, det tal svinger jo fra år til år alt efter hvor mange af de frivillige der betaler kontingentet.

Michael : Jeg kan se en diverse udgift på over 10.000kr som i ikke har udspecificeret, som i ellers har gjort jer umagen med på de andre punkter, hvad er de penge blevet brugt til.

Tina : De 3500kr er gået til bord og bænkesæt ned til stranden. Desuden har vi købt en bærbar computer til sekretæren til 2500kr. Så har vi haft et hackerangreb som har kostet 1300kr at få ordnet, og sidst så har vi fået lavet en oprensning af dræn mellem Solsortevej og Sneppevej til 3300kr.

Else (fra??) : Jeg kan se et tilgodehavende fra tinglyste medlemmer som ikke har betalt kontingent, hvad vil i gøre for at få de penge.

Finn : De tinglyste grundejer er tvunget til at betale kontingent, det er der slet ingen tvivl om. Engang efter dette møde, sender vi en rykker brev/mail ud med besked om at betale det udestående inden en given dato, ellers ender sagen med inkasso.
Og det samme vil vi gøre med de manglende indbetalinger på de 10.000kr til diget.

Ad 5) 2nd behandling af forslag til bestyrelsens brug af foreningens midler.

Finn : Vi er nu nået til 2nd behandling af forslaget til bestyrelsens brug af foreningens midler. Er der nogle spørgsmål :

Bo Hjejlevej : Hvorfor begrænse bestyrelsens midler, hvad nu hvis der kommer en uforudset udgift på over de 25.000kr, hvordan vil i så takle det.

Finn : Vi mener at vi har så meget styr på de årlige udgifter at vi ikke tror vi vil komme i den situation. Men skulle det alligevel ske, vil det overskredet beløb højst sandsynligt være meget begrænset, og så betaler vi det, og så må vi bringe det op på næste generalforsamling, og så høre forsamlingens mening.

Bo : Hvilket formål er der så med den begrænsning, hvis den alligevel ikke bliver overholdt.

Rasmus Solsortevej 66 : Det er ikke nødvendigt at begrænse bestyrelsens midler, da det bliver bestemt på generalforsamlingen.

Finn : Nu skal vi lige huske på at formålet med denne begrænsning er at vi vil forhindre fremtidige bestyrelser i bare at bruge løs af foreningens midler, uden grundejernes viden. Det var vi jo vidner til med den forrige bestyrelse, de havde både bestilt en bådrampe til 300.000kr, og købt betonklodser til 75.000kr uden generalforsamlingens godkendelse. Og det ønsker vi at forhindre fremover.

Bo : Jeg vil være ked af at lave noget for en forening hvor bestyrelsen havde en begrænsning på 25.000kr, hvis regningen nu er over 25.000 vil jeg så få mine penge.

Jan Næstformand : Hvis der kommer et eller andet som skal laves til over 25.000kr så må vi jo venter til vi har haft det oppe på den næstkommende generalforsamling.

Herefter kørte spørgsmålene og svarene bare rundt i ring, så efter en rum tid skar formanden ind og reklamerede at nu var det vist tid til en afstemning.

Finn : Da i kom fik i udleveret en ja nej stemmeseddel med et 1 tal på, den skal i bruge nu. I skal sætte kryds i ja eller nej rubrikken.

Vi stemmer om den vedtægtsændring som bestyrelsen fremsatte sidste år, der siger at den til enhver tid siddende bestyrelse har et maximalt rådighedsbeløb på 25.000kr til uforudsete udgifter årligt.

Dog undtaget ved arbejde på diget, hvis der f.eks. er fare for gennembrud ved stormflod, eller lignende, her skal bestyrelsen have frit rådighed over foreningens midler/penge.

Efter endt afstemning og optælling af stemmesedlerne kunne vi konstatere med 60 ja stemmer mod 7 nej stemmer, at vedtægtsændringen er endeligt godkendt.
Ved en fejl var der blevet udleveret 2 ekstra stemmesedler.
Forsamlingen blev informeret om dette, og blev spurgt om de ønskede omvalg, hvilket ikke var tilfældet.

Ad 6) 1st behandling af Nordeas krav om ændring i foreningens vedtægter.

Finn : Vi er af Nordea blevet pålagt at ændre vores vedtægter i forhold til deres regler. Hvis vi siger nej til denne vedtægtsændring risikere vi af stå uden en bank. Dette er en helt normal formular, som bruges af de fleste banker og foreninger, og vi opfordre derfor alle de fremmødte grundejer til at stemme ja.

I har fået udleveret en ja nej seddel med et 2 tal på, den skal i bruge nu, og sæt kryds i ja eller nej rubrikken.
Efter endt afstemning og optælling af stemmesedlerne kunne vi konstatere med 65 ja stemmer mod 0 nej stemmer, at det blev til et klart ja til 1st behandling af Nordeas krav om ændring i foreningens vedtægter.

Ad 7 ) Indkomne forslag.

Jan Fisker : Der er ingen indkommende foreslag.

Vera : Det er ikke rigtigt, jeg har sendt et brev til dig med forskellige forslag.

Jan : Ja, det er rigtigt, men da vi snakkede sammen i telefonen i ca en time, fik jeg den fornemmelse at vi blev enige om at det nu var færdigdiskuteret.

Vera : Nej det må du have misforstået, eller så har jeg ikke udtrygt mig klart nok, så det gør jeg nu. Det står i vedtægterne at bestyrelse har en forpligtelse til at holde øje og opsyn på draget, og der synes jeg i har svigtet som bestyrelse.

Jan : Altså, der står ikke noget om at vi skal holde øje med om der er græs på en vendeplads i stedet for grus, og der står heller ikke at vi skal holde øje med at folk sørger for at få klippet de grene af, som hænger lidt for langt ind over naboens grund. Sådanne småting mener vi klart er bedst for alle hvis grundejerne selv får løst.
Vi ønsker ikke at gå rundt og være opsynsmænd og komme med bulder og brag og løftet pegefinger, i tide og utide, det mener vi ikke der kommer noget godt ud af.
Vi har i stedet valgt at brugt vores tid og fokus på diget, som vi mener er langt mere vigtigt, end hvor der gror græs og hvor der hænger uønskede grene.

Vera : De ting jeg fremhævede i brevet til dig er jo ikke skrevet for at kritisere bestyrelsen, det er en påmindelse om hvad der kræves af bestyrelsen, og i skal betragte det som en håndsrækning til jer.

Jan : Bestyrelsen har dyb respekt for det arbejde du igennem mange år har lagt i grundejerforeningen, men du må respektere at vi har valgt at prioritere og gøre tingene på en anderledes måde, end dengang du var formand.

Vera : Jeg er nød til at sige det igen, det jeg skrev og siger her er ikke for at kritisere bestyrelsen, men jeg mener stadigvæk det er jeres ansvar at holde opsyn på Draget.

Jan : Vi har som sagt valgt at koncentrere os om diget i det forløbende år, og det bliver vi ved med til det er færdigt. Derefter håber vi der kommer mere ro på tingene, så vi i bestyrelsen kan finde tid til andre gøremål på Draget

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Finn Rasmussen og Briger Chang.
Begge modtog genvalg.
Begge 2 blev genvalgt ved klapsalver.

Ad 9) Valg af suppleant.

På valg var Kirsten Larsen, som ikke ønskede genvalg.
Ole Alstrup fra Vagtelvej 6 meldte sig frivilligt som suppleant.
Ole Alstrup blev valgt ved klapsalver.

Ad 10) Valg af revisor.

Jan : Vi har pt. 2 dygtige revisor som begge har tilkendegivet at de modtager genvalg.
Begge blev genvalgt ved klapsalver.

Ad 11) Valg til digelaug.

Finn : Bestyrelsen mener det nok vil være bedst at vente med at vælg et digelaug.
Vi risikere at skulle vælge en ny digelaug igen efter den udmelding TK kom med i torsdags, og måske bliver vi også nød til at lave et sæt helt nye vedtægter.
Vi vil hurtigst muligt indkalde til et nyt møde med kommunen, for at høre om de fastholder deres udspil i Kap1A sagen, eller om de vil efterkomme vores ønske om at alle grundejer på draget solidarisk bidrager til diget, både det der er etableret og det som senere i år skal laves, samt den fremtidige vedligeholdelsen af den.

Birgit Blåmejsevej 20 : Hvad har kommunen imod at vi alle betaler til diget.

Finn : Kommunen er blevet rådgivet til at begrænse antallet af betalende grundejer, til de mest udsatte grundejer, fordi de så mindsker risikoen for søgsmål.

Hans Vagtelvej 2 : Der skulle komme en landmåler og måle op, er det ikke spild af tid hvis vi ikke vil følge kommunens retningslinje om individuel betaling til diget.

Finn : Nu er det jo TK som har bestilt en landmåler for at finde ud af hvem og hvor mange grundejer der vil blive berørt af en vandstigning, og derefter er TK kommet med et oplæg om at det kun er disse grundejer som skal betale til diget, og det mener vi i bestyrelsen er helt forkasteligt, og ikke noget vi kan bakke op om.

Vera : Det blev besluttet på en generalforsamling for mange år siden at vi alle solidarisk skulle betale til diget, det er jeg glad for at høre at i bestyrelsen prøver at efterkomme.

Spørgsmål fra salen, fik hverken navn eller bopæl : Jeg mener at have læst at TK mener en solidarisk betaling til diget ikke er lovligt, er det virkeligt rigtigt.

Jan : TK er simpelthen bange for søgsmål hvis alle grundejer er betalingspligtigt. Kommunerne snakker jo sammen når de skal kystsikre, og når TK høre at nogle af de andre er blevet sagsøgt bliver de bange for at ende i samme situation.

Ad 12) Næste års budget.

Næste års budget blev fremlagt af Tina, og efter fremlæggelsen spurgte hun om der var spørgsmål.

Spørgsmål fra salen, og igen fik jeg hverken navn eller bopæl :
Skal kassebeholdning være så høj, ca. 500.000kr, så høj mindes jeg ikke den plejer at være.

Tina : Nej det behøver den såmænd ikke at være.

Finn : Vi kommer jo ikke uden om at vi engang senere på året skal opkræve yderlige penge til diget. Vi har regnet os frem til at vi nok skal opkræve 7500kr pr grundejer. Det beløb kunne jo gøres mindre hvis vi bruger noget af kassebeholdningen til diget, men det vil vi ikke bare lægge ind i budgettet uden jeres opbakning.
Derfor kommer vi heller ikke uden om en ekstraordinær generalforsamling her senere på året, hvor vi skal have dette emne på dagsorden. Og til den tid håber vi også på en endegyldigt svar fra TK og kap1a sagen, så vi forhåbentlig ved præcis hvor vi står.

Der kom ikke flere spørgsmål, og derfor gik vi direkte til godkendelse af budgettet.

Afstemningen blev afgjort ved håndsoprækning. Alle stemte for ingen imod, så dermed blev næste års budget godkendt af de fremmødte.

Ad 13) Næste års kontingent.

Finn : Bestyrelsen foreslår at vi bibeholder det samme kontingents beløb på 1500kr.

Kontingenets beløbet på 1500kr blev godkendt ved håndsoprækning, hvor alle stemte for ingen imod, så dermed blev næste års kontingent på 1500kr godkendt af de fremmødte.

Ad 14 Eventuelt.

Finn : Bestyrelsen vil gerne opfordre til at vi hjælper hinanden, og alle tager et voksent ansvar. Tag kontakt til naboen hvis du går og gruer over noget, så i kan få snakket om det i en ordentlig tone. Og spørg om og tilbyd din hjælp, det kommer vi alle længst med.

Vejvedligeholdelse : kunne der evt. lægges grus til at lappe vores veje med.

Der ligger stadigvæk lidt grus for enden af Stenpikkervej, Nattergalevej, Sneppevej og Blåmejsevej. Der arbejdes på at finde et sted hvor vi kan droppe et læs til fælles afbenyttelse. Er der nogen der evt har en ubebygget grund de kunne tænke sig at tilbyde til formålet.

Morten Solsortevej : Er bestyrelsen bekendt med at der midt i vejen på solsortevej, er gravet nogle huller, tror det er i forbindelse med opmåling af skælpæle.
Hvem kommer og dækker de huller til igen.

Jan : Altså, jeg kommer i hvert fald ikke og dækker dem til. Stort grin fra salen..
Bestyrelsen har ikke hørt noget. Og som vi har sagt før, så tag da en snak med naboen eller de berørte beboer, og høre dem ad hvad der yderlige skal ske.

Sneppevej 19 : 2 spørgsmål. 1 spørgsmål Hvorfor fliser vi ikke mere.
2 spørgsmål adgangen til stranden er blevet meget dårligt efter bygning af diget.

Jan : Ang. flis, der er flertal i bestyrelsen for at det ikke er foreningens opgave, men derimod den enkelte borger som selv må bestille en flis maskine/mand.
Og til dit spørgsmål til adgangen til stranden, så er det en forglemmelse fra kappels side af, da han skulle have lavet en naturligt nedgang af de sten der er lagt for enden af vores høfder, han udbedre det senere og samtidigt så vil vi søge kommunen om tilladelse til at bygge nogle trapper nedgange til stranden.

Enkelte af de fremmødte udtrykte deres utilfredshed med flis svaret, og mente at det var for dårligt at de ikke kunne få fliset mere.

En af de fremmødte rejste sig op og sagde meget højt : Nu må i altså holde op.
Hvis jeg vil have lavet noget havearbejde hvor jeg bor privat, så må jeg enten gøre det selv, eller betale for det. Hvorfor skulle det være anderledes oppe i mit sommerhus, det giver da ingen mening.
Hvis man vil have lavet noget havearbejde, her eller derhjemme så er det enten knofedt eller betale for det. Stor applaus.

Nattergalevej 12 : Jeg har et spørgsmål til Birger. Hvem slår græsset på diget.

Birger : Det har jeg gjort indtil nu, men det er fremover lagt over på en anden, da jeg ikke ønsker at fortsætte.

Finn : Græsset på diget og helligsøvej bliver slået ca. en gang i vækstmånederne til en pris omkring 700kr pr gang.

Der kom ikke yderlige spørgsmål, så formanden Finn takkede for god takt og tone, og gjorde opmærksom på at der blev holdt en kort pause på 5-10 min, inden vi gik i gang med den ekstraordinær generalforsamling.

På vegne af bestyrelsen
Sekretær
Jesper Sloth.

Godkendt dagens dato

Connie Høegh Larsen: ____________________________________

Connies underskrift er på file hos foreningens sekretær.